Ne daten 2 shtator 2011 u nenshkrua ne Tirane marreveshja e bashkepunimit ndermjet Sherbimit Gjeologjik Shqiptar dhe atij Polak. Marreveshja u nenshkrua nga Drejtori i Pergjithshem i Sherbimit Gjeologjik Shqiptar dhe Drejtori i Pergjithshem i Sherbimit Gjeologjik Polak.

Ne takim morren pjese edhe perfaqesues te Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes. Ne emer te Ministrit pershendeti nenshkrimin e marreveshjes Zoti Sokol MATI.