Drejtoria e Hidrokarbureve

Drejtor Piro DORRE

• Studime, rivleresime dhe projekte te vendburimeve e objekteve te naftes, gazit, bitumeve, rerave e zhavoreve bituminoze.
• Monitorime te ndotjeve industriale, nga industria e naftes
• Sherbime dhe monitorime gjeologo-inxhinierike per vleresimin e qendrueshmerise se infrastruktures dhe rekomandime konkrete per rehabilitimin e saj.
• Ben hartografime komplekse ne shkalle te ndryshme per gjithe territorin, per qellime te ndryshme: gjeologji, tektonike, lende te para, gjeomjedis, mire administrim territori, zhvillime urbane, depozitime kuaternare, mbrojtje te natyres e piesazhit, gjeomonumenteve, harta te integruara shume komponenteshe kryesisht ne territorin e zonave te jashtme, ku sherbimi gjeologjik eshte kryer nga ai i naftes.
Drejtoria përbëhet nga dy sektorë:
1. Sektori i hartografimit
Ben hartografime komplekse ne shkalle te ndryshme per gjithe territorin, per qellime te ndryshme kryesisht ne territorin e zonave te jashteme, ku sherbimi gjeologjik eshte kryer nga ai i naftes. Ben korrelime me vendet fqinje per nevoja te zhvillimit te infrastruktures nderrajonale, zhvillimeve ekonomike, mban ne gjendje te azhurnuar te gjithe problematiken per ndertimin gjeologjik, tektoniken, metalogjenine ne nivel kombetar.
2. Sektori i Vendburimeve të Naftës e Gazit
Studime, rivleresime dhe projekte te vendburimeve e objekteve te naftes, gazit, bitumeve, rerave etj Studime per lendet e para te ndertimit, monitorime te ndotjeve industriale nga industria e naftes etj. Sherbime dhe monitorime gjeologo-inxhinierike per vleresimin e qendrueshmerise se infrastruktures dhe rekomandime konkrete per rehabilitimin e saj.Projekte hidrogjeologjike per furnizimin me uje.