DETYRAT DHE TE DREJTAT E SHGJSH-SE MBI DHENIEN E LEJEVE MINERERE DHE MONITORIMIN E VEPRIMTARIVE TE KOMPANIVE TE LICENSUARA

Ne mbeshtetje to nenit 100 te Kushtetutes, te neneve 30, 43, pika 6, e 56, pika 1, te ligjit nr.10 304, date 15.7.2010, "Per sektorin minerar ne Republiken e Shqiperise", dhe te nenit 3611, te ligjit nr. 10 081, date 23.2.2009, "Per licencat, autorizimet dhe lejet ne Republiken e Shqiperise",

me propozimin e ministrit te Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes,

Keshilli i Ministrave, me Vendim Nr. 232 date 23.3.2011 ka vendosur:

Pika 1. Strukturat pergjegjese per dhenien e lejeve minerare, mbikeqyrjen dhe monitorimin e veprimtarive minerare ne zbatim to ligjit nr.10 304, date 15.7.2010, "Per sektorin minerar ne Republiken e Shqiperise", jane:
  a) Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore (AKBN).
  b) Sherbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGJSH).
  c) Reparti i Inspektim - Shpetimit to Minierave (RISHM).
  ç) Drejtoria perkatese ne Ministrine e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes qe trajton problemet e veprimtarise minerare.
  d) Qendra Kombetare e Licencimit (QKL).

Pika 4. Sherbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGJSH) ka keto detyra:

  a) Hartimin e hartave te veprimtarive minerare per kerkim - zbulimin e mineraleve ne Republiken e Shgiperise, pjese e programit te veprimit 3 - vjecar to strategjise minerare, dhe zonimin e planit vjetor minerar.

  b) Pranimin, regjistrimin dhe publikimin ne web site to dates dhe ores se kerkeses per aktverifikimin e lejes se kerkim - zbulimit per zonat e hapura.

  c) Shqyrtimin e plotesimit to kushteve te dhenies se lejes se kerkim - zbulimit per kerkesat per zonat e hapura dhe fituesit e procedures se konkurrimit publik, si me poshte vijon:

   i. Realizon aktin e verifikimit per lejet e kerkim - zbulimit;
   ii. Vlereson projektin e zhvillimit to veprimtarive minerare to kerkim - zbulimit dhe programin minimal to punes per kerkim - zbulimin dhe ben oponencen e tij;
   iii. Vlereson projektin e rehabilitimit to zones minerare, qe perfshin projektin e veprimtarive te mbylljes, projektin e menaxhimit to mbetjeve minerare, projektin e rehabilitimit progresiv e minerar te zones minerare;
   iv. Vlereson vlerat e garancive financiare per realizimin e programit minimal te punes per lejet e kerkim - zbulimit dhe realizimin e planit te rehabilitimit te zones minerare dhe pergatit aktin e miratimit te ministrit per keto garanci;
   v. Ben oponencen dhe harton vendimin e keshillit teknik, qe nenshkruhet nga titullari i institucionit dhe sekretari, qe duhet te permbaje miratimin ose mosmiratimin per projektin e zhvillimit te veprimtarive minerare e te planit to rehabilitimit, si dhe vlerat e garancive financiare per realizimin e programit minimal te punes per lejet e kerkim - zbulimit dhe realizimin e planit te rehabilitimit te zones minerare.
  ç) Mbikeqyrjen e respektimit nga titullari i lejes te kushteve te lejes se kerkim - zbulimit dhe te normave te detyrueshme te legjislacionit ne fuqi per veprimtarine minerare.
  d) Raportimin per kontrollin e zbatimit te ketij ligji per lejet minerare te kerkim - zbulimit.
  dh) Mbeshtetjen e ministrit per pergatitjen e politikave e te programeve ne fushen minerare per:

   i. drejtimet per zhvillimin e sektorit minerar;
   ii. promovimin e zonave minerare, per te cilat do te jepen lejet minerare te kerkim - zbulimit, permes procesit te konkurrimit apo procedurave te hapura;
   iii. promovimin e zonave minerare per kerkim - zbulim, mbeshtetur ne harten minerare digjitale, e cila hartohet brenda 1 (nje) viti nga hyrja ne fugi e ketij ligji dhe perditesohet vazhdimisht;
   iv. programimin e veprimtarive te kerkimeve themelore gjeologjike;
   v. nevojat per zhvillimin e burimeve njerezore, profesionale ne veprimtarite minerare;
   vi. rregullat per mbrojtjen e mjedisit, peizazhit dhe rehabilitimin e tij;
   vii. tabelen me vlerat minimale te siperfaqes se zones se lejuar te lejeve minerare te kerkim - zbulimit, vleren minimale te investimit per lejet minerare te kerkim - zbulimit sipas grupeve te mineraleve.
  e) Shqyrtimin e planeve vjetore te veprimtarise minerare te kerkim - zbulimit.
  ë) Hartimin dhe paraqitjen ministrit, çdo 3 (tre) muaj, te nje raporti, i cili permban to dhena per:
   i. realizimin e investimeve;
   ii. vleren e punimeve minerare te kerkim - zbulimit te realizuara;
   iii. vleren e operacioneve te kryera per rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve minerare;
  f) Hartimin dhe paraqitjen ministrit, çdo 6 (gjashte) muaj, te nje raporti per çdo veprimtari minerare kerkim - zbulimi, i cili permban te dhena per:
   i. respektimin e realizimit te projektit minerar;
   ii. realizimin e operacioneve e te punimeve minerare dhe depozitimin e mbetjeve minerare (nese ka);
   iii. vleresimin e rezervave minerare te zbuluara;
   iv. kryerjen e operacioneve minerare, ne perputhje me normat e ruajtjes se mjedisit minerar, duke u keshilluar me autoritetet e qeverisjes vendore te zones minerare.
Pika 5. Sherbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGJSH) ka te drejte:
  a) te kryeje inspektime per ndjekjen e respektimit te dispozitave te ketij ligji, te lere detyra, te marre masa administrative apo te propozoje marrjen e tyre nga ministri, si pezullimin e punimeve te veprimtarise minerare deri ne ndalimin e veprimtarise minerare, heqjen e licences se ushtrimit te profesionit;
  b) te kerkoje informacion nga zoteruesi i lejes sa here vlereson qe ai perdor praktika te demshme te kerkim - zbulimit te mineraleve, per respektimin e standardeve mjedisore te pranuara sipas legjislacionit ne fuqi, apo se ai i drejton operacionet e punes ne kundershtim me ato te parashikuara ne projektin e miratuar, si dhe çdo te dhene tjeter, per te llogaritur detyrimet financiare, qe ka zoteruesi sipas ketij ligji.