Shërbimet që ofrohen nga SHGJSH


Lista e Shërbimeve* që ofron SHGJSH, përfshirë (tarifat, formular aplikimi,
afati kohor, procedurë ankimimi, standardet për cilësinë e shërbimit):Shënim: Për këto shërbime mund të aplikohet edhe online, nëpërmjet portalit e-Albania