Projektet e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar gjatë vitit 2024 të ndara sipas fushave zhvillimore

Fusha I: Gjeologjia Bazë - "Studime komplekse për mirë-administrimin e territorit në shkallë vendi - Gjeologjia - Gjeoresurset – Gjeorreziqet dhe Mjedisi"

Kodi Titulli i Projektit Afati Drejtues të grupit studimor
I - 1 “Marrëdhëniet e serpentiniteve me shkëmbinjtë rrethues, në lindje dhe perëndim të zonës tektonike Mirdita”. 2022 – 2026 P. Picaku
R. Çako
I - 2 “Saktësime dhe plotësime të hartave shumëqëllimore të Shqipërisë (komponenti Gjeologji) sipas planshetave në shkallë 1:25 000” 2024 M. Kallanxhi
D. Gega
I - 3 “Monitorimi gjeologjik dhe ndërtimi i bazës së të dhënave gjeologjike të punimeve në veprat inxhinierike dhe punimet minerare të kërkim – shfrytëzimit”. 2024 E. Bregasi
I - 4 “Studim i gjeokimik mjedisor i zonës bregdetare, Kanali i Hoxharës – Porti i Vjetër Vlorë, në ndihmë të zhvillimit të turizmit”. 2023 – 2026 M. Ceroni
I. Gjonaj
Fusha II: Vendburime Minerale - Rivlerësimi i perspektivës së pasurive minerale dhe energjitike të vendit, vënia e tyre në efiçencë për ekonominë

Kodi Titulli i Projektit Afati Drejtues të grupit studimor
II - 1 “Vlerësimi i mineraleve të çmuar dhe mineraleve të tokave të rralla në Republikën e Shqipërisë”. 2021 – 2024 D. Gega
II - 2 “Detyrat e Sh.Gj.Sh.-së në dhënien e lejeve minerare të kërkim-zbulimit dhe mbikqyrjen e aktivitetit minerar përkatës, në zbatim të ligjit Nr. 10304 datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”. 2024 Dh. Dapi
II - 3 “Vlerësimi i mineraleve dhe lëndëve të para kritike në Shqipëri”. 2024 - 2027 B. Koçi
II - 4 “Rivlerësimi i potencialit mineralmbajtës në shkëmbinjtë magmatikë të zonës Pogradec-Korçë-Kolonjë, për mineralizimet e kromit, bakrit dhe mineraleve të tjerë, rekomandimi i shesheve të reja perspektive për kërkim-zbulim”. 2023 – 2027 P. Aliçkolli
Fusha III: Hidrogjeologji - Vlerësimi, menaxhimi dhe monitorimi i ujrave nëntokësore në basenet kryesore ujëmbajtëse, të resurseve ujore, si dhe të shtretërve të lumenjve të Shqipërisë

Kodi Titulli i Projektit Afati Drejtues të grupit studimor
III - 1 “Monitorimi dhe vlerësimi sasior dhe cilësor i ujërave nëntokësore në basenet kryesore ujëmbajtëse të Shqipërisë”. 2024

A. Gelaj
O. Jaupaj

III - 2 “Ndërtimi i hartave hidrogjeologjike në shkallë 1:25 000 sipas planshetave dhe përditësimi i planshetave për Qarkun Elbasan”. 2024 S. Marku
III - 3 “Monitorimi gjeologjik ne rrjedhjen e mesme dhe te poshtme te lumenjve Mat e Drin, propozimi i masave për mënjanimin e pasojave”. 2020 - 2024 A. Dhimitri
III - 4 “Identifikimi i trupave ujorë nëntokësorë në akuiferët e basenit të Vjosës”. 2022 - 2026 Sonila Marku
III - 5 “Përcaktimi i zonave të mbrojtjes sanitare në akuiferët porozë e karbonatikë të Shqipërisë”
Akuiferi poroz i Vjoses (Stacioni i Kafaraj, Novosele).
2022 e në vazhdim A. Gelaj
Fusha IV: Hidrokarbure - Studimi dhe rivlerësimi i pasurive natyrore te lëndëve energjitike dhe vënia e tyre në shërbim të ekonomisë

