Sonila Marku

Sonila Marku

Drejtore e Hidrogjeologjisë


EDUKIMI

Shtator 2011

Çertifikatë në “Përdorimi i pajisjeve hidrogjeologjike”, organizuar nga eksperti i Delegacionit Europian Z. Bernardas Kaystpys në kuadrin e projektit CEMSA (Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Tiranë).

5.03.2009

Trajnim për planin e implementimit të Direktivës së Nitrateve në kuadrin e Water Framework Directive(Ministria e Ambjentit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave. Financuar nga Komuniteti Europian).

15.01.2009

Trajnim për planin e implementimit të Direktivës Kuadër të Ujit - Water Framework Directive(Ministria e Ambjentit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave. Financuar nga Komuniteti Europian).

14 – 18.04.2008

Trajnim për menaxhimin ndërkombëtar të projekteve kërkimore FP7(Akademia e Shkencave të Shqiperisë.Projekti për zhvillim dhe menaxhim-EU).

2007

Çertifikatë në "Cilësia e matjeve në kimi. Moduli mbulon statistikë, vlerësim, kontroll i brendshëm i cilësisë". (Gothenburg, Sweden.Trajnimi i organizuar nga European Commission – Joint Research Centre.Instituti I references për materialet dhe matjet, Geel Belgium).

2004

Trajnim në "Monitorimi i ujrave nëntokësore, plotësimi dhe përshtatja me modelet e EEA". (Agjensia Evropiane e Mjedisit EEA. Ministria e Mjedisit, Ujërave dhe Pyjeve)

2003

Çertifikatë në "Planifikimi dhe menaxhimi i resurseve ujore". Shkolla Internacionale e Ujit dhe ambientit për vendet mesdhetare - Itali. (Kooperacioni Italian, Ministria e Jashtme e Italisë).

2000 – 2001

Kurs pasuniversitar. Specialiteti Hidrogjeologji
Fushat kryesore të specializimit : hidrogjeologji, gjeologji inxhinierike e mjedis. (Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Fakulteti Gjeologji – Miniera, Tiranë)

1993 – 1999

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave,Dega Gjeologji
Kryerja e studimeve të larta në degën gjeologji, me obsion gjeologji inxhinierike – hidrogjeologji.

EKSPERIENCA

19.12. 2019 - në vazhdim

Drejtor i Drejtorisë së Hidrogjeologjisë

Drejtim dhe organizim i veprimtarisë së drejtorisë sipas programit vjetor zhvillimor. Ndjekje dhe zbatim i programeve të punës të Drejtorisë së Hidrogjeologjisë Përgatitje informacionesh mbi punën e Drejtorisë. Drejtim projektesh në: projektim, zbatim e hartografim në fushën e hidrogjeologjisë. Ndërtim hartash të reja hidrogjeologjike në shkallë të ndryshme dhe përmirësim i atyre ekzistuese. Kryerje ekspertizash dhe recencash të studimeve apo relacioneve hidrogjeologjike. Pjesëmarrje në projekte bilaterale dhe multilaterale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

15.06.2016 - 19.12.2019

Përgjegjëse e sektorit të Ujrave Nëntokësore në Drejtorinë e Hidrogjeologjisë.

Ndjekje dhe zbatim i programeve të punës së sektorit të Ujërave Nëntokësore. Drejtim projektesh në : projektim, zbatim e hartografim në fushën e hidrogjeologjisë. Kryerje vlerësimi e monitorimi të rezervave të ujërave nëntokësore të Shqipërisë. Kryerje studime - projektime hidrogjeologjike në shkallë lokale dhe regjionale. Kryerje studimesh hidrogjeologjike dhe projektime të pus - shpimeve për fumizimin me ujë te pijshëm apo teknologjik. Ndërtim hartash të reja hidrogjeologjike në shkallë të ndryshme dhe përmirësim i atyre ekzistuese. Kryerje ekspertizash dhe recencash të studimeve apo relacioneve hidrogjeologjike. Pjesëmarrje në projekte bilaterale dhe multilaterale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

13.10. 1999 - 15.06.2016

Specialiste hidrogjeologe.

