Drejtore e Hidrogjeologjisë

Tirana, AL

Sonila.Marku@gsa.gov.al
Drejtoria e Hidrogjeologjisë

SHGJSH: Institucioni i ngarkuar për vlerësimin dhe studimin e ujërave nëntokësore
SHGJSH kryen vlerësime e studime dhe bashkëpunon për menazhimin dhe ruajtjen e burimeve ujore nëntokësore. Objektivi kryesor është menazhimi i qëndrueshëm i ujërave nëntokësore që kanë cilësi dhe sasi të mjaftueshme për përdorim praktik.
Për realizimin e këtij objektivi në përbërje të SHGJSH funksionon Drejtoria e Hidrogjeologjisë, e cila me bazën e të dhënave dhe ekspertizën që zotëron kryen:
1. Vlerësimin sasior të ujërave nëntokësore
 1. Vlerësime dhe studime për funksionimin e akuiferëve dhe ruajtjen e hidrosistemeve.
 2. Gjeometrizime të trupave ujore nëntokësore.
 3. Hartografime hidrogjeologjike për qëllime të ndryshme përdorimi e në shkallë të ndryshme paraqitje.
 4. Kërkim-zbulim të burimeve të reja ujore nëntokësore (sidomos në akuiferët karstikë dhe ato shkëmbore).
 5. Ndikimin e ndryshime klimatike në resurset ujore nëntokësore.
 6. Vlerësime për bilancin e ujërave nëntokësore.
 7. Vlerësime për ujërat termale dhe minerale.
 8. Vlerësime e studime për ujëmbajtjen në miniera dhe përcaktimin e prurjeve maksimale në punimet minerare.
2. Vlerësimin cilësor dhe të ndotjes së ujërave nëntokësore
Veprimtaria kërkimore që kryhet për vlerësimin e cilësisë së ujërave nëntokësore përmbledh:
 1. Vlerësimin cilësor të ujërave nëntokësore mbështetur në provëmarrjen dhe analizimin e tyre.
 2. Monitorimin e ujërave nëntokësore.
 3. Vlerësime e studime për ndotjen e akuiferëve.
 4. Qarkullimin e transformin e ndotjes antropike në tokë dhe ujërat nëntokësore.
 5. Përcaktimin e kohës tranzit të ujërave në mjedisin nëntokësor.
 6. Prirjen e zhvillimit të ndotësit.
 7. Vlerësimet për zonat e mbrojtjes së kaptazheve të ujrave të pijshëm.
 8. Vlerësime të intruzionit të ujit të detit në akuiferët bregdetarë.
 9. Modelime presion/ndikim për ujërat nëntokësore.
3. Monitorimin e Rrjetit Lumor të Shqipërisë
 1. Monitorimin e morfologjisë së shtratit dhe fenomeneve të tjera dinamike sediment-formuese, eroduese dhe rigjeneruese.
 2. Vlerësimin parametrik të ecurisë së këtyre proçeseve nëpërmjet riazhurnimit të linjave të morfologjisë së profileve.
 3. Zhvendosjet e kufirit të brigjeve të shtratit në zona problematike të dukshme.
 4. Hartografimin e impaktet të pranishme për zona të veçanta të shtretërve.
 5. Vlerësimin e përbërjes cilësore të ujrave rrjedhëse.