Shërbime për të tretët

Drejtoria e Hidrokarbureve:

1- Ofron hartografime shumeqellimore komplekse ne shkalle te ndryshme ne gjithe territorin ku shfrytezohen dhe kerkohet per lende hidrokarbure (nafte, rere bituminoze dhe gaz);
2- Ofron korrelime me vendet fqinje per nevoja te zhvillimit te infrastruktures nderrajonale, zhvillimeve ekonomike;
3- Perditeson me informacione te reja per te gjithe problematiken qe ka lidhje me ndertimin gjeologjik, tektoniken, hidrokarburet etj ne nivel local dhe kombetar.
4- Ofron projekte dhe studime ne ndihme te komunitetit per permiresimin e cilesise se jetes (furnizim me ujera komunale dhe industriale, rreshqitje, vidhisje etj)


5- Kryen studime gjeologjike me karakter pergjithesues, rajonal dhe regjionale, duke bere sintezen e te gjithe te dhenave te karakterit kanterial dhe kamerial
6- Bene vleresime per te prezantuar perspektiven dhe mundesine e kerkimeve te metejshme te shtratimeve te nafes dhe gazit dhe zgjerimin e atyre ekzistuese.
7- Ofron ndertim hartash te rajoneve (qarqeve) kryesisht te zonave te jashtme tektonike (Z.Jonike; Z,Kruja; Z,Sazani dhe UPA etj) me karkater shumeqellimor ne shkalle 1:25.000 dhe 1:10.000.
8- kryen studime gjeologo-inxhinierike per vleresimin e qendrueshmerise te bazamenteve per infrastuktura te ndryshme duke u shprehur me mendime konkrete