Drejtuese projektesh në projektim, zbatim e hartografim në fushën e hidrogjeologjisë. Kryerje vlerësimi e monitorimi të rezervave të ujrave nëntokësore të Shqipërisë. Kryerje studime - projektime hidrogjeologjike në shkallë lokale dhe regjionale. Kryerje studimesh hidrogjeologjike dhe projektime të pus - shpimeve për fumizimin me ujë te pijshëm apo teknologjik. Ndërtim hartash të reja hidrogjeologjike në shkallë të ndryshme dhepërmirësim i atyre ekzistuese. Kryerje ekspertizash dhe recencash të studimeve apo relacioneve hidrogjeologjike. Pjesëmarrje në projekte bilaterale dhe multilaterale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

2009 - 2013

Pedagoge e jashtme. Lektore për lëndën Hidrologji - Hidroteknikë
Universiteti Bujqësor i Tiranës. Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit.

1.04.1998 – 15. 01.1999

Teknik gjeologe
Përpunim të dhënash dhe ndërtim profilesh.
Dega Rajonale Burrel, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar.

2006-2008

Përgjegjës i Sektorit të Publikimeve dhe Sensibilizimit, Drejtoria e Përgjithshme, SHGJSH.
Redaktor përgjegjës i periodikut shkencor "Buletini i Shkencave Gjeologjike".

2005-2006

Specialist Gjeolog. Departamenti i Metalogjenisë dhe Vendburimeve, Instituti i Kërkimeve Gjeologjike, SHGJSH.

1998-2000

Specialist Gjeolog. Departamenti i Gjeologjisë Regjionale dhe Hartografimit,Instituti i Kërkimeve Gjeologjike, SHGJSH.

PROJEKTE aplikative

Projekti i furnizimit me uje te pijshem per komunen Maqellare, rrethi Diber.

Projekti i furnizimit me uje te pijshem per fshatin Ngjeqar, rrethi Fier.

Projekti i furnizimit me uje te pijshem per fshatin Podgorie, Bregas, Korce

Projekti i furnizimit me uje te pijshem per fshatin Armen, rrethi Vlore.

Projekti i furnizimit me uje per Institutin e Foragjereve, Fushe – Kruje.

Projekti i furnizimit me uje te pijshem te burgjeve ne territorin e Shqiperise.

Projekt per furnizimin me uje te Bashkise Burrel.

Projekt per furnizimin me uje te pijshem te fshatrave Panahore Metoh, rrethi Mallakaster.

Projekt hidrogjeologjik per furnizimin me uje te pijshem te fshatrave Fierze, Fang Bashkia Rubik.

Projekt per furnizimin me uje te uzines Lac

Projekt per furnizimin me uje te qytetit Gjirokaster dhe lagjes Valare.

Projekt per furnizimin me uje te komuna Gjepalaj.

Relacion per furnizimin me uje te Komunes Komsi, rrethi Mat.

Relacion per furnizimin me uje te Bashkise Klos, fshati Bershi, rrethi Mat.

Relacion hidrogjeologjik mbi te dhenat e shpimit te kryer per furnizimin me uje te fshatit Mbyet, rrethi Mbyet.

Relacion hidrogjeologjik mbi te dhenat e shpimeve te kerkim shfrytezimit ne Kallamas, Gollomboc, komuna Liqenas, rrethi Korce.

Artikuj dhe aktivitete shkencore

2012

Pjesëmarrje në International Earth Science Colloquium on the Aegean Region IESCA 2012 – Growndwater recharge and turnover in a coastal aquifer in Albania

2009

Pjesëmarrje në Stockholm Water Week 2009 – Poster “Hydrogeochemistry and recharge in a coastal aquifer,NW Albania”.

2010

XXXVIII IAH Congress - Groundwater Quality Sustainability Krakow - Threats to a coastal aquifer in northern Albania

2010

Balwois Conference - Conference on water observation and information system - Threats to a coastal aquifer - a case study from Albania.

