Sokol Marku

Sokol Marku

Drejtor i Gjeologjisë Detare


EDUKIMI

Dhjetor 2019

Marrja e Gradës "Doktor" me temën e doktoratës: “NJË VËSHTRIM MBI DEPOZITIMET KUATERNARE NË SHQIPËRI (Rast studimi, Gjiri i Drinit)

23.04.2014

PhD Candidate. Tema e Mikrotezës: “Evolimi i studimeve mbi kuaternarin në Shqipëri, sipas hartave gjeologjike të shkallës 1:200 000”.

2012 – 2014

Shkolla e Doktoraturës “Gjeoshkencat, Burimet Natyrore dhe Mjedisi”, Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave, Tiranë.

Qershor 1995

Mbrojtja e diplomës me temë “Karakteristikat hidrogjeologjike të Ultësirës Pranë Adriatike, Rajoni Shkumbin-Vjosë”
Diplomohet me titullin Inxhinier Gjeolog i Vendburimeve të Mineraleve të Ngurta .

1990-1995

Studimet Universitare pranë Universitetit Politeknik, Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave, Tiranë.

EKSPERIENCA

Gusht 2018 -në vazhdim

Drejtor i Drejtorisë së Gjeologjisë Detare
Redaktor përgjegjës i periodikut shkencor "Buletini i Shkencave Gjeologjike"
Delegat Kombëtar i SHGJSH pranë Shërbimit Gjeologjik Europian

2015-2019

Specialist gjeolog. Sektori i Programimit dhe Publikimeve, Drejtoria e Programim Zhvillimit, SHGJSH.
Redaktor përgjegjës i periodikut shkencor "Buletini i Shkencave Gjeologjike".
Delegat Kombëtar i SHGJSH pranë Shërbimit Gjeologjik Europian.

2014-2015

Specialist gjeolog. Sektori i Programimit dhe Publikimeve, Drejtoria e Programim Zhvillimit, SHGJSH.
Redaktor përgjegjës i periodikut shkencor "Buletini i Shkencave Gjeologjike".

2009-2014

Përgjegjës i Sektorit të Publikimeve dhe Sensibilizimit, Drejtoria e Gjeoinformatizimit, SHGJSH.
Redaktor përgjegjës i periodikut shkencor "Buletini i Shkencave Gjeologjike".

2008-2009

Drejtor i Drejtorisë së Marketingut Publikimeve dhe Sensibilizimit, SHGJSH.
Redaktor përgjegjës i periodikut shkencor "Buletini i Shkencave Gjeologjike".

2006-2008

Përgjegjës i Sektorit të Publikimeve dhe Sensibilizimit, Drejtoria e Përgjithshme, SHGJSH.
Redaktor përgjegjës i periodikut shkencor "Buletini i Shkencave Gjeologjike".

2005-2006

Specialist Gjeolog. Departamenti i Metalogjenisë dhe Vendburimeve, Instituti i Kërkimeve Gjeologjike, SHGJSH.

1998-2000

Specialist Gjeolog. Departamenti i Gjeologjisë Regjionale dhe Hartografimit,Instituti i Kërkimeve Gjeologjike, SHGJSH.

PROJEKTE

2013-2021

Projekti ndërkombëtar i programit HORIZON 2020: Europian Marine Observation Data Network – EMODNet Geology. Phase 2. (2013-2016). Phase 3. (2017-2019) Phase 3. (2019-2021)(Drejtuesi i projektit për palën shqiptare).

2017-në vazhdim

“Krijimi i bazës së të dhënave të shpimeve të kryera për identifikimin e depozitimeve të Kuaternarit në Ultësirën Adriatike, dhe interpretimi i tyre në model 3D, në shkallë 1:50.000”

2015-në vazhdim

Drejtues i Projektit - “Pjesëmarrja e SHGJSH në projekte me financime nga jashtë SHGJSH-së. Pritje e delegacioneve të huaja”

2014

Drejtues i Projektit - "Botime: Buletini i Shkencave Gjeologjike, Harta gjeologo-inxhinierike në shkallë 1 : 200 000 dhe azhornimi i WebSite të ShGjSh"

2014

“Rivlerësimi dhe deshifrimi stratigrafik i depozitimeve Kuaternare në zonën mes Lezhës dhe Mamurrasit.”

