Lajmet më të fundit

Ditë trajnimi në lidhje me aplikimin në programet/projektet që financohen nga BE

20.02.2020

Me datë 20.02.2020 pranë ambienteve të SHGJSH u zhvillua në bashkëpunim me AKKSHI (Agjensia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit) një “Ditë trajnimi në kuadër të Programit Horizon 2020, Rrjetit Euraxess, programit COST, Kartës Europiane për Kërkuesit Shkencorë dhe Kodit të Sjelljes për Rekrutimin e Kërkuesve Shkencorë.
Përfaqësuesit e AKKSHI ishin Z.Robert Dumi (Drejtori i Programeve Ndërkombëtare) dhe Z.Julian Zaimi (NCP për Horizon 2020 NCP Shkenca për/dhe me Shoqërinë; NCP për MSCA). Ata folën për programet dhe projektet që financohen nga BE, shpjeguan se si mund të aplikonim, për aspektet financiare dhe administrative si dhe për përfitimet që kërkuesit shkencorë dhe vetë institucioni do të këtë nësë bëhët partner në këto projekte.
Ky trajnim u ndoq me shume vëmendje nga drejtuesit, përgjegjësit dhe specialistët e SHGJSH.Horizon 2020

Horizon 2020 është programi më i madh Europian për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin duke vënë në dispozicion një fond prej afërsisht 80 Miliard Euro të vlefshëm për 7 vjet (2014 deri 2020), përpos investimit privat që këto para do të tërheqin.
Ai premton më shumë progres, zbulime shkencore dhe vënie në zbatim të ideve të një niveli botëror.Euraxess
EURAXESS - Studiuesit në lëvizje është një iniciativë unike pan-Evropiane që jep informacion dhe shërbime mbështetëse për studiuesit profesionistë. Mbështetur nga Bashkimi Evropian, vendet anëtare dhe vendet e lidhura, ai mbështet lëvizshmërinë e studiuesve dhe zhvillimin e karrierës, ndërsa forcon bashkëpunimin shkencor midis Evropës dhe botës.
EURAXESS është gjithashtu porta juaj për në Science4Refugees, një iniciativë e Komisionit për të ndihmuar studiuesit e refugjatëve të gjejnë punë të përshtatshme në peizazhin e sotëm kërkimor sfidues.Pjesë e iniciativës, janë Buddies Science4Refugees Research, duke mbështetur shkencëtarët refugjatë në gjetjen e studiuesve evropianë për të diskutuar problemet, të gjejnë zgjidhje dhe të studiojnë së bashku , duke përputhur fushën e tyre kërkimore, studimet shkencore dhe interesat.

Logho HRS4R
"Strategjia e Burimeve Njerëzore për Studiuesit (HRS4R)"mbështet institucionet kërkimore dhe organizatat e financimit në zbatimin e Statutit dhe Rregullores në politikat dhe praktikat e tyre.
Zbatimi i parimeve të Statutit dhe Rregullores nga institucionet kërkimore i bën ata më tërheqës për studiuesit që kërkojnë një punëdhënës të ri ose një partner për projektin e tyre kërkimor.
Komisioni Evropian u jep çmimin 'Ekselenca e Burimeve Njerëzore në Hulumtim' institucioneve të cilat përparojnë në përafrimin e politikave të burimeve njerëzore me 40 parimet e Statutit dhe Rregullores, bazuar në një plan veprimi të përshtatur / strategji HR. Në 2005, Komisioni Evropian miratoi një Statut Europian për Studiuesit dhe një Rregullore për Rekrutimin e Studiuesve. Këto dy dokumente, të adresuara për studiuesit, si dhe punëdhënësit e kerkuesve dhe financuesit në sektorin publik dhe privat, janë elementet kryesore në politikën e BE për të zhvilluar karrierën e studiuesve.

MSCA
Aksionet Marie Skłodowska-Curie (MSCA) ofrojnë grante për të gjitha fazat e karrierës së studiuesve - qoftë ata kandidatë doktorature ose studiues me shumë përvojë - dhe inkurajojnë lëvizshmëri transnacionale, ndër-sektoriale dhe ndërdisiplinore. MSCA u mundëson organizatave të përqendruara në kërkime (universitete, qendra kërkimore dhe kompani) të presin studiues të huaj të talentuar dhe të krijojnë partneritete strategjike me institucione udhëheqëse në të gjithë botën.
MSCA synon të pajisë studiuesit me aftësitë e nevojshme dhe përvojën ndërkombëtare për një karrierë të suksesshme, qoftë në sektorin publik dhe privat. Programi i përgjigjet sfidave të hasura nga studiuesit, duke u ofruar atyre kushte tërheqëse të punës dhe mundësinë për të lëvizur ndërmjet ambienteve akademike dhe të tjera.

COST
COST (Bashkëpunimi Evropian në Shkencë dhe Teknologji), është krijuar në vitin 1971, për të afruar shkencëtarët, politik-bërësit dhe shoqërinë në shkallë të gjerë brenda Europës dhe më tej.
COST është program i financuar nga Bashkimi Europian, i cili mundëson kërkuesit të krijojnë rrjete ndërdisiplinore kërkimi në Europë dhe më tej. Ky program financon organizimin e konferencave, takimeve, trajnimeve, shkëmbimeve të shkurtra shkencore, ose aktivitete të tjera në shkallë të gjerë të fushave kërkimore. Duke krijuar një mjedis ku njerzit dhe idetë mund të rriten, COST çel potencialin për zhvillimin e kërkimit shkencor.