Shërbime për të tretët

Drejtoria e Gjeologjisë Detare:

 • Ndërton hartat e Gjeologjisë Detare në shkallën 1:50 000.
 • Studion përbërjen litologjike të substratit, ndryshimet batimetrike dhe morfologjinë e shtratit të detit, ishujt.
 • Identifikon pasuritë natyrore në zonën detare dhe pranbregdetare.
 • Studion “ekosistemet e varura”, lidhjet midis deltave të lumenjve, ujërave sipërfaqësore, nëntokësore, lagunave dhe deteve.
 • Jep kontribut të rëndësishëm në studimet për ndërtimet e porteve, moleve dhe veprave të tjera inxhinierike në bregdet.
 • Monitoron vijën bregdetare dhe shkallën e erozion-akumulimit.
 • Bashkëpunon në kërkimet arkeologjike e të biodiversitetit detar, kryen studimin e ekosistemeve koralore, shpellave karstike nënujore dhe plazheve.
 • Identifikon dhe karakterizon burimet nëndetare të ujërave të ëmbla.
  • Krijon database kombëtare për studimet dhe të dhënat detare.
 • Bashkëpunon në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare për realizimin e studimeve të thelluara detare mbi gjeologjinë e substratit, riskun sizmogjenik, aspekte tektonike të bazametit detar, lidhjen e dinamikës bregdetare me aktivitetin tektonik, etj.
 • Jep të dhëna mbi mundësinë e pranisë së strukturave naftë-gaz mbajtëse në det.


 • harte

  foto