Piro Dorre

Piro Dorre

Drejtor i Hidrokarbureve


EDUKIMI

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Dega Gjeologji Nafte

KUALIFIKIME

Tetor-Dhjetor 1989

Kurs tremujor pranë QK, Patos, për përgatitjen, përpunimin dhe interpretimin e të dhënave gjeologo - gjeofizike.

Shtator-Dhjetor 1999

Kurs për përdorimin e kompjuterit

EKSPERIENCA

2013-në vazhdim

Drejtor i Drejtorisë së Hidrokarbureve në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar

2012-2013

Specialist pranë sektorit të hartografimeve në naftë në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar

2009-2012

Përgjegjës i sektorit të vendburimeve të naftes në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar

2007-2009

Përgjegjës i sektorit të prefekturës Fier

1998-2007

Specialist interpretimi i të dhënave Gjeologo - Gjeofizike në Departamentin e Studimeve Gjeologjike dhe Projektimeve të puseve për naftë dhe gaz në Qendra Kombëtare Shkencore e Hidrokarbureve.

1988-1998

Ndërmarrja Shpim - Kërkim, Patos , Fier. Specialist në ndjekjen e punimeve gjeologjike të puseve në rajonet Vlore, Povelce, Frakull, Cakran etj, si dhe bashkëautor në projektimin e disa puseve në vendburimin e gazit Povelce, Divjakë.

Veprimtaria Profesionale

2013

Mbi kushtet gjeologo-inxhinjerike të shpatit ku ka ndodhur rrëshqitja në lagjen Kapllanaj, fshati Ngracie, komuna Qendër, Mallakastër-Raport Fondi SH.Gj.Sh. Tiranë (S.Nenaj, P. Dorre, N.Nazeraj etj)

2012

Ndërtimi i hartave shumë qëllimore, gjeoinformatizimi dhe baza e të dhënave sipas planshetave me shk. 1:25 000 për Qarqet dhe Rrethet e Shqipërisë” me drejtues grupi Ing. Ndoc Vuksaj. Në këtë kuadër janë realizuar planshetat e Rroskovecit K-34-112-C-d Rroskoveci, Burimet minerale. Fondi SH.Gj.Sh. Tiranë (P. Dorre)

2012

”Studimi kompleks gjeologo-gjeofizik i rajonit Amantia-Velce-Bolenë për prespektivën naftgazmbajtëse, në bazë të të dhënave gjeologo-gjeofizike të fituara deri tani dhe punimeve të kryera nga kompani të huaja, në rajon dhe perreth. - Raport vjetor Fondi SH.Gj.Sh. Tiranë(P. Dorre; A. Qirko; E.Tabaku; V.Prifti)

2012

“Studim gjeologo-gjeofizik i rajonit Kucovë-Pekisht-Perëndimi i Dumresë-Mlik për depozitimet e Tortonianit, dhe evidentimin e strukturave me perspektivë për naftë-gazmbajtje, nën mbihypjen perëndimore të diapirit të Dumresë. me drejtues grupi Ing. Piro Dorre - Raport perfundimtar Fondi SH.Gj.Sh. Tiranë(P. Dorre; A. Qirko; E.Tabaku; V.Prifti)

2011

Korelime gjeologjike të planshetave me shk. 1:50 000 për Qarqet dhe Rrethet e Shqipërisë” me drejtues grupi Ing. Ing. Ndoc Vuksaj K-34-112-A (Lushnja). Fondi SH.Gj.Sh. Tiranë.(P.Dorre)

2010

Studim gjeologo-gjeofizik i rajonit Kucove-Pekisht-Perëndimi i Dumresë-Mlik për depozitimet e Tortonianit, dhe evidentimin e strukturave me perspektive për nafte-gazmbajtje, nen mbihypjen perendimorete diapirit te Dumrese. me drejtues grupi Ing. Piro Dorre - Relacion vjetor. Fondi SH.Gj.Sh. Tiranë(P. Dorre; A. Qirko; E.Malo; V.Prifti)

2010

“Ndërtimi i hartave shumë qëllimore, gjeoinformatizimi dhe baza e të dhenave sipas planshetave me shk. 1:25 000 për Qarqet dhe Rrethet e Shqipërisë” me drejtues grupi Ing. Agim Shenjatari. Në këtë kuadër janë realizuar planshetat e mëposhtme, vetëm për Ndërtimin Gjeologjik. K-34-138-A-c (Shalesi) K-34-138-A-d (Poda) Fondi SH.Gj.Sh. Tiranë.”(P.Dorre)

2009

“Rivlerësimi i ranorëve bituminoz të Shqipërisë në rajonin Kasnicë-Selenicë”- Raport përfundimtar Fondi SH.Gj.Sh. Tiranë.(P.Dorre)

