Drejtoria e Gjeoinformatizimit
Drejtori i Drejtorise

Drejtor Mat. Albert AVXHI

• Nderton sistemin GIS per aktivitetin qe kryen Sherbimi Gjeologjik, duke prodhuar hartat e te gjithe shkalleve dhe dokumentacionin dixhital per te gjithe njesite e Sherbimit Gjeologjik,
• Krijon, ploteson dhe azhurnon bazen e te dhenave per te gjithe aktivitetin qe kryen ShGjSh, ben perpunimin informatik te te dhenave te studimeve,
• Pergatit dhe boton Buletinin e  Shkencave Gjeologjike, Revisten Vjetore, si dhe materialet e tjera publicitare qe evidentojne veprimtarine e ShGjSh ne sherbim te shoqerise, miremban faqen e internetit.
Kjo Drejtori përbëhet nga dy sektorë:
1. Sektori i Dixhitalizimit
• Gjeoreferencon, dixhitalizon, perpunon te gjitha tipet e hartave per projektet ne proces dhe  qe dhe ato te arkivuara.
• Mbeshtet me asistence informatike te gjithe specialistet e SH.GJ.SH
2. Sektori i Perpunimit te te Dhenave
Nderton strukturat per bazat e te dhenave, paraqet ne trajte katalogesh llojet e te dhenave qe do te regjistrohen, duke parashikuar tabelat dhe fushat respektive ne te cilat regjistrohen te dhenat duke vazhduar me tej me ndertimin e Interface per hedhjen e te dhenave, siguron lidhjen e te dhenave me hartat ne programin ArcGIS.