Piro DORRE

Piro DORREArsimi: Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave,
Dega Gjeologji Nafte

Vendbanimi: Fier

Cel: 068 20 24 142

E-mail pdorre@yahoo.com


Kualifikime

 • 1989 (Tetor-Dhjetor) Kurs tremujor pranë QK, Patos, për përgatitjen, përpunimin dhe interpretimin e të dhënave gjeologo - gjeofizike.
 • 1999 (Shtator-Dhjetor) Kurs per perdorimin e kompjuterit.

Eksperienca

 • 2013-në vazhdim Drejtor i Drejtorise se Hidrokarbureve ne Sherbimin Gjeologjik Shqiptar
 • 2012-2013 Specialist prane sektorit te hartografimeve ne nafte ne Shërbimin Gjeologjik Shqiptar
 • 2009-2012 Pergjegjes i sektorit te vendburimeve te naftes ne Sherbimin Gjeologjik Shqiptar
 • 2007-2009 Pergjegjes i sektorit te prefektures Fier
 • 1998-2007 Specialist interpretimi i të dhënave Gjeologo - Gjeofizike në Departamentin e Studimeve Gjeologjike dhe Projektimeve te puseve per nafte dhe gaz ne Qendra Kombetare Shkencore e Hidrokarbureve.
 • 1988-1998 Ndërmarrja Shpim - Kerkim, Patos , Fier. Specialist ne ndjekjen e punimeve gjeologjike te puseve ne rajonet Vlore, Povelce, Frakull, Cakran etj, si dhe bashkautor ne projektimin e disa puseve ne vendburimin e gazit Povelce, Divjake

