Albert AVXHI

Albert AVXHIArsimi: Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Shkencave te Natyres,
Dega Matematike

Vendbanimi: Tirane

Cel: 068 40 45 601

E-mail Albert AVXHI


Kualifikime

 • Shkurt 2010, kurs trajnimi individual “The study for the master plan for promoting the mining industry of Albania” ne kompanine “Mitsubishi Materials Techno Corporation”, Tokio, Japoni
 • Maj 2009, kurs trajnimi per:  “Capacity Building in Environment-related Issues in Geomining:Remote Sensing and other Evironment-related Issues”, organizuar nga TWAS dhe FORGEA INTERNATIONAL ne Iglesias-Monteponi, Itali
 • Tetor 2008, kurs i avancuar per perdorimin e software ArcGIS 9.3 ne kompanine GISDATA, Shkup, Maqedoni licensuar nga ESRI.
 • Shtator 2005 kurs kualifikimi prane Montan Universitet ne Leoben Austri per Sistemin Gjeografik te Informimit (GIS) dhe perdorimin e GPS
 • Nentor 2004 kurs praktik per programim ne GIS (Software ArcGIS 8.2) ne kompanine Beak Consultants GmbH ne Freiberg, Gjermani
 • Dhjetor 2001 kurs per programim ne GIS (Software AutoCAD) ne Universitetin e Salzburgut dhe në kompaninë GeoByte në Salzburg, e specializuar për përpunimin e hartave në AutoCAD
 • Tetor 2001 marrje eksperience në Shërbimin Gjeologjik Hungarez per Sistemin Gjeografik te Informimit (GIS)

Fushat e kerkimit

 • Modelime ne fusha te ndryshme te gjeologjise
 • Ndertim baza te dhenash
 • Aplikime GIS per vb minerale, gjeologji inxhinierike etj.
 • Gjeoreferencime ne sisteme te ndryshme koordnative
 • Analiza statistikore
 • Ndertim faqe interneti

Eksperienca

 • 2002 deri tani Drejtor i Drejtorise se Gjeoinformatizimit, Publikimeve e Sensibilizimit ne Sherbimin Gjeologjik Shqiptar
 • 2001-2002 Pergjegjes i Sektorit të Përpunim-Dixhitalizimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar
 • 2000-2001 Shef i Sektorit te Informatikës në Institutin e Kërkimeve Gjeologjike Tiranë
 • 1999-2000 Matematicien në Sektorin e Informatikës në Institutin e Kërkimeve Gjeologjike Tiranë
 • 1997-1999 Matematicien  ne Sektorin e Informatikës në Institutin e Naftës e Gazit në Fier

Pjesemarrja ne projekte 5 vitet e fundit

 • 2012-2013       “Kalimi ne GIS i hartave dixhitale 1 : 25 000, 1 : 50 000”
 • 2010-2014       “Perpilimi i hartes hidrogjeologjike te Shqiperise, shk.1:200000 dhe i tekstit sqarues te saj”
 • 2010-2014       "Perpilimi i hartes te fenomeneve gjeodinamike (rreshqitjeve) te Shqiperise ne shkallen 1:200 000, dhe sipas qarqeve ne shkallen 1:50 000. Baza e te dhenave per to."
 • 2010-2011 “Sustainable Aggregate Resources Management”. “Menaxhimi i Qendrueshem i Burimeve Agregate”
 • 2010                “Ndertim i bazes se te dhenave per v.burimet dhe objektet e mineraleve te dobishme, per te cilat nuk jane hartuar raporte apo relacione gjeologjike me llogaritje rezervash, mbeshtetur ne dokumentacionin e grumbulluar ne arkivin qendror, ate ne grumbullim dhe relacionet vjetore te seciles njesi mbi punimet e kryera dhe rezultatet e marra.”
 • 2008-2010       “Perpılımı dhe botımı ı Hartes se Mıneraleve te Dobıshme te Shqıperıse ne shkallen 1 : 200.000”
 • 2007-2010       “Gjeoinformatizimi dhe krijimi i bazes se te dhenave per hartat dixhitale te pasurive minerale sipas planshetave ne shkalle 1:25000”
 • 2008-2009       “Information System Of Georesources”. Projekt bilateral ndermjet Sherbimit Gjeologjik Shqiptar edhe atij Slloven, projekt qe financohet nga Ministria e Edukimit dhe e Shkences
 • 2008                “Gjeoinformatizimi dhe ndertimi i bazes se te dhenave per  gjeologjine Inxhinjerike, rrezikun  gjeologjik dhe gjeoambjentin, sipas hartave dixhitale ne shkallen 1:25000”
 • 2006 – 2007    “Ndertimi i Hartes se Rrezikut Gjeologjik dhe Sizmik per Ballkanin ne shkallen 1 : 1 000 000, ndertuar ne kuader te projektit: OPP-024 of United States Civilian Research & Development Foundation (CRDF)”
 • 2004-2006       “Gjeoinformatizimi dhe aplikimi i GIS ne zonat urbane dhe ato me perspektive ne zhvillimin e turizmit”