2009

“Ndërtimi i hartave shumë qëllimore , gjeoinformatizimi dhe baza e të dhenave sipas planshetave me shk. 1:25 000 për Qarqet dhe Rrethet e Shqipërisë” .Në këtë kuader janë realizuar planshetat e mëposhtme, vetëm për Ndërtimin Gjeologjik. K-34-125-C-a (Buzi): K-34-125 B-c ( Gostencka), K-34-124-D-b (Gllava).” Fondi SH.Gj.Sh. Tiranë.(P.Dorre; E.Malo)

2008

“Studimi përgjithësues i ranorëve bituminoz në territorin e Albanideve të jashtme, llogaritja e rezervave në rajonet Kasnice-Selenice dhe rekomandimet për perdorimin e tyre në të ardhmen” Relacion vjetor. Fondi SH.GJ.SH Tiranë(I.Prifti, P.Dorre, A.Qirko)

2008

“Ndërtimi i hartave shumë qëllimore me bazë planshetash në shk. 1: 25 000 dhe bazë të dhënave për territorin e Qarkut Fier viti 2007”. Në këtë kuadër janë realizuar planshetat e mëposhtme, vetëm për Ndërtimin Gjeologjik. K-34-112-B-c (Damesi) K-34-112-B-b (Molisht) K-34-124-A-d (Selenicë) K-34-112-A-a (Kreshpani) K-34-112-A-b (Ballshi) K-34-112-B-d (Osmanzez) K-34-123-B-b (Novosela) K-34-111-D-d (Levani) K-34-112-D-a (Kuta)(P. Dorre;E.Tabaku)

2007

“Ndërtimi i hartave shumë qëllimore me bazë planshetash në shk. 1: 25 000 dhe bazë të dhënave për territorin e Qarkut Fier viti 2007”. Në këtë kuadër janë realizuar planshetat e mëposhtme për: 1. Ndërtimi Gjeologjik, 2. Rreziku Gjeologjik, 3.Mineralmbajtja, 4.Hidrogjeologjia. K-34-124-B-a (Aranitasi), K-34-112-C-c (Fieri), K-34-124-C-d (Roskoveci) Fondi SH.GJ.SH Tiranë(P. Dorre;E.Tabaku etj.)

2006

Studimi gjeologo-inxhinjerik i rajonit Klos-Hekal-Kash mbi mundesinë e spostimit të tubacionit të dëmtuar të ujit Pocem-Ballsh. Fondi ish Q.K.SH.H Fier Dorre.P, L.Hasanaj. Tabaku.E viti 2007. “Ndërtimi i harave shumëqëllimore me bazë planshetash në shkallë 1: 25 000 dhe bazës së të dhënave për territorin e Qarkut Fier viti 2007”, Raport vjetor 2007 Fondi SH.GJ.SH Tirane(P. Dorre; T.Koroveshi; R.Hyseni)

2005

Vlerësimi i rreziqeve që mund të jenë rezultat i erozioneve, shembjeve, rrëshqitjeve, helmimeve etj, si dhe hartografimi i tyre në rajonin Shkumbin-Vjose-Cërrik-Tepelenë deri në det. Fondi ish Q.K.SH.H Fier(P. Dorre; F.Lula; T.Koroveshi; D.Shkupi)

2005

Studim gjeologo-inxhinjerik i rajonit Klos-Hekal mbi gjendjen dhe mundesinë e spostimit të tubacionit të ujit Klos-U.P.Th.N Ballsh. Fondi ish Q.K.SH.H Fier(P. Dorre; F.Lula; R.Hyseni)

2004

Studimi gjeologo-gjeofizik i rajonit Veriu i Dumresë-Fortuzaj për ngritjen në kategori të strukturave të pritshme të mundëshme ( projektuar pusi Rov-2, Pap-5) Fondi ish Q.K.SH.H Fier(P.Dorre; V.Silo; A.Berberi)

2004

Relacion mbi argumentimin e shpimit të puseve të ujit në rajonin Kraps-Fier(L.Thomai; P. Dorre; V.Silo)

2004

“Studim gjeologo - gjeofizik i rajonit Veriu i Dumresë-Paper-Rovë-Fortuzaj për evidentimin e strukturave me perspektivë naftëgazmbajtëse”. Fondi ish Q.K.SH.H Fier(P. Dorre; V.Silo; L.Thomai; S.Myftari)

2002

Studimi gjeologo-tektonik i pjesës jugore të zonës Kruja. Fondi ish Q.K.SH.H Fier(D.Yzeiraj; Sh.Nazaj; P. Dorre; F.Fejzullahu)

2002

Studimi Gjeologo -Gjeofizik i Rajonit Divjakë për Depozitimet e Pliocenit (Pjesa Qendroro-Veriore) (projektohet pusi Div-328) Fondi ish Q.K.SH.H Fier(P. Dorre; Sh.Kurti; V.Bare; S.Mbice)

2002

Studimi gjeologo-gjeofizik për vlerësimin e potencialit ujëmbajtës për objektet e pliocenit e më të vjetra për nevoja komunale e industriale në territoret e kërkimit të naftës dhe gazit. Fondi ish Q.K.SH.H Fier(P. Dorre; Sh.Kurti; V.Bare; S.Mbice)

