fletepalosja
 
Objektivat kryesore
Te zhvillohet nje perqasje e perbashket per menaxhimin e qendrueshem te burimeve agregate (SARM) dhe planifikimi per nje furnizim te qendrueshem,  ne menyre qe te sigurohet nje furnizim i sigurte dhe efiçent ne Europen J-L.
Objektivat do te permbushen ne
a) nivel lokal
b) rajonal/kombetar
c) nderkombetar.
 
Per me teper kliko lidhjet e meposhtme
sarma
fletepalosja
postera
 
Aktivitete te SARMa ne Tirane
 
Workshop me date 29.10.2010

Axhenda
Lista e pjesemarresve
Pershkrim mbi aktivitetin
Prezantimet
Foto