Dr. Hamdi BESHKU

Hamdi BESHKU

 

 

Vendbanimi: Tirane

Cel: 068 20 09 020

E-mail hbeshku@yahoo.comArsimimi

  2009 Doktor i shkencave ne gjeologji.
  2005 Master Shkencor, Fakulteti Gjeologji Miniera
  1981-1983 Specializim pasuniversitar në hidrogjeologji
  1977 Universiteti i Tiranes, Fakulteti Gjeologji - Miniera. Diplomuar Ing. Gjeolog

Eksperienca

  2013-në vazhdim Sherbimi Gjeologjik Shqiptar, Drejtor i Drejtorise se Hidrogjeologjise
  2006-2013 Sherbimi Gjeologjik Shqiptar, Specialist ne Drejtorine e Hidrogjeologjise.
  2001-2006 Sherbimi Gjeologjik Shqiptar, Drejtor i Pergjithshem.
  Maj-Nentor 2001 Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit, Zv/ Minister.
  1997-2001 Instituti i Minierave (ITNPM), Specialist dhe Drejtor Departamenti
  1992-1996 Kryetar i Këshillit të Rrethit MAT
  1988-1992 Komiteti Ekzekutiv i Këshillit Popullor te Rrethit Mat, Pergjegjës i Seksionit të Industrisë.
  1983-1988 Miniera e kromit Batërr dhe Klos, Ing. Gjeolog dhe shef sektori
  1977-1981 Miniera e kromit Batërr, Ing. gjeolog

Veprimtaria studimore e shkencore

I. Studime dhe projekte kryesore të zbatuara (autor e bashkautor)

 • Assessment of Risk and Uncertainty Related to Coastal Aquifer Management in Albania, National Report, GEF-UNEP-MAP MedPartnership Project, Activity 1.1.1.1, September, 2012
 • Hydrogeological Report of Buna basin in Albania, GEF-UNEP-MAP MedPartnership Project, Activity 1.1.2.2. Integration of groundëater and coastal aquifer management in ICZM and IËRM planning systems. November, 2012
 • Vlerësimi i ujëmbajtjes së hapësirës bregdetare Vlorë-Sarandë për një furnizim të qëndrueshëm të turizmit dhe nevojave publike me ujë të pijshëm” disertacion, BKT.
 • Raport i monitorimit të ujërave nëntokësore për periudhën 2005-2009 në zonën Jonike, (2009)
 • Progetto di assistenza tecnica alla realizzazione ed alla gestione di un centro internazionale di scienze del mare in Albania. (Monitoraggio idrogeogico degli acquiferi costieri) Relazione finale, Vol. I, tomo I . Fq 254-383. (2008)
 • Raport Vjetor për projektin e koduar I-ZJ, “Vlerësimi menanaxhimi dhe monitorimi i ujërave nëntokësore në basenet kryesore ujëmbajtëse të Shqipërisë me përparësi zonat turistike, urbane-Baseni i Zonës Jonike. Arkivi Qendror i Gjeologjisë, Tirane. Fq.1-34 (2007)
 • Projekt për ndërtimi i hartave hidrogjeologjike shk. 1:25000 në bazë të dhënash sipas baseneve në monitorim (Basenet e lumit Drin, Mat, Erzen –Ishmit, Shkumbinit, Semanit, Vjosës dhe Zonë Jonike). Arkivi Qendror i Gjeologjisë, Tirane. (2007)
 • Raport Shkencor (Studim) Monitorimi i ujërave nëntokësore në basenet kryesore të Shqipërisë-Baseni i Zonës Jonike. Arkivi Qendror i Gjeologjisë, Tirane. Fq.1-36 (2006)
 • "Studimi gjeologo-sedimentolo-Gjeofizik dhe monitorimi i hapsirës bregdetare Shqiptare impaktet në zhvillimin e infrastrukturës urbane dhe turistike". Ndikimet në zhvillimet infrastrukturore urbane, turistike pë një planifikim, administrim dhe menaxhim të qëndrushëm. Arkivi Qendror i Gjeologjisë, Tirane. Fq.1-264 (2005)
 • Projekt në vazhdim "Studimi gjeologo-sedimentolo-Gjeofizik dhe monitorimi i hapesirës bregdetare Shqiptare impaktet në zhvillimin e infrastrukturës urbane dhe turistike", Arkivi Qendror i Gjeologjisë, Tirane (2005).
 • Projekt- Zhvillimi i metodologjisë për shfrytëzimin dhe menaxhimin e burimeve ujore të kripura bazuar në simulimin hidrografik të tyre. (2005)
 • Projekt “ Strategjia e zhvillimit të industrisë minerare për perspektivë, bazuar edhe në politikat rajonale për menaxhimin me efektivitet të burimeve minerare ekzistuese dhe atyre që do të zbulohen, për një periudhë 15 vjecare. Arkivi Qendror i Gjeologjisë, Tirane(2005).
 • Studim përgjithësues për kromititet e Shqipërisë. Arkivi Qendror i Gjeologjisë, Tiranë (2005).
 • Projekt “ Vlerësimi dhe unifikimi i rezervave të burimeve minerale metalore sipas kritereve të klasifikimit ndërkombtar” (K.N.R.) Arkivi Qendror i Gjeologjisë, Tirane (2003).
 • Projekt në vazhdim "Studimi gjeologo-sedimentolo-Gjeofizik dhe monitorimi i hapësirës bregdetare Shqiptare impaktet në zhvillimin e infrastrukturës urbane dhe turistike", Arkivi Qendror i Gjeologjisë, Tirane (2003).
 • Projekt: "Rivleresimi i gjeologjisë së vendburimeve të kromit në zonën Tërnovë-Fushë Lopë dhe përpilimi i projektit të kërkimit jashtë fushave të zbuluara". Arkivi Qendror i Gjeologjise, Tirane (2003).
 • Raport shkencor i projektit: "Administrimi i teritorit dhe burimeve natyrore në rajonin Tirane-Durres-Kavaje (Projekti T. D. K.) Vol i I dhe i II, (2001-2003). Arkivi Qendror i Gjeologjise, Tirane (2003).
 • Studim: “ Vlerësimi dhe unifikimi i burimeve metalore dhe jo metalore sipas kritereve teë klasifikimit ndërkombëtar (KNR)”. Arkivi Qendror i Gjeologjise, Tirane (2003)
 • Studim tematik : "Rivleresimi i gjeologjisë së vendburimeve të kromit në zonën Tërnovë-Fushë Lopë dhe përpilimi i projektit të kërkimit jashtë fushave të zbuluara". Arkivi Qendror i Gjeologjise, Tirane Fq.1-245. (2003)
 • Projekti "Studimi gjeologo-sedimentologjik dhe monitorimi i hapësirës bregdetare të Shqipërisë. Impaktet në zhvillimin e infrastruktures urbane dhe turistike". Arkivi Qendror i Gjeologjisë, Tiranë (2002).
 • Projekt -"Studimi gjeologo-sedimentolo-Gjeofizik dhe monitorimi i hapësirës bregdetare Shqiptare impaktet në zhvillimin e infrastrukturës urbane dhe turistike", Arkivi Qendror i Gjeologjisë, Tirane (2001).
 • Projekt "Gjeoshkencat e aplikuara në shërbim të administrimit të territorit dhe burimeve natyrore : "Gjeologjia¬-Territori-Ambienti për rajonin Tiranë-Durrës-Kavajë (projekti TDK) (2001-2003). Arkivi Qëndror i Gjeologjisë, Tiranë (2001).
 • Projekt Specializimi. Kushtet hidrogjeologjike të vendburimit Batër-Bulqizë dhe mundësia e furnizimit me ujë të fabrikës së pasurimit kromit Krastë. Bibliotekae Fakultetit te Gjeologjisë dhe Minierave, Tirane (1983).

