Geological map of North Albania

Geological map of Central Albania

Geological map of South Albania

Hartat
Harta qe mbulojne te gjithe territorin e Shqiperise (shkalla 1 : 200 000)
Harta Gjeologjike
Harta Metalogjenike
Harta e Rrezikut Gjeologjik
Harta Hidrogjeologjike
Harta Tektonike
Harta te shkalles 1 : 50 000
Harta Gjeologjike te ndertuara mbi baze planshetash topografike te shkalles 1 : 50 000.
Eshte mbuluar 79% e territorit te Republikes se Shqiperise.

Per te pare skemen e planshetave qe ofrohen kliko ketu

Harta te shkalles 1 : 25 000
Harta te komponenteve te ndryshem gjeologjike te ndertuara mbi baze planshetash topografike te shkalles 1 : 25 000.

Ju ofrojme harta te komponente te meposhtem:

Harta Gjeologjike. Eshte mbuluar 84% e territorit te Republikes se Shqiperise.

Per te pare skemen e planshetave qe ofrohen kliko ketu

Harta Hidrogjeologjike. Eshte mbuluar 68% e territorit te Republikes se Shqiperise.

Per te pare skemen e planshetave qe ofrohen kliko ketu

Harta Gjeologo - Inxhinierike. Eshte mbuluar 61% e territorit te Republikes se Shqiperise.

Per te pare skemen e planshetave qe ofrohen kliko ketu

Harta te Pasurive Natyrore. Eshte mbuluar 57% e territorit te Republikes se Shqiperise.

Per te pare skemen e planshetave qe ofrohen kliko ketu