Veprimtaria profesionale

 • Canaj B.,Nazaj Sh., Dorre P., Jano K. viti 1997-1998 Pergjithesimi Gjeologo-gjeofizik i rajonit Velce-Bolene. Fondi ish Q.K.SH.H Fier
 • Kurti Sh., Buli K, Dorre P v.1998. Pergjithesimi Gjeologo-gjeofizik i Rajonit Divjake-Ballaj per prerjen e depozitimeve te tortonianit. Fondi ish Q.K.SH.H Fier
 • Kurti Sh., Buli K., Dorre P ., Gjini A.Goxhaj M viti 1999. Studimi Gjeologo - Gjeofizik i Rajonit Divjake per Depozitimet e Pliocenit (projektohen puset Div-315, 316) Fondi ish Q.K.SH.H Fier
 • Kurti Sh., Buli K., Dorre P ., Bare V. viti 2000-2001. Studimi Gjeologo - Gjeofizik i Rajonit Divjake per Depozitimet e Tortonianit (projektohen puset Div-258 , 259) Fondi ish Q.K.SH.H Fier
 • Buli K., Dorre P ., Kurti Sh Bare V. Cuni A viti 2000 . Studimi Gjeologo -Gjeofizik i Rajonit Divjake per Depozitimet e Pliocenit ( Pjesa Lindore ) (projektohet pusi Div-324) Fondi ish Q.K.SH.H Fier
 • Buli K., Dorre P ., Kurti Sh Bare V. Cuni A viti 2000. Studimi Gjeologo -Gjeofizik i Rajonit Divjake per Depozitimet e Pliocenit ( Pjesa Lindore ) (projektohet pusi Div-325) Fondi ish Q.K.SH.H Fier
 • Dorre P ., Kurti Sh , Bare V. Mbice S viti 2002 .Studimi gjeologo-gjeofizik per vleresimin e potencialit ujembajtes per objektet e pliocenit e me te vjetra per nevoja komunale e industriale ne territoret e kerkimit te naftes dhe gazit. Fondi ish Q.K.SH.H Fier
 • Dorre P ., Kurti Sh , Bare V. Mbice S viti 2002 .Studimi Gjeologo -Gjeofizik i Rajonit Divjake per Depozitimet e Pliocenit (Pjesa Qendroro-Veriore) (projektohet pusi Div-328) Fondi ish Q.K.SH.H Fier
 • Yzeiraj D., Nazaj SH ., Dorre P. Fejzullau F viti 2002. Studimi gjeologo-tektonik i pjeses jugore te zones Kruja. Fondi ish Q.K.SH.H Fier
 • Dorre P ., V. Silo , Thomai L Myftari. S viti 2004. “Studim gjeologo - gjeofizik i rajonit Veriu i Dumres-Paper-Rove-Fortuzaj per evidentimin e strukturave me perspektive naftegazembajtese”. Fondi ish Q.K.SH.H Fier
 • Thomai. L, Dorre.P, Silo. V viti 2004. Relcion mbi argumentimin e shpimit te puseve te ujit ne rajonin Kraps-Fier
 • Dorre.P, Silo.V, Berberi. A,. Studimi gjeologo-gjeofizik i rajonit Veriu i Dumrese-Fortuzaj per ngritjen ne kategori te strukturave te priteshme te mundshme ( projektuar pusi Rov-2, Pap-5) Fondi ish Q.K.SH.H Fier
 • Dorre.P,Lula.F, Hyseni. R viti 2005. Studim gjeologo-inxhinjerik i rajonit Klos-Hekal mbi gjendjen dhe mundesine e spostimit te tubacionit te ujit Klos-U.P.Th.N Ballsh. Fondi ish Q.K.SH.H Fier
 • Dorre.P, Lula. F, Koroveshi. T, Shkupi.D viti 2005. Vleresimi i rreziqeve qe mund te jene rezultat i erozioneve, shembjeve, rreshqitjeve, helmimeve etj, si dhe hartografimi i tyre ne rajonin Shkumbin-Vjose-Cerrik-Tepelene deri ne det. Fondi ish Q.K.SH.H Fier
 • Dorre.P, Koroveshi.T, Hyseni.R viti 2006. Studimi gjeologo-inxhinjerik i rajonit Klos-Hekal-Kash mbi mundesine e spostimit te tubacionit te demtuar te ujit Pocem-Ballsh. Fondi ish Q.K.SH.H Fier Dorre.P, L.Hasanaj. Tabaku.E viti 2007. “Ndertimi i harave shumeqellimore me baze planshetash neshkalle 1: 25 000 dhe bazes se te dhenave per territorin e Qarkut Fier viti 2007”, Raport vjetor 2007 Fondi SH.GJ.SH Tirane
 • Dorre.P, Tabaku.Eetj viti 2007. “Ndertimi i hartave shume qellimore me baze planshetash ne shk. 1: 25 000 dhe baze te dhenaveper territorin e Qarkut Fier viti 2007” Ne kete kuader jane realizuar planshetat e meposhtme per: 1. Ndertimi Gjeologjik, 2. Rreziku Gjeologjik, 3.Mineralmbajtja, 4.Hidrogjeologjia. K-34-124-B-a (Aranitasi), K-34-112-C-c (Fieri), K-34-124-C-d (Roskoveci) Fondi SH.GJ.SH Tirane
 • Dorre.P, Tabaku.E etj viti 2008. “Ndertimi i hartave shume qellimore me baze planshetash ne shk. 1: 25 000 dhe baze te dhenaveper territorin e Qarkut Fier viti 2007” Ne kete kuader jane realizuar planshetat e meposhtme, vetem per Ndertimin Gjeologjik. K-34-112-B-c (Damesi) K-34-112-B-b (Molisht) K-34-124-A-d (Selenice) K-34-112-A-a (Kreshpani) K-34-112-A-b (Ballshi) K-34-112-B-d (Osmanzez) K-34-123-B-b (Novosela) K-34-111-D-d (Levani) K-34-112-D-a (Kuta)
 • Prifti. I, Dorre.P, Qirko.A etj viti 2008 “Studimi pergjithesues i ranoreve bituminoz ne territorin e Albanideve te jashtme, llogaritja e rezervave ne rajonet Kasnice-Selenice dhe rekomandimet per perdorimin e tyre ne te ardhmen” Relacion vjetor. Fondi SH.GJ.SH Tirane
 • P. Dorre; Malo E. etj. viti 2009. ’’Ndertimi i hartave shume qellimore , gjeoinformatizimi dhe baza e te dhenave sipas planshetave me shk. 1:25 000 per Qarqet dhe Rrethet e Shqiperise” Ne kete kuader jane realizuar planshetat e meposhtme, vetem per Ndertimin Gjeologjik. K-34-125-C-a (Buzi): K-34-125 B-c ( Gostencka), K-34-124-D-b (Gllava). Fondi SH.Gj.Sh. Tirane.
 • P. Dorre; A. Qirko. E. Malo viti 2009. “ Rivleresimi i ranoreve bituminoz te Shqiperise ne rajonin Kasnice-Selenice- Raport perfundimtar Fondi SH.Gj.Sh. Tirane.
 • P. Dorre viti 2010. ’’ Ndertimi i hartave shume qellimore, gjeoinformatizimi dhe baza e te dhenave sipas planshetave me shk. 1:25 000 per Qarqet dhe Rrethet e Shqiperise” me drejtues grupi Ing. Agim Shenjatari Ne kete kuader jane realizuar planshetat e meposhtme, vetem per Ndertimin Gjeologjik. K-34-138-A-c (Shalesi) K-34-138-A-d (Poda) Fondi SH.Gj.Sh. Tirane.
 • P. Dorre; A. Qirko; E. Malo; Prifti V. viti 2010. “Studim gjeologo-gjeofizik i rajonit Kucove-Pekisht-Perendimi i Dumrese-Mlik per depozitimet e Tortonianit, dhe evidentimin e strukturave me perspective per nafte-gazembajtje, nen mbihypjen perendimorete diapirit te Dumrese. me drejtues grupi Ing. Piro Dorre - Relacion vjetor. Fondi SH.Gj.Sh. Tirane.
 • P. Dorre;. viti 2011. ’’Korelime gjeologjike te planshetave me shk. 1:50 000 per Qarqet dhe Rrethet e Shqiperise” me drejtues grupi Ing. Ing. Ndoc Vuksaj K-34-112-A (Lushnja). Fondi SH.Gj.Sh. Tirane.
 • P. Dorre; A. Qirko; E.Tabaku; Prifti V. viti 2012. “Studim gjeologo-gjeofizik i rajonit Kucove-Pekisht-Perendimi i Dumrese-Mlik per depozitimet e Tortonianit, dhe evidentimin e strukturave me perspective per nafte-gazembajtje, nen mbihypjen perendimorete diapirit te Dumrese. me drejtues grupi Ing. Piro Dorre - Raport perfundimtar Fondi SH.Gj.Sh. Tirane
 • P. Dorre; A. Qirko; E.Tabaku; Prifti V. viti 2012. ”Studimi kompleks gjeologo-gjeofizik i rajonit Amantia-Velce-Bolene per prespektiven naftgazmbajtese, ne baze te te dhenave gjeologo-gjeofizike te fituara deri tani dhe punimeve te kryera nga kompani te huaja, ne rajon dhe perreth. - Raport vjetor Fondi SH.Gj.Sh. Tirane
 • P. Dorre viti 2012.’’Ndertimi i hartave shume qellimore, gjeoinformatizimi dhe baza e te dhenave sipas planshetave me shk. 1:25 000 per Qarqet dhe Rrethet e Shqiperise” me drejtues grupi Ing. Ndoc Vuksaj Ne kete kuader jane realizuar planshetat e Rroskovecit K-34-112-C-d Rroskoveci, Burimet minerale. Fondi SH.Gj.Sh. Tirane
 • S.Nenaj, P. Dorre, Nazeraj.N etj. viti 2013. Mbi kushtet gjeologo-inxhinjerike te shpatit ku ka ndodhur rreshqitja ne lagjen Kapllanaj, fshati Ngracie, komuna Qender, Mallakaster-Raport Fondi SH.Gj.Sh. Tirane