Publikime

 • SERJANI A., AVXHI A.., BEDINI E., 2000. Llogara Geopark (Albania). ProGEO Workshop:”International Earth Sciences Colloqium on the Aegean Region” IESCA-2000, Izmir, 25-29 Sept.
 • SERJANI A., NEZIRAJ A., AVXHI A., 2002. The Map of the Geological Sites of Albania. ProGEO International Meeting. Dublin, Ireland, September, 9-12. Published in Proceedings, edited by Matthew Parkes, 2004, pp.107-110.
 • SERJANI A., BESHKU H., VUKSAJ N., AVXHI A., 2002. Geomorphologic sites of Albania and their Geotourist values. International Workshop on Geomorphological Sites: “research, assessment and improvement”. PROCEEDINGS, Modena (Italy), 12-22 June 2002.
 • SERJANI A., AVXHI A., 2003. Geotourist Albania, Map in Sc. 1: 500 000. In english version. Tirana.
 • SERJANI A., AVXHI A., NEZIRAJ A., 2004. Geotourist Albania. Presentation to the fifth International Symposium on Eastern Mediterranean Geology. Thessaloniki, Greecee: 14 to 20 April 2004. Edited by Chatzipetros A. A. and Pavlides S. B. Volume 1. pp, 419-422.
 • MOISIU L., AVXHI A., SERJANI A., 2008. Data base of the regional geosites and geoparks of Albania. Oral presentation to the 33-rd International Geological Congress, Oslo, Norwegy, 6-14 August 2008. Proceedings.
 • SERJANI A., MOISIU L., AVXHI A., 2008. The Main Geotours in Albania. Oral Presentation to 5-th International ProGEO Sympozium on Conservation of the Geological Heritage in Rab Island, Croatia. Proceedings, Zagreb, September 2008.

Pjesemarrja ne aktivitete shkencor

 • 6th -14th August 2008. The 33rd International Geological Congress, Oslo, Norway
 • 17-20 June,2004 Bologna. Italy. 4-th European Congress Kongresi on Geosciences, Cartography and Information Systems.
 • 29-31 Mars 2004 Participation in a workshop organized by BGS and SH.GJ.SH on ” Effective Development Of River Mining”.
 • 09-18.09.2003 Hanover, Germany. Conference on GIS applications in Geology.
 • 10-12 December 2002. Participation in the national Conference “Applications of GIS in Albania”, Tirane
 • 6-8 November 2001, Tirane, 8-th Albanian Congress of Geosciences.

Anetaresimi ne shoqata

 • ProGEO Albania

Aftesi te tjera

 • Njohuri te avancuara ne programet kompjuterike: Microsoft Office, PageMaker, PhotoShop, Adobe Illustrator, InDesign, Adobe Premier, Dreamweaver, Surfer, Grapher, Corel DRAW, MicroStation, AutoCAD, 3D Studio MAX, MapInfo, ArcGIS
 • Gjuhe programimi: Visual Basic, C#

Gjuhet e huaja

 • Anglisht, Italisht