Laboratori i analizave kimike te ujit kryen keto sherbime:

 • Analiza kimike uji te burimeve natyrore
 • Analiza kimike uji te puseve te shpimit
 • Analiza kimike uji te lumenjeve
 • Analiza kimike uji te ujerave te lagunave
 • Analiza kimike te ujit te detit

  Analizon keto elemente kimike perberes te ujit: Ngjyra, shija, era, temperatura, pH, percjellshmeria elektrike (konduktiviteti), natriumi, kaliumi, kalciumi.

  Magneziumi, hekuri, amonjaku, bikarbonatet, karbonatet, kloruret, sulfatet, nitratet, nitritet, silici, lendet organike, oksigjeni i tretur, fortsia e pergjithshme, mineralizimi i pergjithshem, mbetja e thate, etj..

  Behet percaktimi i metaleve te renda te tretur ne uje, Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, Mn, Ni, Co, As, etj..

 • Laboratori eshte ne process Akreditimi nepermjet implementimit te kerkesave te Standardit S SH EN ISO 17025:2005 “Kerkesa te pergjithshme per kompetencen e Laboratoreve te provave dhe kalibrimeve”.
  foto p5p3 p4
  Aparati Ion chromatography: parametrat – (kationet: Na, NH4, K, Mg, Ca, anionet: F, Cl, NO2, NO3, SO4, PO4 (mg/l) ne ujra

  Aparati Multianalizer TC/TN 3100: parametrat- TC, TOC, TIC, TN (mg/l) ne ujra

  Aparati Pompe vakumi: parametri – lendet suspence (mg/l) ne ujra

  Aparati Dejonizues uji: uje (ultrapure).