Regjistri i kërkesave/përgjigjeve

Update: 01.07.2020

Nr Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Statusi i kërkesës Data e kthimit të përgjigjes
1 14.04.2020 "Kërkesë për oponencë hidrogjeologjike për marrje leje të një pusi ekzistues për ujë të pijshëm të “Alfa” sh.a. Grapsh, Bashkia Dropull dhe hartë hidrogjeologjike me nomenklaturë J-34-005-B-a (Jorgucati). Përfunduar 21.04.2020
2 14.04.2020 Raport për analizën e shpateve në rrugën e Arbrit (segmenti IV). Përfunduar 21.04.2020
3 16.04.2020 Kërkesë për blerje hartash hidrogjeologjike me Nomenklaturë K-34-88-B-d dhe K-34-88-A-c. Në proçes
4 16.04.2020 Kërkesë për blerje hartash hidrogjeologjike me nomenklaturë: K-34-A-a dhe K-34-88-A-b. Përfunduar 30.04.2020
5 17.04.2020 Kryerje oponence hidrogjeologjike të një pusi ekzistues, Fushë Mëzez, Bashkia Tiranë. Blerje e hartës hidrogjeologjike, plansheti me nomenklaturë K-38-88-C-d (Vora). Përfunduar 11.05.2020
6 21.04.2020 Kërkesë për blerje hartash hidrogjeologjike në shkallë 1:25000 me nomenklaturë: K-34-76-D-a (Rubiku); K-34-76-D-c (Fangu). Përfunduar 22.04.2020
7 24.04.2020 Kërkesë për kryerjen e oponencës për burimin ujor të pijshëm Grykë Orosh, Bashkia Mirditë. Përfunduar 30.04.2020
8 24.04.2020 Kërkesë për kryerjen e oponencë për studimin hidrogjeologjik të shpimit Rr-2020, Bashkia Mirditë dhe plansheti hidrogjeologjik K-34-76-D-a (Rubiku). Përfunduar 30.04.2020
9 30.04.2020 Relacion “Për monitorimin e ujërave nëntokësore gjatë shfrytëzimit të materialeve inerte lumore në Shënkoll-Lezhë". Përfunduar 30.04.2020
10 07.05.2020 Kërkesë për blerje informacioni. Blerje harte të pasurive minerale dhe teksti shpjegues me nomenklaturë: K-34-64-B-d (Bugjoni). Përfunduar 08.05.2020
11 08.05.2020 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike me nomenklaturë: K-34-100-B-b (Priskë e Madhe). Përfunduar 12.05.2020
12 11.05.2020 Kërkesë për blerjen e oponencës të : “Raportit hidrogjeologjik për marrje lejen për hapjen e pusit Nr.1/2020, për vaditje në Farkën e Madhe, Tiranë”. Përfunduar 20.05.2020
13 11.05.2020 Kërkersë për tu pajisur me harta hidro-gjeologjike. K-34-126-D-d; K-34-126-C-c; K-34-126-B-b; K-34-126-A-a; K-34-126-A-c. Përfunduar 13.05.2020
14 12.05.2020 Kërkesë për tu pajisur me harta hidrogjeologjike me nomenklaturë: K-34-126-B-c; K-34-126-B-d; K-34-126-D-a; K-34-126-D-b. Përfunduar 13.05.2020
15 18.05.2020 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike, Zona Sllovë, me nomenklaturë: K-34-77-D-b dhe tekstit shpjegues të kësaj harte. Përfunduar 20.05.2020
16 20.05.2020 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike me nomenklaturë: K-34-88-D-c;K-34-100-B-a. Përfunduar 26.05.2020
17 20.05.2020 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike plansheti me nomenklaturë: K-34-89-C-c (Burimas), për llogari të studimit hidrogjeologjik për përdorim uji (Selita 1 - 2). Përfunduar 27.05.2020
18 20.05.2020 Kërkesë për oponencë hidrogjeologjike për leje përdorimi të burimeve ujore “Selita 1-2”, për ambalazhim në shishe ose enë. Përfunduar 27.05.2020
19 21.05.2020 Kërkesë për studim të raporteve gjeologjik të V.B. Thekën, Martanesh, Bulqizë. Përfunduar 21.05.2020
20 22.05.2020 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike, shkalla 1:25 000, me nomenklaturë: K-34-101-C-d (Lleshani). Përfunduar 22.05.2020
21 19.05.2020 Kërkesë për blerje materiali gjeologjik për objektivin e Kromit “Qafa Kamit”, Kukës. Përfunduar 22.05.2020
22 26.05.2020 Plotësim dokumentacioni për oponencë studimi hidrogjeologjik për projekt-zbatimin për Hec-Ramica, bashkia Elbasan. Përfunduar 26.05.2020
23 27.05.2020 Për vënien në dispozicion nga SHGJSH-ja të të dhënave për realizimin e projektit WB20-AB-ENE-01 Shqipëria. Dispozitat Nëntokësore të Gazit natyror në Dumre - Studimi i Fizibilitetit dhe VNMS. Përfunduar 28.05.2020
24 27.05.2020 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike, shk: 1:25 000, me nomenklaturë K-34-137-B-c. Përfunduar 16.06.2020
25 27.05.2020 Kërkesë për blerje hartash hidrogjeologjike, me shk:1:25 000 me nomenklaturë: K-34-125-B-d; K-34-125-D-a; K-34-125-D-b. Përfunduar 28.05.2020
