Drejtor i Hidrokarbureve

Fier, AL

pdorre@yahoo.com
Drejtoria e Hidrokarbureve

  • Studime, rivlerësime dhe projekte të vendburimeve e objekteve të naftës, gazit, bitumeve, rërave e zhavoreve bituminoze.
  • Monitorime të ndotjeve industriale, nga industria e naftës
  • Shërbime dhe monitorime gjeologo-inxhinierike për vlerësimin e qëndrueshmërisë së infrastrukturës dhe rekomandime konkrete për rehabilitimin e saj.
  • Bën hartografime komplekse në shkallë të ndryshme për gjithë territorin, për qëllime të ndryshme: gjeologji, tektonikë, lëndë të para, gjeomjedis, mirë administrim territori, zhvillime urbane, depozitime kuaternare, mbrojtje të natyrës e piesazhit, gjeomonumenteve, harta të integruara shumë komponentëshe kryesisht në territorin e zonave të jashtme, ku shërbimi gjeologjik është kryer nga ai i naftës.
Drejtoria përbëhet nga dy sektorë:

Sektori i Hartografimit

Bën hartografime komplekse në shkalle të ndryshme për gjithë territorin, për qellime të ndryshme kryesisht në territorin e zonave të jashtme, ku shërbimi gjeologjik është kryer nga ai i naftës. Bën korrelime me vendet fqinje për nevoja te zhvillimit të infrastrukturës ndërrajonale, zhvillimeve ekonomike, mban në gjendje të azhurnuar të gjithë problematikën për ndërtimin gjeologjik, tektonikën, metalogjeninë në nivel kombëtar.

Sektori i Vendburimeve të Naftës e Gazit

Studime, rivlerësime dhe projekte të vendburimeve e objekteve të naftës, gazit, bitumeve, rërave etj. Studime për lëndët e para të ndërtimit, monitorime të ndotjeve industriale nga industria e naftës etj. Shërbime dhe monitorime gjeologo-inxhinierike për vlerësimin e qëndrueshmërisë së infrastrukturës dhe rekomandime konkrete për rehabilitimin e saj.Projekte hidrogjeologjike për furnizimin me ujë.