Publikime

 • Dorre. P., Kurti Sh. Mbi mundesin e perdorimit te puseve te ndodhur ne pushim ne rajonet e kerkimit per nafte dhe gas,per uje komunal dhe industrial . Revista Nafta e Gazi Nr. -2 2002, faqe 16 - 19
 • Myftari.S, Dorre.P, Thomai.L. Komplekset alloktone te shkembinjeve dhe foraminifereve nedepozitimet flishore oligocenike te zonave Kruja dhe Jonike. Revista Nafta e Gazi Nr. -2 2004, faqe 19- 28
 • Dorre.P, Kerraj.H. Evidentimi i strukturave karbonatike me perspektive naftegazembajtese te zones Jonike nen mbihypjen e zones Kruja ne rajonin veriu i Dumrese-Rove-Fortuzaj. Revista Nafta e Gazi Nr. -1 viti 2011, faqe 24- 32
 • Ngresi.V Dorre. P, Nazeraj.N. Perspektiva naftegazembajtse, per depozitimet e Tortonianit, nen mbihypjen perendimore te diapirit te Dumrese, ne rajonin Pekisht-Perendimi i Dumrese. Revista Nafta e Gazi Nr. -1 2012, faqe 20-28

Referate shkencor

 • Dorre P., Mehillka Ll., Stamboll 1999. The structural style of Kurveleshi Thrust belt in Gorisht-Selenica region. p- 294-295 Second Ballkan Geophysicql Congress. July 5 - 9, 1999
 • Canaj B., Dorre P., Stamboll viti 1999. New tectonic models for exploration of oil traps inside the carbonatic sequences in Ionian Zone off Albanides. p- 284-285 Second Ballkan Geophysicql Congress. July 5 - 9, 1999
 • Dorre.P, Gjini.A. Vleresimi gjeologo-gjeofizik I potncialit ujembajtes per objektet e depozitimeve te Pliocenit, per nevoja e komunale ne zonat e kerkimit per nafte dhe gas, Divjake-Ballaj –Kryevidh. Kongresi i Mjedisit, Tirane, Shtator 2001
 • Dorre P Yzeiraj D., Sofie (Bullgari) Qershor 2002. Tectonic evaluation and hydrocarbon exploration prospectivy based on recent geological-geofisical data in outer Albanides. 297-298 3rd Congress of the Ballkan Geophysical Society 96
 • Yzeiraj.D, Dorre.P, Sadushi.P, Selanik (Greqi). New internations on geological and tectonic contruction of southern partof Kruja zone. Prill 2004 10 Congress of Greec geological society
 • Dorre. P, Silo. V Thomai. L Bukuresht (Rumani) viti 2005. Presence of carbonatic structures under throw of Kruja zone based on the seismic new data in the Elbasan region. Tetor 2005, The 4 th Ballkan Geophisical Congress
 • Prifti.I, Dyrmishi.C, Dorre.P. Evaporate diapirism andits contribution in tectonical regine of Albania. The international sentific September 04/12/2013

Anetaresimi ne shoqata

 • ProGEO Albania
 • Qershor 2002 Anëtar i Shoqatës Globale te Gjeofizikës (SEG.)

Gjuhet e huaja

 • Anglisht (e folur, e shkruar)
 • Greqisht (e folur, e shkruar)