Projektet Aktuale

 

1
Vlerësimi, menaxhimi dhe monitorimi i ujrave nëntokësore në basenet kryesore ujëmbajtëse të Shqiperisë, me përparësi zonat urbane dhe turistike. Ndërtimi i hartave hidrogjeologjike në shkallë 1: 25 000. Gjeoinformatizimi dhe ndërtimi i bazës së të dhënave. (Basenet e lumit Drin, Mat, Erzen-Ishem, Shkumbin, Seman, Vjosë dhe Zonës Jonike). A. Gelaj
2
Projekt pilot per ndertimin e nje rrjeti te ri monitorimi te ujrave nentoksore nepermjet aplikimit te metodave izotopike, hidrokimike dhe gjeofizike per vleresimin e akuiferit Lushnja-Fusha e Myzeqese A. Pambuku
3
Perpilimi i hartes hidrogjeologjike te Shqiperise, shk.1:200000 dhe i tekstit sqarues te saj A. Pambuku,
H. Beshku,
A. Avxhiu
4
Hidrokimia e ujrave nentokesore ne basenet kryesore te Shqiperise, analizimi i ujrave. Baza e te dhenave per analizat e ujrave ne vite, sipas baseneve kryesore ujembajtes (Baseni i Matit) Xh. Kumanova
5
Akreditimi i laboratorit kimik te ShGjSh Xh. Kumanova