Drejtoria e Laboratorit të Analizave Kimike
Drejtore e Laboratorit

Drejtore Dr. Xhume KUMANOVA

• Kryen analiza kimike per lende para dhe ujra per nevojat e studimeve te ShGjSh, per persona dhe kompani private
• Pune studimore-tematike per qellimet e veprimtarise se tij analitike si dhe sherben si Laborator Arbitrazhi
• Perpunimin e provave per analiza kimike dhe per percaktime petrografike e mineralogjike
• Synon plotesimin e kushteve per akreditimin e shpejte te laboratorit te ShGjSh.

Laboratori Analitik bazohet ne metodat “Standarde Shteterore Shqiptare (1985)” si dhe ne metodat “Standard Methods”, “Standard ISO – 17025” (2005)
Kjo Drejtori perbehet nga dy sektore:
1. Sektori i analizave të mineraleve
• Studimi analitik te plote ose i pjeseshem i perberjes kimike te gjithe llojeve te mineraleve dhe xeheroreve te territorit te vendit tone
• Studimin analitik i plote ose i pjeseshem i perberjes kimike te gjitha llojeve te shkembinjve, dherave, sedimenteve, aliazheve etj.
• Perpunimin dhe standartizimin e metodave te analizes kimike etj.
• Percaktime analitike te mikroelementeve me absorbim atomik ne xeherore, shkembinj, dhera, sedimente, per elementet (Cu, Pb, Zn, Ni,Co, Na, K, Mn, Cd, Li, Fe, Cr) etj.
• Perpunimin e provave per analiza kimike dhe per percaktime petrografike e mineralogjike.
• Percaktimet analitike behet ne mbulim te kerkesave nga projektet e Sherbimit Gjeologjik Shqiptar, si dhe per kerkesat nga te trete.
2. Sektori i analizave të ujit
• Perpunimin dhe standartizimin e metodave te analizes kimike etj.
• Studimi analitik i perberjes kimike te ujrave per elementet (Na, K, Ca, Mg, Fe, NH4, HCO3, CO3, Cl, SO4, NO3, NO2, mbetje e thate, mineralizimi i pergjthshem, H2SiO3, fortesi, pH, etj)
• Percaktime analitike te mikroelementeve me absorbim atomik ne ujra per elementet (Cu, Pb, Zn, Ni,Co, Na, K, Mn, Cd, Li, Fe, Cr) etj.
• Percaktimet analitike behen ne mbulim te kerkesave nga projektet e Sherbimit Gjeologjik Shqiptar, si dhe per kerkesat nga te trete.