2009

Botimi “Profilet e Hartës Gjeologjike të Shqipërisë në shkallë 1:200,000”

2008

Botimi “Teksti i Hartës Gjeologjike të Shqipërisë në shkallë 1:200,000”

2006-në vazhdim

Hartimi dhe botimi i Revistës Informuese Periodike e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar “Rifting”

2006-në vazhdim

Botimi dhe Drejtimi i Projektit- “Buletini i Shkencave Gjeologjike”

2006-2008

Projekti italo-shqiptar “Interreg III”: “Hartografimi i gjirit të Vlorës dhe krijimi i bazave për krijimin e Qendrës Shqiptare të Oqeanografisë”. Task B, Gjeologjia dhe Gjeomorfologjia.

2004-2007

“Ngritja e Muzeut të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar dhe paisja me koleksionet e shkëmbinjve dhe mineraleve të Albanideve”.

2005-2006

“Përcaktimi i strategjisë 10 vjeçare për mineralet e kromit”

2005-2006

“Evolucioni Tektono-termal i Albanideve gjatë periudhës Jurasiko-Kretake.”

1999-2004

“Korrelimi gjeologjik i zonës kufitare Shqipëri-Greqi”

1997-2000

“Hartografimi gjeologjik në shkallë 1:25 000 dhe pasuritë minerale të rajonit Lunik-Qarrishtë Skënderbej”.

Anëtar i grupit të redaktimit dhe përgatitjes për botim të Hartës Gjeologo-Inxhinierike të Shqipërisë, shkalla 1:200 000.

Redaktor i tekstit shpjegues “Harta Gjeologo-Inxhinierike e Shqipërisë”, në shkallë 1:200,000.

Anëtar i grupit për ndërtimin e Hartës Europiane të Kuaternarit.

Konferenca, aktivitete shkencore dhe akademike

26-28 Tetor 2012

Sekretar i Konferencës ndërkombëtare gjeologjike “90 vjet gjeologji shqiptare” (organizuar nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Shoqata e Gjeologëve Shqiptarë, Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë).

24-26 Shtator 2014

Anëtar i Komitetit Organizator të XX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association (Tirana, Albania) shiko këtu

Editor i Proccedings të XX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association.

PUBLIKIME

MEKSHIQI N., MARKU S., VUKZAJ N. The Valbona valley, Geoparks and Geomonuments. Ten years geological heritage in SE Europe. ProGEO WG-1 Subregional Meeting, Tirana(Albania), 12-17 Maj 2005.

ONUZI K., MARKU S., The Oldest maps, photos and the geology of northern Albania by Dr. Hermann Vetters (1906). Pozicioni i albanideve ne brezin e rrudhosur Alpin Mesdhetar. Kongresi i 8-te shqiptar i gjeoshkencave. Tiranë, 06-08 Nëntor 2000.

MILUSHI I., SERJANI A., LEKA Gj., DACI A., MARKU S., LLESHI B. Cultural Heritage of Tirana-Kruja-Miloti Region. Ten years geological heritage in SE Europe. ProGEO WG-1 Subregional Meeting, Tirana (Albania), 12-17 Maj 2005.

MEKSHIQI N, MARKU S., NEZIRAJ A. Klasifikimi, karakteristikat gjeokimike dhe origjina e vullkaniteve të formacioneve vullkanogjenosedimentare, vullkaniteve të Mirditës perëndimore dhe formacionit bazalto-andezit-riolit e gabroplagjiogranit në kompleksin ofiolitik Tropojë-Has e më gjerë. Buletini i Shkencave Gjeologjike Nr 2. 2005

MEKSHIQI N., NEZIRAJ A., HALLAÇI H., MARKU S.Geodynamic and petrologic evolution of Alpine ophiolites in central and northeastern Albanides.Buletini i Shkencave Gjeologjike, Nr 2. 2006. p 3-18.

MEKSHIQI N.,GJONI V., HAKLAJ I., MARKU S.Karakteristikat dhe prespektiva e kromiteve në ofiolitet e Albanideve. Characteristics and perspective of chromites in the ophiolites of Albanides. Buletini i Shkencave Gjeologjike, Nr 2. 2008. p 3-18.

