Dr. Ndoc VUKZAJ

Ndoc Vukzaj

 

 

Vendbanimi: Tirane

Cel: 067 20 53 194

E-mail: Ndoc VUKZAJ

 

 

Edukimi

  2010 Doktor i shkencave ne gjeologji.
  2002-2005 Studimet e thelluara pasuniversitare, Gjeoshkencat dhe Mjedisi (SHPU), Fakulteti Gjeologji Miniera
  1986-1987 Kryer kursin pasuniversitar te kuadrove drejtues te ndermarrjeve ekonomike ne Fak. Ekonomise, UT me deshmi specializimi nr. 604 date 6.07.1987 nr. regjis. 35.
  1981-1983 Specializim per Petrografi te shkembinjve magmatike-metamofike, Fakulteti Gjeologji Miniera
  1973-1978 Universiteti i Tiranes, Fakulteti Gjeologji - Miniera. Diplomuar Ing. Gjeolog

Eksperienca ne pune

  2013-në vazhdim Drejtor i Drejtorise se Gjeologjise
  2007-2013 specialist gjeolog ne Sh.Gj.Sh. Drejtues projektesh kryesisht me korelimet e hartave gjeologjike ne shkalle 1 : 50 000 te territorit te Shqiperise dhe nga viti 2012, drejtues projekti me hartat shumeqellimore te Shqiperise ne shkalle 1 : 25 000.
  1999-2007 Instituti Kerkimeve Gjeologjike, Tirane (I.K.GJ) si specialist dhe drejtues projektesh per problemet tematiko - pergjithesuese te kromit, petrografise, petrologjise se shkembinjve magmatike
  1996-1999 Qendra Gjeofizike Gjeokimike ne Tirane si specialist prane grupit te kromit ne studime e rilevime gjeologo - komplekse te masiveve ultrabazike
  1991-1996 Specialist gjeolog (petrograf) grupi pergjithesimit, Ndermarrja Gjeologjike Puke
  1984-1991 Drejtor i Ndermarrjes Gjeologjike Puke. Gjate kesaj periudhe u vleresuan dhe u zbuluan v.b. te rendesishme bakri si Munella, Lak Roshi, Rruga e Rinise, Fushe Arresi etj, duke pasur nje efektivitet 35-40 T/ml.
  1983-1984 Specialist gjeolog (petrograf) prane grupit te pergjithesimit, Ndermarrja Gjeologjike Puke
  1981-1983 Specializim pasuniversitar per Petrografi te shkembinjve magmatike-metamofike, Fakulteti Gjeologji Miniera.
  1978-1981 Ing. Gjeolog ne ekipin e rilevimit te pjeses V.P. te masivit te Krrabit, Puke, drejtues i projekteve te kerkim - zbulimit per objektet kromitike te ketij rajoni

Vleresime:

  1988 Urdheri "Per pune te shquar ne Miniera dhe Gjeologji" i klasit dyte (date 12.12.1988, Dekret nr 7265)

Projekte:

