Dr. Viktor DODA

Viktor DODA

 

 

Drejtor i Përgjithshëm

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar

 

 

 

Edukimi

  2003 Doktor i shkencave ne gjeologji.
  1998-2002 Perfunduar shkollen pasuniversitare per Gjeoshkencat ne Fakultetin ‘Gjeologji Miniera’
  1974-1979 Inxhinier gjeolog. Diplomuar ne Universitetin e Tiranes, Fakulteti ‘Gjeologji Miniera’

Eksperienca ne pune

  2013-në vazhdim Drejtor i Pergjithshem i Sherbimit Gjeologjik Shqiptar
  2009-2013 Institutin e Gjeoshkencave te U.P.T. (Tirane)
  2005-2009 I papunë
  2002-2005 Minister i Industrise dhe Energjitikes
  2001-2005 Deputet i Kuvendit te Shqiperise
  Prill-Shtator 2001 Minister i Transporteve
  1997-2001 Zv. Minister ne Ministrine e Ekonomise Publike dhe Privatizimit
  1992-1997 Inxh. Gjeolog ne Ndermarjen Gjeologjike Rubik
  1991-1992 Deputet i Kuvendit Popullor
  1987-1991 Deputet i Kuvendit Popullor
  1987-1992 Ne organet drejtuese te Pushtetit Lokal te rrethit Mirdite (Shef seksioni, Sekretar, Zv. Kryetar dhe Kryetar i Komitetit Ekzekutiv i Rrethit).
  1984-1987 Drejtor i Ndermarjes Gjeologjike Rubik
  1980-1984 Inxh. Gjeolog v.b. i bakrit Perlat
  1979-1980 Inxh. Gjeolog v.b. i bakrit Gurth – Spac

Vleresime:

  1984 Çmimi i Republikes i Shkalles se Dyte, VKM Nr. 274, date 17.11.1984.

Veprimtaria profesionale:

  1997 Autor i projektit per kryrjen e studimit tematiko – pergjithesues mbi ndertimin gjeologo – strukturor dhe perespektiven mineralmbajtese ne rajonin Simon – Peshqesh – Verri.
  1996 Autor i projektit per vlersimin gjeologo – ekonomik te gelqerorve Cr1-2 ne objektin e Kurbneshit.
  1995 Autor i raportit “Mbi punimet e kryera per vlersimin paraprak gjeologo – industrial te gelqeroreve masiv te Rubikut dhe studimin e hollesishem te gelqerorve shtresore – pllakore te v.b. Rasfikut.
  1995 Autor i projektit te kerkim – vlersimit per baker ne rajonin Kullaxhi – Shullan – Bukel.
  1994 Autor i projektit te kerkim – zbulimit te mineralizimit sulfur te bakrit ne objektin Gjazhde.
  1993 Autor i projektit per vlersimin gjeologo – industrial te shkemb- injeve karbonatik ne rrethin e Mirdites.
  1986 Autor i studimit mbi perspektiven e metejsheme te kerkim – zbulimit te mineralizimit sulfure te bakrit ne rajonin Prosek- Perlat – Shebe.
  1983 Autor i raportit mbi “Rezultatet e punimeve gjeologo – zbuluse per v.b. Perlat dhe llogaritja e rezervave”.
  1981-1982 Autor i projektit te kerkim – vlersimit per baker te objektit Kurbnesh.
  1980-1985 Autor i projekteve te punimeve te kerkim – zbulimit te v.b. te bakrit Perlat, Mirdite.
  1995 Bashkeautor i raportit “Te pergjithesimit dhe kriterizimit te v.b. jo metalore te Shqiperise”. (Harta e mineraleve jo metalore te Shqiperise Shk:1:200000).
  1984 Bashkeautor i projektit te kerkim – vlersimit te mineralizimit sulfure te bakrit ne zonen Perlat – Tarazhe.
  1983 Bashkeautor i projektit te punimeve te prognozes se bakrit ne rrethin e Mirdites.
  1982 Bashkeautor i projektit te punimeve te kerkim – vlersimit per perspektiven bakermbajtese ne zonen Prosek
  1981 Bashkeautor i projektit te punimeve te kerkim – vlersimit per perspek- tiven bakermbajtese ne zonen e Lekundes.

Referime ne konferenca:

  2010-2013 Botime te ndryshme shkencore si autore dhe bashkautor ne revista shkencore brenda dhe jashtë vendit.
  2010 2010 Lateral velocity contrasts across Lushnje- Elbasan- Dibra deep fault zone of Albania. (Publikuar ne Simpoziumin Nderkombetar te Termeteve, zhvilluar ne Dhaka, Bangladesh, me 5-6 Mars, 2010).
  1996 Petrology and metallogenic features of volcanics of the two ophiolite belts Of Albania. (Referuar ne takimin shkencor Italo – Shqipetare; Pasurite minerare te ofioliteve Shqipetare dhe rinovimet teknologjike)
  1995 Pseudostratiform copper deposit in the upper lavas (Perlat aria, Mirdita zone). Editions BRGM

Gjuhët e huaja

  Anglisht e mbrojtur