Arkivi Qendror Teknik i Gjeologjisë

Në Arkivin Qendror Teknik të Gjeologjisë, janë arkivuar të gjitha të dhënat e studimeve gjeologjike të kryera në territorin e Shqipërisë, të cilat datojnë që në fillimet e shekullit të XX. Nga ky arkiv ofrohen të gjitha materialet që ai ka në dispozicion, të cilat mund të studiohen në ambientet e këtij Arkivi ose mund të fotokopjohen pjesërisht apo krejtësisht, përkundrejt tarifave të përcaktuara. Falë bazës të të dhënave elektronike, personat e interesuar mund ta gjejnë lehtësisht të gjithë materialin e kërkuar.

Materiali arkivor përfshin informacion për të gjitha komponentet e mëposhtme:
 • Gjeomorfologji
 • Gjeokimi
 • Metalogjeni
 • Pedologji
 • Petrografi
 • Rilevime
 • Statigrafi
 • Tektonike
 • Furnizim me ujë
 • Hidrokimi
 • Rregjimi i ujërave nëntokësore
 • Rilevime hidrogjeologjike
 • Ujëra termale
 • Ujërat e minierave
 • Ndërtime hidroteknike
 • Studim i Dherave
 • Studime për sheshe ndërtimi
 • Studime mbi rrëshqitjet
 • Studime për karstin
 • Elektrometri
 • Gravimetri
 • Karotazh
 • Magnetometri
 • Metodat fiziko-kimike të kërkimit
 • Radiometri
 • Rilevime aerofizike
 • Sizmometri


Për të parë listën e plotë të raporteve e studimeve që ndodhen
në Arkivint Teknik Qendror të Gjeologjisë klikoni këtu...