Kodi Titulli i Projektit Afati Drejtues të grupit studimor
IV - 1 “Studimi i perspektivës naftëgazmbajtëse në rajonin Bolenë-Borsh-Lukovë për vlerësimin e strukturave më të favorshme për hidrokarbure”. 2022 - 2024 P. Dorre
Fusha V: Gjeologjia Inxhinierike, Gjeofizikë dhe Gjeodezi - Vlerësimi i rreziqeve gjeologjike si dhe studime gjeologo -inxhinierike për vlerësimin e qëndrueshmërisë së truallit dhe infrastrukturës publike të bashkive dhe në shkallë vendi). Zhvillimi i mëtejshëm i sistemit të informacionit, banka e të dhënave, transmetimi i informacionit drejt organeve vendimmarrëse dhe shoqërisë (GIS)

Kodi Titulli i Projektit Afati Drejtues të grupit studimor
V - 1 “Vlerësimi e monitorimi i fenomeneve gjeodinamike të digave të rezervuarëve ujëmbajtës dhe te rrëshqitjes së Poravit me metoda gjeologo-inxhinierike dhe gjeofizike”. 2024 E. Canaj
E. Salaj
V - 2 “Përpilimi i hartave gjeologo – inxhinierike sipas planshetave në shkallë 1: 25 000 dhe hartimi i databazës së rrëshqitjeve në të gjithë territorin e Shqipërisë”. 2024 M. Lamaj
E. Dingu
V - 3 “Rajonizimi gjeologo-inxhinierik i territorit të bashkisë Kamëz, shkalla 1 : 10 000”. 2022 – 2024 V. Kola
M. Lamaj
Fusha VI: Gjeologjia Detare - Studime dhe monitorime gjeologo - mjedisore për menaxhimin e integruar të zonës bregdetare e detare të Shqipërisë

Kodi Titulli i Projektit Afati Drejtues të grupit studimor
VI - 1 “Ndërtimi i hartës gjeologjike detare të rajonit të Gjirit të Drinit (Rajoni Velipojë - Kepi i Rodonit) në shkallë 1:25 000”. 2021 – 2024 S. Marku
D. Deda
VI - 2 “Monitorimi i hapësirës bregdetare të deteve Adriatik dhe Jon, vlerësimi i regjimit të lagunave në shkallë 1 : 50 000”. 2023-2027 A. Dervishi
Fusha VII: Gjeoinformatizimi - Zhvillimi i mëtejshëm i sistemit të informacionit banka e të dhënave, transmetimi i informacionit

Kodi Titulli i Projektit Afati Drejtues të grupit studimor
VII - 1 “Gjeoinformatizimi i dokumentacionit gjeologjik të Sh.Gj.Sh.-së dhe dixhitalizimi i dokumentacionit të Arkivit Qëndror Teknik të Gjeologjisë”. 2024 S. Bele
A. Mara
Fusha VIII: Studimet Emergjente - Studime për nevoja emergjente, sipas kërkesave të Pushtetit Qëndror e Lokal. Vleresimi nga ana gjeologo-inxhinjerike e gjeofizike, si dhe monitorimi i punimeve (punimet minerare kapitale që kryhen per ndertimin e veprave inxhinierike).Publikime dhe sensibilizim

Kodi Titulli i Projektit Afati Drejtues të grupit studimor
VIII - 1 “Studime gjeologo – inxhinierike e hidrogjeologjike, emergjente. Ndjekja dhe evidentimi i punëve me të tretët”. 2024 M. Kenga
VIII - 2 “Pjesëmarrja e SHGJSH-së në aktivitete me EGS, institucione homologe, projekte me financime nga jashtë SHGJSH-së dhe Publikime”. 2024 E. Prendi
Fusha IX: Vlerësime Analitike - Vlerësimi cilësor i ujërave, mineraleve dhe shkëmbinjve. Standartizimi i laboratorit për analizat kimike të mineraleve dhe informatizimi i të dhënave hidrokimike të ujërave nëntokësore në vite

Kodi Titulli i Projektit Afati Drejtues të grupit studimor
IX - 1 “Analizimi i ujërave, shkëmbinjve, mineraleve dhe mikroelementeve. Menaxhimi i sistemit të cilësisë sipas standardit ISO 17025:2017”. 2024 S. Bajraktari