Regjistri i kërkesave/përgjigjeve

Janar - Dhjetor 2023

Update: 04.01.2024

Nr. Data/Rgj. kërkesave Objekti Data e Kthimit të Përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
13 26.05.2023 Kerkese per informacion lidhur me tarifat e shërbimeve të SHGJSH (material arkivor). 19.06.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
14 22.05.2023 Kërkesë për informacion mbi studimin gjeologjik te H/C Skavica. 30.05.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
15 04.06.2023 Informacion mbi hartat e publikuara në faqen web të SHGJSH. 05.06.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
16 09.06.2023 Kërkesë për informacion. 23.06.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
17 28.07.2023 Kërkesë për informacion mbi analizat që kryhen në Laboratorin e Analizave Kimike të SHGJSH për ujërat. 03.08.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
18 27.07.2023 Kërkesë për informacion mbi hartat që disponon/ofron SHGJSH. 02.08.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
19 15.08.2023 Kërkesë për informacion mbi analizat që kryhen në Laboratorin e Analizave Kimike të SHGJSH, për mineralet. 15.08.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
20 04.08.2023 Kërkesë për informacion 22.08.2023 Informacioni dërguar tek kërkuesi. Komunikim i zhvilluar në disa etapa mes insitucionit dhe kërkuesit. E plotë Nuk ka
21 31.08.2023 Kërkesë për informacion. 31.08.2023 Informacioni dërguar tek subjekti. E plotë Nuk ka
22 22.09.2023 Kërkesë për informacion. 22.09.2023 Përgjigja dërguar tek institucioni. E plotë Nuk ka
23 11.10.2023 Kërkesë për informacion. 11.10.2023 Përgjigja dërguar tek subjekti. E plotë Nuk ka
24 18.10.2023 Kërkesë për informacion. 18.10.2023 Përgjigja dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka
25 26.12.2023 Kërkesë për informacion. 26.12.2023 Përgjigja dërguar tek kërkuesi. E plotë Nuk ka