Drejtoria e Gjeologjise Drejtoria e Hidrogjeologjise
Perse ju duhet ShGjSh
Drejtoria e Burimeve Minerale Drejtoria e Gjeologjise Inxhinierike-Gjeofizike-Gjeodezise
Sektori i Gjeofizike-Gjeodezise Sektori i Gjeomjedisit Drejtoria e Hidrokarbureve Drejtoria e Gjeonformatizimit Laboratori i Analizave Kimike