Organika e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar

1

1

1


2

DREJTORIA E PROGRAMIN - ZHVILLIMIT

ZV/DREJTOR I PËRGJITHSHËM / DREJTOR

2.1 - SEKTORI I PROGRAMIMIT DHE PUBLIKIMEVE

2.2 - SEKTORI I EMERGJENCAVE DHE AKTIVITETIT ME TË TRETËT

2.3 - SEKTORI I ARKIVIT QENDROR TEKNIK TË GJEOLOGJISË

12

1

4

4

3


3

DREJTORIA E GJEOINFORMATIZIMIT

DREJTOR

3.1 - SEKTORI I DIXHITALIZIMIT

3.2 - SEKTORI I PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE

8

1

4

3


4

DREJTORIA E GJEOLOGJISË

DREJTOR

4.1 - SEKTORI I HARTOGRAFIMIT

4.2 - SEKTORI I GJEOMJEDISIT

11

1

6

4


5

DREJTORIA E BURIMEVE MINERALE

DREJTOR

5.1 - SEKTORI I VENDBURIMEVE MINERALE

5.2 - SEKTORI I MONITORIMIT TË LEJEVE TË KËRKIM-ZBULIMIT

14

1

7

6


6

DREJTORIA E HIDROKARBUREVE

DREJTOR

6.1 - SEKTORI I HARTOGRAFIMIT

6.2 - SEKTORI I VENDBURIMEVE TË NAFTËS DHE GAZIT

7

1

3

3


7

DREJTORIA E HIDROGJEOLOGJISË

DREJTOR

7.1 - SEKTORI I UJËRAVE NËNTOKËSORË

7.2 - SEKTORI I MONITORIMIT GJEOLOGJIK TË LUMENJVE

13

1

9

3


8

DREJTORIA E GJEOLOGJISË DETARE

DREJTOR

8.1 - SEKTORI I DINAMIKËS DETARE

8.2 - SEKTORI I SHELFIT KONTINENTAL

9

1

4

4


9

DREJTORIA E GJEOLOGJISË INXHINIERIKE, GJEOFIZIKËS DHE GJEODEZISË

DREJTOR

9.1 - SEKTORI I GJEOLOGJISË INXHINIERIKE

9.2 - SEKTORI I GJEOFIZIKËS DHE GJEODEZISË

9.3 - SEKTORI I LABORATORIT TË VETIVE FIZIKO-KIMIKE

16

1

7

5

3


10

DREJTORIA E LABORATORIT TË ANALIZAVE KIMIKE

DREJTOR

10.1 - SEKTORI I ANALIZAVE TË MINERALEVE

10.2 - SEKTORI I ANALIZAVE TË UJËRAVE

9

1

4

4


11

DREJTORIA E FINANCËS DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

DREJTOR

11.1 - SEKTORI I FINANCËS, BUXHETIT DHE BURIMEVE NJERËZORE

11.2 - SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

15

1

3

11