Shërbime për të tretët

Drejtoria e Gjeoinformatizimit:

Ju ofron:

  • Gjeoreferencim imazhesh
  • Dixhitalizim
  • Perpunim te te gjitha llojeve te hartave ne çdo program profesional
  • Përgatitje hartash dhe çdo materiali grafik për botim
  • Aplikime ne ArcGIS
  • Ndertim baza te dhenash
  • Modelime ne 3D
  • Sektori i Dixhitalizimit

    Database