26 28.05.2020 Kërkesë për planshet hidrogjeologjik me nomenklaturë: K-34-112-C-b (Bubullima) dhe K-34-112-D-a (Kutallia). Përfunduar 28.05.2020
27 01.06.2020 Oponence hidrogjeologjike i raportit hidrogjeologjik dhe hidrologjik për marrjen të lejes të përdorimit të burimit ujor, për prodhim hidroenergjie, Hec Ramica, bashkia Elbasan. Përfunduar 04.06.2020
28 01.06.2020 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike, shk:1:25000 me nomenklaturë: K-34-89-B-c (Zerqani) dhe tekst shpjegues. Përfunduar 03.06.2020
29 01.06.2020 Dhënie mendimi për ndikimin që ka në lumin Erzen zhvillimi i aktivitetit minerar. Përfunduar 10.06.2020
30 01.06.2020 Kërkesë për relacion për furnizimin me ujë të fshatit Suk i Epërm, bashkia Roskovec. Përfunduar 10.06.2020
31 03.06.2020 Kërkesë për oponencë teknike për studimin hidrogjeologjik për hidrocentralin OLBEN. Në proçes
32 03.06.2020 Kërkesë për hartë hidrogjeologjike me nomenklaturë: K-34-100-B-a (Tirana Jugut). Përfunduar 09.06.2020
33 03.06.2020 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik. Përfunduar 03.06.2020
34 04.06.2020 Kërkesë për kryerje oponence hidrogjeologjike për hapjen e pusit për furnizimin me ujë teknologjik dhe të pijshëm të serrave, Tiranë. Përfunduar 05.06.2020
35 05.06.2020 Kërkesë për blerje të planshetës gjeologo-inxhinierike dhe hidrogjeologjike, shk:1:25000, me nomenklaturë: K-34-136-B-c (Kuçi); K-34-136-D-a (Kudhësi); K-34-136-D-c (Borshi). Përfunduar 09.06.2020
36 05.06.2020 Kërkesë për oponenca gjeologo-inxhinierike dhe hidrogjeologjike të lumit Shushica dhe Përroit të Qeparoit. Përfunduar 09.06.2020
37 08.06.2020 Kërkesë për akt verifikim lidhur me pajisjen me leje minerare kërkim-zbulimi, për grupin e mineraleve metalore, zona Konkuruese Nr.659/1, në objektin e kromit “Qafë-Kam”, Kukës. Në proçes
38 09.06.2020 Raport gjeologjik pjesor, përfundimtar e tekniko-financiar për mineralin e Kromit në objektin “Kroi i Divit”, Zergan, Qarku Dibër. Në proçes
39 11.06.2020 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike, shk:1:25000, nomenklaturë K-34-100-B-a (Tirana e Jugut). Përfunduar 16.06.2020
40 15.06.2020 Të dhëna për zonën minerare konkuruese Nr.530/3 të miratuar në planin vjetor minerar të vitit 2019. Në proçes
41 16.06.2020 Kërkesë për planimetri punimesh, Fushë Kalt, Batra Jugore, nr. inventari 7261, sh:1:25 000. Në proçes
42 17.06.2020 Kërkesë për tu pajisur me harta hidrogjeologjike, shk:1:25 000, me nomenklaturë K-34-64-A-d, K-34-64-A-b; J-34-05-B-c. Në proçes
43 17.06.2020 Kërkesë për tu pajisur me oponencë teknike të Hec –Borsh. Në proçes
44 17.06.2020 Kërkesë për tu pajisur me oponencë teknike të Hec –Rajan. Në proçes
45 17.06.2020 Kërkesë për tu pajisur me oponencë teknike të Hec –Nikolicë. Në proçes
46 17.06.2020 Kërkesë për tu pajisur me oponencë teknike të Hec –Barmash. Në proçes
47 17.06.2020 Kërkesë për tu pajisur me oponencë teknike të Hec –Treska. Në proçes
48 18.06.2020 Kërkesë për informacion gjeologjik. Përfunduar 19.06.2020
49 19.06.2020 Kërkesë për hartë hidrogjeologjike, shk:1:25 000, me nomenklaturë: K-34-64-A-b. Përfunduar 23.06.2020
50 19.06.2020 Kërkesë për harta hidrogjeologjike, shk:1:25 000, nomenklaturë: K-34-64-A-d; K-34-64-C-b. Përfunduar 26.06.2020
51 23.06.2020 Kërkesë për blerje hartash hidrogjeologjike:K-34-89-D-a; K-34-89-D-c; K-34-113-B-d. Përfunduar 25.06.2020
52 24.06.2020 Kërkesë për akt verifikim lidhur me paisje me leje minerare kërkim – zbulim, për grupin e mineraleve metalore zona 314/1, Qarku Dibër. Përfunduar 24.06.2020
53 25.06.2020 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike, shk: 1: 25 000, me nomenklaturë: K-34-88-A-b. Në proçes
54 25.06.2020 Kërkesë për kryerjen e tre oponencave për studim hidrogjeologjik të shpimeve të tre puseve: V-2020;-Str-200;-Sk-2020. Në proçes
55 30.06.2020 Kërkesë për blerje harte gjeologjike me shk: 1: 25000, nomenklaturë: K-34-126-C-a (Lubonja) dhe teksti shoqërues i saj. Në proçes
56 30.06.2020 Kërkesë për oponencë hidrogjeologjike të Hec – “Kil 1 dhe 2”. Në proçes