2000

Studimi Gjeologo -Gjeofizik i Rajonit Divjakë për Depozitimet e Pliocenit ( Pjesa Lindore ) (projektohet pusi Div-325) Fondi ish Q.K.SH.H Fier(K.Buli; P. Dorre; Sh.Kurti; V.Bare; A.Cuni)

2000

Studimi Gjeologo -Gjeofizik i Rajonit Divjakë për Depozitimet e Pliocenit ( Pjesa Lindore ) (projektohet pusi Div-324) Fondi ish Q.K.SH.H Fier(K.Buli; P. Dorre; Sh.Kurti; V.Bare; A.Cuni)

2000-2001

Studimi Gjeologo - Gjeofizik i Rajonit Divjakë për Depozitimet e Tortonianit (projektohen puset Div-258 , 259) Fondi ish Q.K.SH.H Fier( Sh.Kurti; K.Buli; P. Dorre; V.Bare)

1999

Studimi Gjeologo - Gjeofizik i Rajonit Divjakë për Depozitimet e Pliocenit (projektohen puset Div-315, 316) Fondi ish Q.K.SH.H Fier(Sh.Kurti; K.Buli; P. Dorre; A.Gjini; M.Goxhaj)

1998

Përgjithësimi Gjeologo-gjeofizik i Rajonit Divjake-Ballaj për prerjen e depozitimeve të tortonianit. Fondi ish Q.K.SH.H Fier(Sh.Kurti; K.Buli; P. Dorre)

1997-1998

Pergjithesimi Gjeologo-gjeofizik i rajonit Velce-Bolene. Fondi ish Q.K.SH.H Fier(B.Canaj; Sh.Nazaj; P. Dorre; K.Jano)

PUBLIKIME

Ngresi.V Dorre. P, Nazeraj.N. Perspektiva naftëgazmbajtëse, për depozitimet e Tortonianit, nën mbihypjen perëndimore të diapirit të Dumresë, në rajonin Pekisht-Perëndimi i Dumresë. Revista Nafta e Gazi Nr. -1 2012, faqe 20-28.

Dorre.P, Kerraj.H. Evidentimi i strukturave karbonatike me perspektivë naftëgazmbajtëse të zonës Jonike nën mbihypjen e zonës Kruja në rajonin veriu i Dumresë-Rovë-Fortuzaj. Revista Nafta e Gazi Nr. -1 viti 2011, faqe 24- 32.

Myftari.S, Dorre.P, Thomai.L. Komplekset alloktone të shkëmbinjve dhe foraminifereve në depozitimet flishore oligocenike të zonave Kruja dhe Jonike. Revista Nafta e Gazi Nr. -2 2004, faqe 19- 28.

Referate Shkencore

04/12/2013

"Evaporate diapirism andits contribution in tectonical regine of Albania. The international sentific September"-I.Prifti, C.Dyrmishi, P.Dorre

2005

"Presence of carbonatic structures under throw of Kruja zone based on the seismic new data in the Elbasan region. Tetor 2005, The 4 th Ballkan Geophisical Congress"-P.Dorre, V.Silo, L.Thomai(Bukuresht,Rumani).

Prill 2004

"New internations on geological and tectonic contruction of southern partof Kruja zone. Prill 2004 10 Congress of Greec geological society"-D.Yzeiraj, P.Dorre, P.Sadushi (Selanik,Greqi)

Qershor 2002

"Tectonic evaluation and hydrocarbon exploration prospectivy based on recent geological-geofisical data in outer Albanides". 297-298 3rd Congress of the Ballkan Geophysical Society 96 - P.Dorre, D.Yzeiraj (Sofie,Bullgari)

Shtator 2001

"Vlerësimi gjeologo-gjeofizik I potencialit ujëmbajtës për objektet e depozitimeve të Pliocenit, për nevoja e komunale në zonat e kërkimit për naftë dhe gas, Divjakë-Ballaj –Kryevidh".- P.Dorre, A.Gjini (Kongresi i Mjedisit,Tirane)

5-9 Korrik 1999

"New tectonic models for exploration of oil traps inside the carbonatic sequences in Ionian Zone off Albanides". p- 284-285 Second Ballkan Geophysical Congress- B.Canaj, P.Dorre(Stamboll,Turqi)

5-9 Korrik 1999

"The structural style of Kurveleshi Thrust belt in Gorisht-Selenica region". p- 294-295 Second Ballkan Geophysical Congress. - P.Dorre, Ll.Mehillka(Stamboll,Turqi)

Anëtaresimi në Shoqata

ProGEO Albania

Qershor 2002

Shoqata Globale e Gjeofizikës (SEG)

Gjuhët e Huaja

Anglisht

E Folur, E Shkruar

Greqisht

E Folur, E Shkruar