 • 2013 - Drejtues i Projektit - “Ndertimi i hartave shumeqellimore, (komponentet Gjeologji – Minerale te dobishme) gjeoinformatizim dhe baze te dhenash sipas planshetave ne shkalle 1 : 25 000 per Qarqet dhe Rrethet e Shqiperise”.
 • 2012 - Drejtues i Projektit ’’Ndërtimi i hartave shumqëllimore, gjeoinformatizimi dhe baza e të dhënave sipas planshetave, në shkalle 1 : 25 000 për Qarqet dhe rrethet e Shqipërisë’’. “Korrelime gjeologjike të planshetave të Shqipërisë ne shkalle 1:50 000”.
 • 2011, 2010 - Drejtues i Projektit - “Korrelime gjeologjike te planshetave te Shqiperise ne shkalle 1 : 50 000” per vitin 2011 (Lekbibaj, Fierza, Shijaku, Tirana, Labinoti, Rrogozhina, Peqini, Elbasani, Lushnja, Belshi, Gramshi, Berat, Greshica).
 • 2009, 2008 - Autor i Projektit “Harta Gjeologjike e Shqiperise, Plansheti Kaçinari”, Plansheti Kurbneshi, Plansheti Fieri”. Shkalla 1: 50 000.
 • 2007 - Autor i Projektit “Mineralet e dobishme kryesore te Shqiperise” “Mineralet jo metalore (industriale)”
 • 2005 - Drejtues i Projektit ”Krijimi i koleksionit arkivor te shkembinjve, mineraleve xeherore dhe industriale te Shqiperise perfshire shlifet dhe anshlifet”.
 • 2005, 2006 - Drejtues i Projektit “Ngritja e Muzeut te SH. GJ. SH. Krijimi i koleksionit per shkembinjet dhe mineralet e Shqiperise, perfshire shlifet dhe anshlifet dhe bazen e te dhenave”
 • 2004 - Autor i Projektit (ne bashkepunim me Universitetin e Leobenit Austri) “Masivet ofiolitike te Skenderbeut – Gomsiqes – Pukes (Terbunit) - Krrabit. Gjeologjia dhe petrologjia e tyre si dhe redaktimi i hartes gjeologjike 1: 25 000 te planshetit Kruja”.
 • 2001 – Drejtues i Projektit “Perpilimi i atllaseve per shkembinjte magmatike, metamorfike dhe sedimentare”.
 • 2000 – Autor i Projektit “Gjendja, perspektiva dhe vleresimi i rezervave te mineralit te kromit ne brezin lindor te ofioliteve te Shqiperise”
 • 1999 – Drejtues i Projektit “Studimi pergjithesues gjeologo-gjeofizik i rajonit Fushe Madhe-Vrith dhe perspektiva e mineralizimit kromitik” ne shk. 1:25 000.
 • 1998 – Drejtues i Projektit “Studim pergjithsues gjeologo-gjeofizik i rajonit Fushe Madhe – Vrrith (shkalle 1:10 000) dhe perspektiva e kerkimit te mineralizimit kromitik”.
 • 1995 – Autor i Projektit mbi punimet e rilevimit ne shk. 1:25 000 per pjesen jugore dhe perendimore te masivit ultrabazik te Krrabit.
 • 1993 - Autor i Projektit mbi punimet e rilevimit ne shkalle 1:25 000 ne masivin ultrabazik te Pukes.
 • 1981 - Drejtues i Projektit te punimeve te kerkim-zbulimit per objektet kromifere Kotec, Levoshe, Koprat-2, Race, FusheThaçi.
 • 1980 – Drejtues i Projektit te punimeve te kerkim-zbulimit per objektet kromifere Kotec, Levoshe-2, Bale.
 • 1979 – Drejtues i Projektit te punimeve te kerkim-zbulimit per objektet kromifere Kotec, Levoshe-1, Shtraze.

Raporte, Relacione dhe Studime:

 • 2012 - Autor i Raportit “Ndertimi i hartave shumeqellimore, gjeoinformatizimi dhe baza e te dhenave sipas planshetave ne shkalle 1 : 25 000 per Qarqet dhe Rrethet e Shqiperise”. (Rrethet: Tropoje, Shkoder, Burreli, Peshkopi, Fier, Korçe); Korrelime gjeologjike të planshetave të Shqipërisë ne shkalle 1:50 000”.
 • 2012 - Bashkeautor i Raportit ’’Informatizimi dhe perpunimi i te dhenave te punimeve komplekse gjeologo-gjeofizike-gjeokimike te kryera per kerkimin e mineralizimit sulfur ne brezin efuzivo sedimentare, rajonet Haraj-Turec-Kalivaç, Kodraxhi, Mnele, Vig-Fushe Vig, Trashan, Vig, Fregen, Rrasa e Bardhe, Vele, Rreth i Eperm dhe Bardhaj.
 • 2011 - Autor i Raportit - Korrelime gjeologjike të planshetave ne shkalle 1:50 000 të Shqipërisë (Lekbibaj, Fierza, Shijaku, Tirana, Labinoti, Rrogozhina, Peqini, Elabasani, Lushnja, Belshi, Gramshi, Berat, Greshica)
 • 2010 - Autor i Raportit - Korrelime gjeologjike të planshetave ne shkalle 1:50 000 të Shqipërisë (Ballabani, Ballshi, Kurbneshi, Fieri, Laçi, Shetaj, Burreli, Kamza).
 • 2009, 2008 - Autor i Raportit studimor “Harta Gjeologjike e Shqiperise, Plansheti 23, Repsi. Plansheti 22, Kaçinari, Shkalla 1: 50.000.
 • 2007- Autor i Raportit “Ngritja e Muzeut te SH. GJ. SH. Krijimi i koleksionit per shkembinjet dhe mineralet e Shqiperise, perfshire shlifet dhe anshlifet dhe bazen e te dhenave”
 • 2007 - Bashkeautor i Raportit “ Vleresimi i pasurive minerale dhe gjeoturistike pergjate koridoreve rrugore Durres – Kukes – Prizren dhe Shengjin – Bajram Curri – Gjakove”.
 • 2007 - Bashkeautor i Raportit “Harta Gjeologjike e Shqiperise, Plansheti 16, Puka. Shkalla 1: 50.000.
 • 2007 - Bashkeautor i Raportit “Mineralet e dobishme kryesore te Shqiperise” Mineralet dhe shkembinjte industriale”.
 • 2007- Bashkeautor i Raportit “Hartat gjeopotenciale ne shk. 1 : 50 000 te rajonit kufitar Shqiperi – Mali i Zi” Financuar nga MASH.
 • 2006 - Bashkeautor i Raportit“ Masivet ofiolitike te Skenderbeut - Gomsiqes - Pukes – Krrabit. Gjelogjia dhe petrologjia e tyre” (ne bashkepunim me Universitetin e Leobenit, Austri).
 • 2004 - Autor i Raportit studimor “Perpilimi i atlaseve te shkembinjve magmatike, metamorfike, sedimentare (2 volume)
 • 2004 - Bashkeautor i Raportit “Mineralizimet kromofere zjarrduruese (alumokromitet) ne ofiolitet e Shqiperise dhe prezantimi i tyre ne ekonomine e tregut”
 • 2003 - Bashkeautor i Raportit “Studim gjeologo – inxhinerik i objektit te aluvioneve ne lumin Devoll ne zonen Sulove – Dumre, Elbasan.
 • 2003 - Bashkeautor i Raportit “Studim gjeologo – inxhinerik i objektit te inerteve ne lumin Fan, Munaze.
 • 2002 - Bashkeautor i Raportit “Punimet elektrometrike qe do kryhen ne rajonin Kastrat – Bratoshe per kerkimin e ujrave karstike nentokesore”
 • 2001 - Bashkeautor i Raportit “Gjendja, perspektiva dhe vleresimi i rezervave te mineralit te kromit ne brezin lindor te ofioliteve te Shqiperise”. (Masivi i Bulqizes).
 • 2000 - Drejtues i Raportit “Studim pergjithesues gjeologo-gjeofizik i rajonit Fushe Madhe - Vrith dhe perspektiva e mineralizimit kromitik”
 • 1999 – Bashkeautor i Studimit ’’Instruksion mbi klasifikimin dhe vleresimin e rezervave/resurseve te mineraleve te dobishme te ngurta”
 • 1995 – Drejtues i Relacionit mbi punimet e kerkim - rilevimit per vitet 1993-1994 per masivin ofiolitik te Pukes.
 • 1991 - Bashkeautor i Raportit te punimeve te kryera ne pjesen VP te masivit ultrabazik te Krrabit per vitet 1978-1983.
 • 1983 - Autor - Petrologjia e pjese VP te masivit ultrabazik te Krrabit (Teme specializimi pasuniversitar)

Artikuj shkencore, referate, postera brenda dhe jashte vendit:

