Analizat Laboratorike

Laboratori Kimik i SHGJSH-së është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimeve për të kryer Analiza Laboratorike në përputhje me S SH ISO 17025:2006 më datë 01.09.2014.
Shërbimet dhe analizat kimike

Analiza kimike për provat ujore
Analizohen të gjithë elementet fiziko-kimike përbërës të ujit, pra:
  •   ngjyra
  •   shija
  •   era
  •   temperatura
  •   pH
  •   përcjellshmëria elektrike (konduktiviteti)
  •   përmbajtja e natriumit, kaliumit, kalciumit, magneziumit, hekurit, amoniakut, bikarbonatet, karbonatet, kloruret, sulfatet, nitratet, nitritet, silici, lëndët organike, oksigjeni i tretur
  •   fortësia
  •   mineralizimi i përgjithshëm
  •   mbetja e thatë

Me pajisjet në dispozicion është i mundur përcaktimi i sasisë së metaleve të rënda të tretura në ujë, si Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, Mn, Ni, Co, As, etj.
Provat e analizuara kanë prejardhje të shumëllojshme. Ato mund të jenë të burimeve të ujërave natyrore, nga puset e shpimit, prova nga uji i lumenjve, lagunave apo liqeneve si dhe nga uji i detit.

Analiza kimike për provat minerale
Shërbimet fillojnë nga ato bazë sic janë bluarja dhe përpunimi i provave, duke realizuar të gjithë procesin e analizimit prej transformimit të provës fillestare në atë përfundimtare të gatshme për analizimin kimik.
Analizat kimike minerale realizojnë përcaktimin për mikroelementet Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, Mn, Ni, Co, As, etj.
Mineralet për të cilët kryhen analizimet, në përgjithësi janë kromitet, hekur-nikeli, nikeli-silikat, mangani, mineralet sulifide, polimetalorët, fosforitet, boksidet e minerale të tjerë, si dhe analiza kimike për shkëmbinjtë karbonatikë.

Disa aparatura analizuese në përdorim të SHGJSH