2008

Workshop on the subject: «Negative consequences in the ground waters from the exploitation without criteria of the gravels. etc.
Hydrogeology and recharge of a coastal aquifer in Northern Albania. Marku, S.1), Kumanova, X. 1), Puca, N. 1) & Jacks, G. 2)- internacional congres of water – Stockholm, Sweden.
1) Albanian Geological Survey, Tirana, Albania 2) Dept. of Land & Water Resources Engineering, Royal Inst. of Technology, SE-100 44 Stockholm, Sweden

2004

Workshop me teme : « Pasojat negative ne ujrat nentokesore nga shfrytezimi pa kriter i zhavorreve”. etj

2002

Workshop « Kelmendi, park nacional, kombetar »

Botim në revisten zyrtare te Shoqates nderkombetare te Hidrogjeologjise - Recharge and sustainability of a coastal aquifer in northern Albania.

Raporte Studimore

Vleresimi i ujerave nentoksore ne fushen Pranadriatike dhe depresionet e brendshme te Shqiperise, shk.: 1:50000. (Rajoni i Shkodres).

2009 – 2019.

Vleresimi, menaxhimi dhe monitorimi i ujrave nentokesore ne basenet kryesore ujembajtese te Shqiperise, me perparesi zonat turistike dhe urbane. Baseni i Semanit.

2004 - 2019

Bashkepunim - Monitorimi ujrave nentokesore te Shqiperise per Agjensine Europiane te Mjedisit

2007 - 2013

Promotion of joint implementation of the Water Framework Directive River Basin within Aoos border - Vjosa". In the framework of IPA Cros-Border ALBANIA GREECE

2008

Vleresimi, menaxhimi dhe monitorimi I ujrave nentokesore ne basenet kryesore ujembajtese te Shqiperise, me perparesi zonat turistike dhe urbane. Baseni I Matit

2007

Raport : Gjeoinformatizimi dhe ndertimi i bazes se te dhenave per hidrogjeologjine, gjeologjine inxhinjerike, gjeoambientin dhe pedologjine, sipas hartave dixhitale ne shkalle 1: 25000 (Bashkeautore per hidrogjeologjine).

2005, 2006, 2007

Monitorimi i ujrave nentokesore ne basenet ujembajtese te Shqiperise, baseni i Matit

2004

Monitorimi I ujrave nentokesore ne pellgjet kryesore ujembajtese te Shqiperise – raport 4 vjecar

2004

Monitorimi i ujrave nentokesore ne pellgjet kryesore ujembajtese te Shqiperise.

2003

Administrimi i territorit dhe resurseve ne rajonin Tirane-Durres-Kavaje (raport 3 vjecar)

2002

Mbi kerkimet e prurjeve lokale ne Kastrat, Malesi e Madhe, (projekt i perbashket shqiptaro – austriak).

Vleresimi i ujerave nentoksore ne fushen Pranaadriatike dhe depresionet e brendshme te Shqiperise, shk.: 1:50000. (Rajoni i Shkodres).

Raport shkencor I projektit nr. IX – 1a me titull : Studimi Sasior dhe cilesor I burimeve ujore te komunes se Maqellares per furnizimin me uje te saj.

Studimi ujrave termo minerale ne rajonin kufitar Konitza – Sarandoporo, (projekt bilateral Shqiperi – Greqi).

Bashkëpunime të ndryshme

2004 – 2019

Bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit për monitorimin e ujrave nëntokësore.

2004 – 2005

Bashkëpunim me Agjensinë Europiane të Mjedisit.

2004

Bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit - për projektin bilateral Shqipëri – Greqi. « Studimi ujrave termo - minerale në rajonin kufitar Konitza – Sarandoporo ».

2002

Bashkëpunim shqiptaro austriak për projektin « Mbi kërkimet e prurjeve lokale në Kastrat, Malësi e Madhe.

Aftësi te tjera

Programet: Ms – Dos, Windows 95, Word 97, Exel 97.
Program inxhinierik: Autocad, versioni 2002 – Qendra Didaktike Irisoft.
Gis – Trajnim në kuadër projekti - njohuri bazë.

Gjuhët e Huaja

Gjuha mëmë

Shqip

Anglisht

Shkëlqyer

Italisht

Shumë mirë