Shërbime për të tretëtDrejtoria e Gjeologjisë, me bazën e të dhënave dhe ekspertizën që zotëron kryen:

 • Vrojtimet, shërbimet, përgjithësimet dhe monitorimet gjeologjike sistematike bazë të vendit nëpërmjet kartografimit kompleks të shkallëve të ndryshme në ndihmë të miradministrimit të territorit e burimeve minerare.
 • Vrojtimet, shërbimet, përgjithësimet dhe monitorimet gjeologjike komplekse për mjedisin dhe monitorimin e tij.
 • Vrojtimet, shërbimet, përgjithësimet dhe monitorimet e thelluara shkencore për gjeologjinë dhe metalogjeninë.
 • Krijimi i bazës së të dhënave gjeologjike e të mineraleve të dobishme, vënia në dispozicion e këtyre të dhënave organeve të pushtetit qëndror e lokal dhe subjekteve të tjera te interesuara, përgatitja, publikimi dhe komercializimi i informacionit gjeologjik.
 • Kryerja e shërbimeve të ndryshme për të tretët.
 • Kryerja e oponencave për të gjitha llojet e studimeve në fushën e gjeoshkencave


 • Ju ofron:

  Projekte, studime gjeologjike te shkalleve te ndryshme per institucione shteterore dhe private ne rang kombetar, rajonal e lokal.

  Pamje nga punimet në terren

  Vrojtime Gjeologjike

Vrojtime Gjeologjike