Shërbime për të tretët

Drejtoria e Burimeve Minerale:

 • Kryen vlersimet gjeologo-ekonomike qe ndikojne ne futjen ne qarkullim te shpejte te lendeve te para minerale sipas kerkesave te subjekteve shtetrore dhe private.
 • Projekte kerkim zbulimi per minerale te dobishme metalore dhe jo metalore per kompani private dhe shtetrore si dhe zbatimi praktik i tyre.
 • Ndertimi i bazes se te dhenave per minerale te dobishme metalore dhe jometalore.
 • Pregatit dokumentacionin per marrjen e lejeve te kerkimit e kerkim-zbulimit ne fushen e mineraleve per kompani private vendase apo te huaja
 • Ndertim hartash te pasurive minerale nga shkalla 1:200000 deri ne shkallen 1:1000 per minerale te vecanta dhe rajone te vecanta.
 • Shqyrtim i kerkesave, oponence dhe monitorim i lejeve te kerkim zbulimit si dhe, ne bashkepunim me AKBN, ato te rinovimit te lejeve te shfrytezimit
 • Promovim dhe prezantim i hartave te pasurive minerale, te dhenave per to ne Qarqe, Bashki dhe Komuna te vendit tone.
 • Realizon detyrat qe rrjedhin nga programi i punes se Sherbimit Gjeologjik Shqiptar sipas strategjise se Qeverise.


 • Harta

  Prerja