Legjislacioni minerar i miratuar në Republikën e ShqipërisëI-LIGJE:
II-VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE:

 • VKM Nr. 942, datë 17.11.2010, “Për miratimin e procedurave dhe të dokumentacionit për marrjen e lejeve minerare në zonat e hapura”.
 • VKM Nr. 232, datë 23.03.2011Për miratimin e funksioneve të strukturave përgjegjëse në sektorin minerar të Republikës së Shqipërisë”.
 • VKM Nr. 233, datë 23.03.2011Për miratimin e formës së raporteve, të mënyrës së botimit të të dhënave për pagesat e taksave vendore dhe kombëtare në sektorin minerar të Republikës së Shqipërisë, si dhe të nivelit të konfidencialitetit në kuadër të nismës për transparencë në industrinë nxjerrëse”.
 • VKM Nr. 248, datë 2.05.2012Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin Nr. 347, datë 29.04.2011 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e programit të veprimit 3 vjeçar për miratimin e strategjisë minerare”.
 • VKM Nr. 320, datë 21.4.2011Për miratimin e procedurave e të kritereve të konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat konkurruese”.
 • VKM Nr. 436, datë 16.06.2011Për disa ndryshime në vendimin Nr. 538, datë 26.05.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta të ndryshuar”.
 • VKM Nr. 440, datë 16.06.2011Për miratimin e formës, të kushteve të rikthimit dhe të mënyrës së llogaritjes së garancive financiare për rehabilitimin e mjedisit, për realizimin e programit minimal të punës dhe për realizimin e investimit ”.
 • VKM Nr. 441, datë 16.06.2011Për përcaktimin e kushteve të certifikimit e të licencimit, të dokumenteve shoqëruese, të afateve të vlefshmërisë dhe të procedurave të shqyrtimit të kërkesave, për licencimin e veprimtarisë studimore-projektuese në veprimtaritë minerare”.
 • VKM Nr. 442, datë 16.06.2011Për miratimin e kushteve, të dokumenteve shoqëruese, të afateve të vlefshmërisë dhe të procedurave të shqyrtimit të kërkesave, për autorizimin e tregtimit të mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara”.
 • VKM Nr. 479, datë 29.06.2011Për miratimin e Strategjisë Minerare të Republikës së Shqipërisë”.
 • VKM Nr. 347, datë 29.04.2011Për miratimin e programit të veprimit 3-vjeçar për zbatimin e strategjisë minerare”.
 • VKM Nr. 362, datë 29.04.2011Për miratimin e kritereve dhe rregullave të transferimit, mënyrës së aplikimit për shtyrjen e afateve dhe shndërrimit të lejeve minerare”.
 • VKM Nr. 364, datë 04.05.2011Për përcaktimin e kritereve, të vlerës së sipërfaqes së zonës minimale të lejuar minerare dhe të vlerës minimale të investimit e të prodhimit për një leje minerare”.
 • VKM Nr. 218, datë 11.03.2015Për përcaktimin e kritereve,procedurave dhe rregullavepër shfrytëzimin, në sipërfaqedhe nëntokë, të zonave që janëngjitur me lejet ekzistuese dhendryshimin e koordinatave përlejet minerare të përcaktuaranë hapësirë me tri koordinata”.
 • VKM Nr. 741, date 09.09.2015Për miratimin e formës, rasteve të kthimit dhe mënyrës së llogaritjes të garancive financiare për rehabilitimin e mjedisit, për realizimin e programit minimal të punës dhe realizimin e investimit në veprimtarinë minerare”.
 • VKM Nr. 969, datë 02.12.2015Për miratimin e rregullores “për kërkesat minimale për mbrojtjen e sigurisë e të shëndetit të punëmarrësve në industritë minerare nxjerrëse, sipërfaqësore dhe nëntokësore.”.
 • VKM Nr. 820, datë 21.11.2020Për miratimin e procedurës, të kategorive, të kushteve, të kërkesave të kualifikimit dhe të eksperiencës profesionale për personin, të cilit i lëshohet certifikata në veprimtarinë studimore projektuese në fushën minerare.”.III-URDHRA TË MINISTRIT:

