Drejtoria e Programim – Zhvillimit

Drejtor Prof.as.Dr. Veip GJONI

• Zberthen dhe programon objektivat e Sh.Gj.Sh ne zbatim te Progamit te Qeverise
• Pergatit projekt-buxhetin dhe koordinon te gjitha projektet qofshin keto kombetare apo nderkombetare.
• Programon dhe ndjek problemet e emergjencave dhe aktivitetet me te tretet.
• Mban kontakte te vazhdueshme me dikastere te ndryshme dhe organet e pushtetit lokal
• Raporton prane Ministrise per ecurine e projekteve.
• Arkivon e administron studimet, projektet dhe gjithe dokumentacionin.
Drejtoria perbehet nga tre sektore:
1. Sektori i Programimit dhe Publikimeve
Planifikon dhe ndjek veprimtarite e sherbimit dhe  ato kerkimore aplikative, koordinon objektivat e projekteve, ndjek procedurat e propozimit dhe miratimit te projekteve, ekspertizat si dhe perpilon projekt vendimet.
Vendos kontaktet dhe koordinon aktivitetet me Sherbimet Gjeologjike  Europiane, si dhe me institucione te huaja, bashkepunon me to per ndermarrjen e projekteve te perbashketa,
Pergatit dokumentacionin dhe raportet vjetore te ShGjSh qe i dergohen EGS, IUGS, shkemben informacione me institucionet homologe, koordinon pjesemarrjen e punonjesve te ShGjSh-se ne konferenca shkencore jashte vendit, ndjek kualifikimin e punonjesve dhe specializimin e tyre.
2. Sektori i Emergjencave dhe Aktivitetit me të Tretët
Ndjek veprimtarine per problemet e emergjences civile, kontrollon relacionet perkatese, i dergon per ekspertize, perpilon vendimet teknike si dhe kontakton me pushtetin lokal.
3.Sektori i Arkivit Qendror Teknik të Gjeologjisë
Arkivon dhe administron te gjithe studimet, projektet dhe te gjithe dokumentacionin e ShGjSh-se