II. Raport gjeologjik (ekuivalent me Monografi)

 • Raporti Gjeologjik i punimeve të kryera në vendburimin e Krastës gjatë viteve 1976-1979 dhe llogaritja e rezervave me gjendje 1/I/1980. Arkivi Qendror i Gjeologjise, Tiranë (1980).

III. Artikuj, Abstrakte, postera (autor e bashkautor)

 • Simulimi i burimeve tënjelmëta me metodën “MODKARST” (Rasti i burimit Potami Himara, Shqiperi). Bulletin of the Geological Society of Greece, 2010, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010
 • Ujërat nëntokësore në pellgun aluvial të Vurgut Buletini i Shkencave Gjeologjike, Tiranë. (2009)
 • Evaluation of Hidrogeological Map of Albania by Hidrogeological Map of Europe. Europian Congress on regional geoscientific Cartography and information sistems. Earth and Ëater. Barcelona. Procedings, volumi 1, fq.93. (2006)
 • Reserves situation and prospecting & exploration of chrome. Ëorkshop. Srategy of Albanian Mining Industry development, Fondi i ITNPM, Tiranë, fq. 33-46. (2005)
 • Poster, Monitoring of Underground in the Main Ëater-Keeping Basins of Albania. 32nd IGC, Florence. Scientific Sessions: Abstracts (part 1) – 262. (2004)
 • The neë strategy for the ëetands of Albanian Adriatic Cost Regions. Dinamika ambientale delle aree umide della fashia costiera Albanese , Università degli Studi di Bari 109-110 (2004).
 • Morphological- structural features and genetic evolution of Bulqiza chromite deposits. 5th international Symposiun on Eastern MediterraneanGeology, Thessaloniki, Grece, 14-20April. Ref. T-20. (2004)
 • Mineral resources for the urban systems in Albania. 12 th Conference on " Mineral Economy : Present and Future", Polish Academy of Sciences, Krakov – ( ISBN 83-87854-84-0 )- fq. 56-67. (2002)
 • Geomorphological sites, Assesments and improvements ( Albania), Univ. di Modena, Re Emilia, Procedings, Abstrakt. (2002)
 • Geology, petrology and chromite mineralization of the Bulqiza ultramafic massif. Proceedings of the XVII Congress of Carpathian Balkan Geological Association , Bratislava, sept. 1 st-4th , Volumi 53, special issue, september 2002. ( ISSN 1335-0552). Publishing House of dhe Slovak Academy of Sciences. (2002)

IV. Studime e projekte të tjera

 • Si autor e bashkautor, jam pjesëmarres edhe ne 108 studime e projektime të tjera në fusha të ndryshme që lidhen me gjeologjinë, minierat, hidrogjeologjinë dhe mjedisin.

Aftesi te tjera

 • Kompjuter: Excel, Word, PageMaker, aquachem, mondkarst.

Gjuhet e huaja

 • Rusisht (e mbrojtur), Frëngjisht, Italisht, Anglisht