 • 2013 - Bashkeautor i Posterit ’’Exploration Complex Methods of Copper Ore in the Volcano - sedimentary Formation of Porave Area, Puka’’. 7th Congress of the Balkan Geophysical Society.Tirane, 07 October.
 • 2012 - Bashkeautor i Referatit - Geological mapping 1:50 000 scale in Albania and correlation with the neighbouring areas. Buletini Shkencave Gjeologjike, faqe 58. (Konference Jubilare per 90 vjetorin e Sh. Gj. Sh. Tirane 26 - 28 Tetor)
 • 2009 – Autor i artikullit ’’Mbi Petrologjine dhe Metalogjenine e masivit ofiolitik te Pukes (Terbunit)’’. Buletin i Shkencave Gjeologjike, faqe 17-32.
 • 2006 - Bashkeautor i Referatit “Mineralizimet e kromiteve ne ofiolitet e Shqiperise” Simpozium shkencor nderkombetar“ Potencialet Gjeominerare – Strategjia dhe Menaxhimi i tyre” 20-30 Shtator 2006, Mitrovice, Kosove.
 • 2006 - Bashkeautor i Posterit “Ferenc Nopsca and the Geosites of northern Albania” Multidisciplinary International Conference on European Geoheritage Integration. ProGeo – SARAJEVO 2006 (with 11th ProGeo – WG1 annual meeting)
 • 2006 – Autor i Referatit “Petrography and petrolgy of Puka ophiolite massiv”, Northern Albania. Proceedings XVIII th congress of the Carpathian – Balkan Geological association. September 3 – 6, 2006 Belgrade, Serbia.
 • 2005 - Bashkeautor i Posterit “The Valbona valley, Geoparks and Geomonuments” ProGeo WG-1 subregional meeting and field trip, Tirana, Albania, May 12 - 17 2005.
 • 2005 – Autor i Posterit “Geological-petrological features of the Puka ophiolite massif ” Albania. Min-Pet 2005, Mineralogy: Fundamental research and applications,25-29 september 2005, Schlaming, Styria, Austria.
 • 2003 - Bashkeautor i Posterit “Investigation of ground water of karst origin using geophycial methods, Kastrat area, Albania. (International geophycial conference &ehibition) MOSKBA
 • 2003 – Bashkeautor i Referatit “The importance of geophycial studies in prospecting and assessment of the aquifers at Northwestern Albanian region” MAEGS 13. Geoscience and the European Water Framework Directive, 10-13 September 2003 in Hanover.
 • 2003 – Autor i Posterit “ Aspekte nga gjeologjia ne vite ne rrethin e Pukes”. Paraqitur ne konferencen shkencore “ Gjelogjia Shqiptare neper vite” (Nga Franc Nopça deri sot)
 • 2002 - Bashkeautor i Posterit “Geomorphological sites Albania and their geoturist values” Modena (Itali) June 19 - 22 (2002).
 • 2002 - Bashkeautor i Posterit “ The evolution of Drini river – floor and terraces deposits” Sofie (Bullgaria) 24 - 28 Qershor 2002
 • 2002 - Bashkeautor i Referatit “ Vleresimi i pasurive minerale dhe gureve dekorative e inerte te treves alpine te Kelmendit” Workshop Shkoder 26 - 29 korrik 2002.
 • 2002 - Bashkeautor i artikullit ’’Tipet e mineralizimit sulfure ne sektorin Munelle – Qafe Bari”. Buletin Shkencave Gjeologjike, Nr. 1
 • 2000 - Autor i Referatit “Veçorite petrologjike dhe metalogjenike te masivit ofiolitik te Pukes”. Kongresi i 8-te Shqiptar i Gjeoshkencave.
 • 2000 – Bashkeautor i Referatit “Vleresimi i krommbajtjes se ofioliteve te Shqiperise dhe problemet gjeoambjentale qe lidhen me industrine e kromit”. Kongresi i 8 –te Shqiptar i Gjeoshkencave.
 • 1999 – Bashkeautor i Referatit “Case histories of the application of geophysical methods to chromite esploration in the Balkan” Second Balkan Geophysical congress and exhibition , Istanbul, Turkey. July 02 - 05. 07.1999.
 • 1996 – Bashkeautor i Referatit ”Chromites of Albania and thire economic importance” (Kromitet e Shqiperise dhe rendesia ekonomike e tyre). Convegno Italo - Albanese, 10 - 13 Aprile Tirane.

Gjuhët e huaja

  Anglisht me deshmi
  Rusisht niveli mesatar