Drejtoria e Gjeologjise
Drejtori i Gjeologjise

Drejtor Dr. Ndoc VUKZAJ


 • Hartografime komplekse në shkallë të ndryshme për të gjithë vendin tonë në ndihmë të zhvillimit territorial të qëndrueshëm e të harmonizuar.
 • Krijimi i bazës së të dhënave gjeologjike, mineraleve të dobishme, vënia në dispozicion e këtyre të dhënave organeve për pushtetin qëndror e lokal dhe subjekte të tjera te interesuara, përgatitja, publikimi dhe komercializimi i informacionit gjeologjik.
 • Monitorimime te zonës bregdetare, vlerëson ndryshimin e vijës bregore, fenomenet gjeodinamike, bën rekomandime për zhvillimin e harmonizuar.
 • Vlerëson sektorët me kushte të favorshme gjeologjike konform kritereve të Euro Kodit për vend-depozitat e mbetjeve urbane e industriale etj.
 • Merr pjesë në projekte bilaterale dhe multilaterale, kombëtare dhe ndërkombëtare.
 • Kryerja e oponencave për të gjitha llojet e studimeve në fushën e gjeoshkencave.
 • Drejtoria përbëhet nga dy sektorë:
  1. Sektori i hartografimit
  Ben hartografime komplekse ne shkalle te ndryshme per gjithe territorin, per qellime te ndryshme: gjeologji, tektonike, lende te para, gjeomjedis, mire administrim territori, zhvillime urbane, depozitime kuaternare, mbrojtje te natyres e piesazhit, gjeomonumenteve, harta te integruara shume komponenteshe etj, ben korrelime me vendet fqinje per nevoja te zhvillimit te infrastruktures nderrajonale.
  2. Sektori i gjeomjedisit
  Ben monitorime e studime gjeokimike ne zonat urbane, turistike e industriale, perpilon atllase gjeokimike, kategorizon sektoret sipas rrezikshmerise dhe propozon masa per rehabilitimin e gjendjes, vlereson sektoret me kushte te favorshme gjeologjike konform kritereve te Euro Kodit per vend-depozitat e mbetjeve urbane e industriale etj.