Zv/Drejtori i Përgjithshëm

Zv/Drejtor i Përgjithshëm

Prof.as.Dr. Veip GJONI


1. Drejton dhe përgjigjet për gjithë veprimtarinë e ShGjSh në mungesë të Drejtorit të Përgjithshëm.

2. Ndjek zbatimin e procedurave të lidhjes së kontratave e zbatimit të tyre dhe plotësimin e kërkesave për furnizimin materialo-teknik.

3. Ndjek dhe organizon punën për përmirësimin e kushteve të punës të punonjësve, mbrojtjen në punë, sigurimin teknik dhe publicitetin e veprimtarisë së ShGjSh.

4. Ndjek probleme të kualifikimit e specializimit të punonjësve të ShGjSh.

5. Siguron dhe menaxhon shërbimet ndihmëse dhe administrative të institucionit.

6. Kujdeset për zbatimin e teknologjisë dhe informacionit në ShGjSh.

7. Konsulton, propozon dhe bashkëpunon me gjithë Drejtoritë për veprimtarinë e ShGjSh.

8. Çdo detyrë tjetër që i ngarkohet nga Drejtori i Përgjithshëm.

9. Është njëkohësisht edhe Drejtor i Drejtorisë së Programim-Zhvillimit.