Drejtor i Gjeologjisë Detare

Tiranë, AL

Sokol.Marku@gsa.gov.al
Drejtoria e Gjeologjisë Detare

 • Ndërton hartat e Gjeologjisë Detare në shkallën 1:50 000.
 • Studion përbërjen litologjike të substratit, ndryshimet batimetrike dhe morfologjinë e shtratit të detit, ishujt.
 • Identifikon pasuritë natyrore në zonën detare dhe pranbregdetare.
 • Studion “ekosistemet e varura”, lidhjet midis deltave të lumenjve, ujërave sipërfaqësore, nëntokësore, lagunave dhe deteve.
 • Jep kontribut të rëndësishëm në studimet për ndërtimet e porteve, moleve dhe veprave të tjera inxhinierike në bregdet. .
 • Monitoron vijën bregdetare dhe shkallën e erozion-akumulimit.
 • Bashkëpunon në kërkimet arkeologjike e të biodiversitetit detar, kryen studimin e ekosistemeve koralore, shpellave karstike nënujore dhe plazheve.
 • Identifikon dhe karakterizon burimet nëndetare të ujërave të ëmbla.
 • Krijon database kombëtare për studimet dhe të dhënat detare.
 • Bashkëpunon në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare për realizimin e studimeve të thelluara detare mbi gjeologjinë e substratit, riskun sizmogjenik, aspekte tektonike të bazametit detar, lidhjen e dinamikës bregdetare me aktivitetin tektonik, etj.
 • Jep të dhëna mbi mundësinë e pranisë së strukturave naftë-gaz mbajtëse në det.
Drejtoria përbëhet nga dy sektorë:

Sektori i Dinamikës Detare

 1. Bën monitorimin e dinamikës së vijës bregore dhe vlerësimin e fenomeneve gjeodinamike; evidenton sektorët me dinamikë të zhvilluar, me predominim të fenomeneve erozive apo akumulative.
 2. Ndërton harta gjeologjike në bashkëpunim me sektorin e shelfit kontinental.
 3. Studion deltat e lumenjve, dinamikën e zhvillimit të tyre, marrëdhëniet reciproke me dinamiken e shtratit të lumit, ndikimin e zhvillimit të deltës lumore në ekosistemet e lagunave apo shelfit.
 4. Studion ritmet e mbushjes me sedimente të porteve dhe siguron informacionin e nevojshëm për projekte të zgjerimit të tyre apo ndërtimin e porteve të rinj.
 5. Bën zonimin gjenetik të ekosistemeve.
 6. Evidenton praninë e mineraleve dhe pasurive të tjera natyrore në zonën kontinentale.

Sektori i Shelfit Kontinental

 1. Realizon punime gjeologo-gjeodezike në shelfin kontinental dhe në bregdet.
 2. Ndërton harta të Gjeologjisë Detare në shkallën 1:50 000.
 3. Studion substratin detar, përbërjen litologjike si edhe kushtet gjeologo-inxhinierike në funksion të ndërtimit të veprave në det.
 4. Në bashkëpunim me sektorin e gjeofizikes, studion veçoritë tektonike të bazamentit detar përmes analizës së aspekteve morfologjik e të tij dhe të sedimenteve të cekëta.
 5. Nëpërmjet pjesëmarrjes në projekte rajonale grumbullon, përditëson dhe korelon të dhënat me ato të vendeve fqinje që lagen nga ujërat e detit Jon dhe Adriatik.
 6. Jep të dhëna mbi mundësinë e pranisë së strukturave naftë-gaz mbajtëse në det.