Regjistri i kërkesave/përgjigjeve

Janar - Shtator 2023

Update: 02.10.2023

Nr. Data/Rgj. kërkesave Objekti Data e Kthimit të Përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 12.01.2023 Kërkesë për informacion lidhur me oponencën e “Studim hidrogjeologjik për ndërtimin e HEC-ve “Lajthia & Kolesjan & Domje” në zonën mbi buriminn “Gurra e Kolesjanit”, Kukës”. 17.01.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
2 24.01.2023 Kerkese per informacion për prurjet e lumt Seman, në zonën e urës së Mifolit. 25.01.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
3 02.02.2023 Kërkesë për informacion mbi aktivitetet e reaslizuara gjatë vitit 2022 për zvogëlimin e riskut nga fatkeqesite dhe mbrojtjes civile. 15.02.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
4 13.03.2023 Kërkesë për informacion. 15.03.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
5 28.03.2023 Kërkesë për informacion. 04.04.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
6 04.04.2023 Kërkesë për informacion për minierën e Bakrit Spaç. 04.04.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
7 11.04.2023 Informacion në lidhje me të dhënat e Zonës nr.1 të Lumit Shkumbin në Elbasan, mbi monitorimit e ujërave nëntokësore në këtë zonë. 03.05.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
8 18.04.2023 Kërkesë për informacion. 19.04.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
9 19.04.2023 Kërkesë për informacion për Buletinin e Shkencave Gjeologjike të vitit 2014. 24.04.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
10 25.04.2023 Kërkesë për informacion. 22.05.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
11 10.05.2023 Kërkesë për informacion mbi shërbimet online. 10.05.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
12 22.05.2023 Kërkesë për informacion për artikujt shkencorë të publikuar në Buletinin e Shkencave Gjeologjike. 21.06.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
13 26.05.2023 Kerkese per informacion lidhur me tarifat e shërbimeve të SHGJSH (material arkivor). 19.06.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
14 22.05.2023 Kërkesë për informacion mbi studimin gjeologjik te H/C Skavica. 30.05.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
15 04.06.2023 Informacion mbi hartat e publikuara në faqen web të SHGJSH. 05.06.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
16 09.06.2023 Kërkesë për informacion. 23.06.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
17 28.07.2023 Kërkesë për informacion mbi analizat që kryhen në Laboratorin e Analizave Kimike të SHGJSH për ujërat. 03.08.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
18 27.07.2023 Kërkesë për informacion mbi hartat që disponon/ofron SHGJSH. 02.08.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
19 15.08.2023 Kërkesë për informacion mbi analizat që kryhen në Laboratorin e Analizave Kimike të SHGJSH, për mineralet. 15.08.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
20 04.08.2023 Kërkesë për informacion 22.08.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. Komunikim i zhvilluar në disa etapa mes insitucionit dhe kërkuesit. E plotë Nuk ka
21 31.08.2023 Kërkesë për informacion. 31.08.2023 Informacioni dërguar tek subjekti. E plotë Nuk ka
22 22.09.2023 Kërkesë për informacion. 22.09.2023 Përgjigja dërguar tek institucioni. E plotë Nuk ka