ORMENI Rr., MARKU S.. Evidentimi i strukturave karbonatike me perspektivë naftë-gazmbajtëse të zonës Jonike nën mbihypjen e zonës Kruja, në rajonin Veriu i Dumresë-Rovë-Fortuzaj Buletini i Shkencave Gjeologjike, Nr 1. 2009. p 61-70.

SAVINI A.,CORSELLI C.,TESSAROLO C., DURMISHI C., MARKU S.. Geomorfology of the Gulf of Valona seafloor: Results from multi-beam and high resolution seismic data. p. 6-16. Journal of Coastal Research, Special Issue #58, Winter 2011.

ORMENI Rr., MARKU S.. Karakteristikat themelore të tërmetit të Gjoricës, 6 shtator 2009 (m5.4) [Principal characteristics of Gjorica earthquake, on September 6th 2009 (m 5.4)]. Buletini i Shkencave Gjeologjike, Nr 1/2009. P. 61-70.

MEKSHIQI M., HOXHA V., MARKU S.. Gjeologjia dhe mineralizimet e bakrit që lidhen me formacionin vullkano-sedimentar në periferi të ofioliteve të Albanideve veriore. [The geology and copper mineralization related to volcanosedimentary formation the Albanian ophiolites periphery]. Buletini i Shkencave Gjeologjike, Nr 1/2012. p 21-46.

DEDA T., LEKA Gj., MARKU S., KOÇI B., DEDA D. Mineralet dhe shkëmbinjtë industrial të Shqipërisë, klasifikimi, përdorimet e perspektiva e tyre. [Minerals and industrial rocks of Albania, their classification, use and perspective]. Buletini i Shkencave Gjeologjike, Nr 1/2012. P. 63-86

ONUZI K., KOLLER F., HÖCK V., GEGA D., MARKU S.. Some data for mineral bearing in southeastern Albania the regions (Korce-Librazhd). Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, Szeged, Vol. 7, 2012.

DODA V., KAZA Gj., GJEÇI K., MARKU S.. Marrëdhëniet midis llojeve shkëmbore të ofioliteve me shkëmbinjtë vullkanogjeno-sedimentarë dhe me melanzhin blloqe në matriks. Buletini i Shkencave Gjeologjike, Nr 1/2013.

MARKU S., PANZA G., ORMENI Rr. The necessity of an anti-seismic law in Albania based on NDSHA method of risk calculation. XX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association Tirana, Albania, 24-26 September 2014, Special Session SS23. Bul. Shk. Gjeol., Special issues, Nr 1/2014. pp. 462-465.

MARKU S.. A sequence stratigraphy approach to Holocene deposits in the Western Albania Depression. XX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association Tirana, Albania, 24-26 September 2014, General Session GS02. Bul. Shk. Gjeol., Special issues, Nr 2/2014. pp. 61-64.

MARKU S., DODA V. On coast line oscillations during last decades. Borshi beach case, Albanian Riviera. 14th international Conference of the geological society of Greece. Thessaloniki Greece on 25-27 May 2016.

MARKU S.. Dëshmi të veprimtarisë së erozionit detar në Plazhin e Borshit. (Evidences of marine erosion activity in Borshi Beach). Bul. Shk. Gjeol. Nr 1/2016. pp 69-84.

MARKU S., GJANI E. The evolution of Holocene Transgression in Drini Bay. Northewstern Albania.Research Paper. J. Int. Environmental Application & Science, Vol. 13(1): 33-40 (2018). ISSN 2636-7661.

MARKU S., GUMA L.Albanian’s Adriatic coastline behaviour and its Morphodynamic State. Durrësi Bay Case. Research Paper.J. Int. Environmental Application & Science, Vol. 13(1): 57-61 (2018). ISSN 2636-7661.

PANTALONI M., CELARC B., MARKU S., MIKO S., RADUSINOVIC S., VUĆI Lj. The pre-Pliocene geological map of the Adriatic Sea. Congresso congiunto SGI-SIMP. Catania, 12-14 settembre 2018. Abstract Book p. 126 (2018). shiko

Gjuhët e Huaja

Gjuha mëmë

Shqip

Anglisht

Shumë mirë

Italisht

Shkëlqyer, me dëshmi nga UT

Greqisht

Mirë

Gjermanisht

Mirë, me dëshmi nga Instituti Linguistik Göethe, Mynih