Drejtori Përgjithshëm i SHGJSH Dr. Viktor DODA
viktor.doda@gsa.gov.al
Zëvendës Drejtori i Përgjithshëm i SHGJSH Veip GJONI
veipgjoni@yahoo.com
Drejtor i Programim – Zhvillimit Veip GJONI
veipgjoni@yahoo.com
Drejtor i Gjeoinformacionit Albert AVXHI
aavxhi@yahoo.com
Drejtor i Shërbimeve Mbështëtese Nafie GJAPI
nafiegjapi@yahoo.com
Drejtor i Gjeologjisë Ndoc VUKZAJ
ndocvukzaj@yahoo.com
Drejtor i Burimeve Minerale Nikoll KAZA
nikollkaza@hotmail.com
Drejtor i Hidrokarbureve Piro DORRE
pdorre@yahoo.com
Drejtor i Hidrogjeologjisë Hamdi BESHKU
hbeshku@yahoo.com
Drejtor i Gjeologjisë Inxhinierike, Gjeofizikës dhe Gjeodezisë Hasan KULIÇI
hkulici@yahoo.com
Drejtor i Gjologjisë Detare Petrit LLAVESHI
petritllaveshi@yahoo.com
Drejtor i Laboratorit të Analizave Kimike Xhume KUMANOVA

xhkumanova@gsa.gov.al