Regjistri i kërkesave/përgjigjeve

Janar - Dhjetor 2022

Update: 03.02.2023

Nr. Data/Rgj. kërkesave Objekti Data e Kthimit të Përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 27.01.2022 Kërkesë për informacion hartografik në trajtën shapefile për Bashkitë. 07.02.2022 Përgjigja dërguar tek subjekti E plotë Nuk ka
2 02.02.2022 Kërkesë për Informacion për të dhëna gjeolgjike nga A.Q.T të Gjeolgjisë, për zonën konkuruese me Nr. 429/1,Objekti "Homesh", Pogradec, Qarku Korçë. 04.02.2022 Përgjigja dërguar tek subjekti E plotë Nuk ka
3 10.02.2022 Kërkesë për informacion për pagesën e taksave kombëtare për rentën minerare nga subjektet që punojnë në guroret në territorin e fshatrave Terbaç, Vranisht, Kallarat dhe Kuç, Qarku Vlorë. Aplikimi ne menyre elektronike me e-mailin e datës 09.02.2022. 14.02.2022 Përgjigja dërguar tek qytetari E plotë Nuk ka
4 08.03.2022 Kërkesë për informacion gjeologjik për vendburimin e hekur nikelit të Trull Surroj, Qarku Kukës. 30.03.2022 Përgjigja dërguar tek personi fizik E plotë Nuk ka
5 25.03.2022 Kërkesë për informacion. 28.03.2022 Përgjigja dërguar personit fizik E plotë Nuk ka
6 30.03.2022 Kërkesë për informacion mbi rregjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve për periudhën Janar-Dhjetor 2021. 01.04.2022 Përgjigja gjendet tek IDP E plotë Nuk ka
7 31.03.2022 Kërkesë për informacion gjeologjik për zonën minerare 372/6 Shushicë Qarku Elbasan. 20.04.2022 Materiali dërguar tek kërkuesi E plotë 5600
8 19.04.2022 Kërkesë për informacion mbi gjendjen e ujërave nëntokësore dhe tokës në zonën naftënxjerrëse të Kuçovës. Konkretisht: Raportet e monitorimit që i janë bërë ujërave nëntokësorë dhe tokës në këtë zonë për dy vitet e fundit (ose të fundit në kohë) dhe një përmbledhje joteknike për përfundimet. 22.04.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
9 26.04.2022 Kërkesë për informacion, për të dhëna administrative për vitin 2021 për burimet e ujërave sipërfaqësore, ujrat nëntokësore dhe sasia e ujrave të nxjerra me pompim, prurjet e ujërave sipërfaqësore sipas burimeve dhe në total. 18.05.2022 Përgjigja dërguar tek Institucioni kërkues E plotë Nuk ka
10 28.04.2022 Kërkesë për informacion për hartë gjeologjike rajonale ose seksione tërthore (prerje) gjeologjike të pellgut të Korcës. 06.05.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
11 30.05.2022 Kërkesë për mendim mbi oponencën hidrogjeologjike. Vendim i oponencës datë 13.04.2022. 01.06.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
12 02.06.2022 Kërkesë për informacion, për mundësinë e paisjes me hartë treguese të burimeve natyrore të Qarkut të Dibrës. 03.06.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
13 06.06.2022 Kërkesë për informacion gjeologjik, lidhur me të dhënat gjeologjike për përgatitjen e projektit të shfrytëzimit për objektin Mamurras, lloji i gurit gelqeror, për zonën minerare nr.213/3 13.06.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
14 02.06.2022 Kërkesë për informacion në kuadër të vlërsimit të Kapitalit Natyror në Nivel Vendor, për vënien në dispozicion të studimeve për 61 Bashkitë e Shqipërisë me titull raporiti "Gjeologjia-Gjeoresurset-Gjeorreziqet dhe Mjedisi". 13.06.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
15 13.06.2022 Kërkesë për dergim të verifikimimeve të kryera për qendrueshmërisë e një banese private. 29.06.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
16 15.06.2022 Kërkesë për informacion në lidhje me analizat laboratorike që ofron SHGJSH për përmbajtjen minerale të një formacioni shkëmbor dhe vlera monetare e tyre. 29.06.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
17 12.07.2022 Konsultim në lidhje me Draftin Paraprak të Strategjisë Kombëtare të Zvogëlimit të Riskut nga Fatkeqësitë 20.07.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
18 28.07.2022 Kërkesë për vërtetim që tregon njëvlefshmërinë e koordinatave të burimit dhe objekteve ndihmëse në sistemin Gauss-Kryger me sistemin KRGJSH 28.07.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
19 10.08.2022 Kërkesë për informacion në lidhje me hartat e : Domgjon, Arrë-Molla, Surroj, Bicaj, Zall-Rec, Bushtrica, Fushë-Lura, Fushë-Cidhna, Sllova, Marini, borja, Shikaj, Gjegjani, Kalimashi, Kukësi, Repsi, Kurbneshi. 16.08.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
20 11.08.2022 Kërkesë për marrjen e masave parandaluese të shkatërrimit të pasurisë natyrore dhe parandalimit të dëmeve, në zbatim të urdhërit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë. 12.08.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
21 10.08.2022 Kërkesë për kryerjen e vlerësimit të burimeve të Kepit të Lepurit, Cudhi, Krujë, në periudhën Shtator-Tetor 2022. 18.08.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
22 22.08.2022 Kërkesë për marrje mendimi, nëse Raporti hidrogjeologjik i pus-shpimit, për ujë industrial duhet ti nënshtrohet oponencës nga SHGJSH-rë. 23.08.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
23 07.09.2022 Kërkesë për dhënie informacioni në lidhje me rriskun dhe rreziqet që krijon miniera në zonën e Valiasit në zonën e projektit të Fondit Shqiptar të zhvillimit në partneritet me UBT. 13.09.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
24 07.09.2023 Kërkesë për informacion gjeologjik në lidhje me zonën minerare Nr. 154/8 13.09.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
25 09.09.2022 Kërkesë për informacion nëse është e nevojshme raport hidrogjeologjik t'i nënshtrohet oponencës nga SHGJSH. 13.09.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
26 13.09.2022 Kërkesë për informacion nëse është e nevojshme raport hidrogjeologjik t'i nënshtrohet oponencës nga SHGJSH. 13.09.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
27 19.10.2022 Kërkesë për informacion gjeologjik për zonë minerare në Mirditë. 24.10.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
28 26.10.2022 Kërkesë për informacion nëse laboratori i SHGJSH kryen analiza fiziko-kimike për produktin Hipoklorit Natriumi. 31.10.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
29 31.10.2022 Kërkesë për informacion rreth ndotjes së ujërave nëntokësore në zonën e Kuçovës . 03.11.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
30 07.11.2022 Kërkesë për informacion mbi listën e shërbimeve të ofruara, nga institucionet shtetërore. 08.11.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
31 23.11.2022 Kërkesë për informacion, nëse nëse laboratori i SHGJSH kryen analiza kimike dhe bakterologjike të cilësisë së ujit të përdorur. 23.11.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka
32 12.12.2022 Kërkesë për informacion nëse SHGJSH kryen shpime, tarifat përkatëse dhe kohën e nevojshme për marrjen e rezultatit të analizave nga laboratori i SHGJSH. 19.12.2022 Përgjigja dërguar tek kërkuesi E plotë Nuk ka