 • Urdhër Nr. 302, datë 12.04.2011, “Për miratimin e parimeve baze për hartimin e planit të rehabilitimit të mjedisit, të planit të veprimtarive të mbylljes së veprimtarisë minerare, të mënyrës së përcaktimit të zonës së rrezikshme të një të drejte minerare dhe të planit të menaxhimit të mbetjeve minerare”.
 • Urdhër Nr. 304, datë 13.04.2011, “Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare”.
 • Urdhër Nr. 305, datë 13.04.2011, “Për procedurat dhe formën e hartimit të programit të veprimit për zbatimin e strategjisë minerare”.
 • Urdhër Nr. 306, datë 13.04.2011, “Për procedurat dhe formën e hartimit të planit vjetor minerar”.
 • Urdhër Nr. 307, datë 13.04.2011, “Për miratimin e formës së informacioneve tremujore, vjetore, përfundimtare dhe përmbajtjen e planit vjetor të punës nga ana e zotëruesve të lejeve minerare të kërkim-zbulimit për grupin e mineraleve metalore, jometalore, qymyret dhe bitumet”.
 • Urdhër Nr. 308, datë 13.04.2011, “Për miratimin e formës së informacioneve tremujore, vjetore, përfundimtare dhe përmbajtjen e planit vjetor të punës nga ana e zotëruesve të lejeve minerare të shfrytëzimit për grupin e mineraleve metalore, jometalore, qymyret dhe bitumet”.
 • Urdhër Nr. 309, datë 13.04.2011, “Për miratimin e formës së informacioneve tremujore, përfundimtare dhe përmbajtjen e planit vjetor të punës nga ana e zotëruesve të lejeve minerare të kërkim-zbulimit për grupin e mineraleve ndërtimorë”.
 • Urdhër Nr. 310, datë 13.04.2011, “Për miratimin e formës së informacioneve tremujore, vjetore, përfundimtare dhe përmbajtjen e planit vjetor të punës nga ana e zotëruesve të lejeve minerare të shfrytëzimit me karriere për grupin e mineraleve ndërtimorë”.
 • Urdhër Nr. 311, datë 13.04.2011, “Për miratimin e formës së informacioneve tremujore, vjetore, përfundimtare dhe përmbajtjen e planit vjetor të punës nga zotëruesit e lejeve minerare të kërkim-zbulim-shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysëm të çmuara”.
 • Urdhër Nr. 312, datë 13.04.2011, “Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së informacioneve të detyrueshme që përgatiten nga zotëruesit e lejeve”.
 • Urdhër Nr. 382, datë 20.05.2011, “Për miratimin e formës, përmbajtjes dhe procedurave të lënies së aktit të konstatimit për kundravajtjet administrative në zbatim të lejeve minerare”.
 • Urdhër Nr. 383, datë 20.05.2011, “Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së planit të veprimtarive për mbylljen e një veprimtarie minerare”.
 • Urdhër Nr. 384, datë 20.05.2011, “Për miratimin e procedurave të regjistrimit dhe dokumentacionit që regjistrohet në kadastrën minerare dhe në regjistrin minerar, si dhe forma dhe procedura e raportimit të këtij dokumentacioni nga ana e zotëruesve të lejeve minerare ”.
 • Urdhër Nr. 386, datë 20.05.2011, “Për miratimin e rregullave për përdorimin e të dhënave minerare të një leje minerare”.
 • Urdhër Nr. 387, datë 20.05.2011, “Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së projektit të konservimit të minierës”.
 • Urdhër Nr. 388, datë 20.05.2011, “Për miratimin e formës dhe përmbajtjes të planit të monitorimit post-minerar”.
 • Urdhër Nr. 414, datë 03.06.2011, “Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së planit të menaxhimit dhe informacioneve që mbahen nga zotëruesi i lejes minerare për punimet e kryera, depozitimin, trajtimin e mbetjeve minerare dhe analizimin e tyre”.
 • Urdhër Nr. 477, datë 27.06.2011, “Për miratimin e formës, përmbajtjes dhe procedurës së hartimit të aktit të miratimit dhe aktit të refuzimit për aplikimet e lejeve minerare”.
 • Urdhër Nr. 478, datë 27.06.2011, “Për miratimin e formës, përmbajtjes së vendimeve të këshillave teknike të institucioneve të Sh.Gj.Sh dhe A.K.B.N  për aplikimet e lejeve minerare, për shtyrjen e afatit të lejeve minerare dhe për shndërrimin e lejeve minerare të kërkim-zbulimit në leje minerare shfrytëzimi”.
 • Urdhër Nr. 615, datë 02.09.2011, “Për përcaktimin e njësisë së hartimit të dokumentacionit për përcaktimin e procedurave konkurruese, të komisionit të vlerësimit të ofertave dhe kritereve të kualifikimit dhe vlerësimit të ofertave për të drejtën e aplikimit për një leje minerare në zonat konkurruese”.


IV-UDHËZIME TË MINISTRIT: