Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi SHGJSH


  • Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nuk ka)
  • Planet strategjike të punës
  • Raporte monitorimi/auditimi
  • Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së SHGJSH