Vladimir Kola

Vladimir Kola

Drejtor i Gjeologjisë


EDUKIMI

1982 - 1987

Shkolla e Mesme Profesionale Prrenjas, Shqipëri
Dega Gjeologji

1987 - 1992

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave
Dega Gjeologji (Mineralet e ngurta)

KUALIFIKIME

2012

Trajnimi per rreziqet hidrogjeologjike e sizmike “Projekt Pilot I Misericordia di Firenze”

1999

Kurs afatshkurtër kualifikimi në Gjeologji Inxhinierike, organizuar nga Fakulteti Gjeologji-Miniera. Tiranë.

 

EKSPERIENCA

14.12.2020 - në vazhdim

Drejtor i Drejtorisë së Gjeologjisë në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar.

01.08.2016 - 14.12.2020

Specialist në Sektorin e Hartografimit në Drejtorinë e Gjeologjisë në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar.

01.05.2016 - 01.08.2016

Bashkia Lezhë me detyrë Inspektor në IVMT.

01.04.2008 - 31.12.2015

K.Inspektor i Inspektoriatit Urbanistik Vendor, Komuna Shënkoll.

1995 - 2001

inxhinier Gjeolog pranë Ndërmarrjes Gjeologjike Rubik .

1993 - 1994

Inspektor i ndihmës ekonomike në Administratën e Këshillit të Rrethit Mirditë .

1992 - 1993

Mesues matematike me kontratë nga Zyra e Arsimit Mirditë, Shkolla e mesme Prosek .VEPRIMTARIA PROFESIONALE
 • Autor dhe bashkautor i raporteve të ndryshme gjeologjike, hidrogjeologjike dhe gjeologo-inxhinierike.
 • Janar 2020 e në vazhdim ( V. Kola , P. Picaku, etj. ). Projekti II-4 me titull: “Vlerësimi i perspektivës bakërmbajtëse dhe elementëve shoqërues të tij, në brezin vullkanogjeno-sedimentar të sektorit Poravë - Palaj - Karmë - Rubik - Ferrshkopet - Stojan dhe përcaktimi i shesheve perspektivë për kërkim - zbulim”.
 • (Gj. Stoja , P.Picaku etj. ). Projekti V-1 me titull: “Monitorimi gjeologjik dhe ndërtimi i databazës së të dhënave gjeologjike, në veprat inxhinierike dhe të punimeve minerare të kërkim-shfrytëzimit”.
 • Janar - Dhjetor 2019 ( N. Vukzaj, P. Picaku etj). Projekti I-2 me titull “Ndërtimi i hartave shumëqëllimore të Shqipërisë (komponenti Minerale të Dobishme), sipas planshetave në shkallë 1:25 000”.
 • Tetor - Dhjetor 2018 (V. Kola, P. Picaku). Projekti V-2 “Përpilimi i hartave gjeologo-inxhinierike sipas plansheteve në shkallë 1:25 000 dhe hartimi i databazës për rrëshqitjet”, Planshetit K-34-077-B-c.(Zall-Reçi).
 • Tetor 2018, (ARRSH, V. Kola, P. Picaku) “Relacion përmbledhës për fenomenet gjeodinamike në kufi të rrugës së kombit (Fshatrat Blinisht, Pshqesh e Klos të Bashkisë Mirditë)”.
 • Qershor - Korrik (P. Picaku, V. Kola). Projekti 5/1 “Monitorimi i digave të rezervuarëve”. Është bërë vrojtimi dhe hartimi u relacioneve përkatëse për rezervuarët Shkafanë, Shkallë, Rubjekë, Radë 1, Radë 2, Palaq, Xhafzotaj, Spitallë 1, Spitallë 2, Popaj, Ishëm, Borçë, Bubq, Topane.
 • Maj 2018, (P. Picaku, V. Kola ). Relacion gjeologo –inxhinierik mbi qëndrueshmërinë e shpatit (rivlerësim i situatës) ku vendosen banesat e lagjes Milot Mal, Bashkia Kurbin.
  • Prill 2018, ( P. Picaku ), 1)Studim mbi kushtet gjeologo-inxhinerike të rrëshqitjes në fshatin Sheshaj , Bashkia Mirdite; 2)Studim mbi kushtet gjeologo-inxhinerike të rrëshqitjes në fshatin Blinisht , Bashkia Mirditë.
 • Janar - Gusht 2018, Drejtoria e Hidrogjeologjise , Projekti V-1 “Monitorimi i lumenjve të Shqipërisë” me grup pune A. Dhimitri, P. Prendi, V. Kola, P. Picaku) me detyrë konkrete matje fushore të profileve të monitorimit në lumin Mat.
 • Tetor 2017, (P. Picaku , V. Kola ). Relacion Gjeologo-inxhinierik mbi fenomenin e rrëzimit të masiveve shkëmbor në fshatin Torovicë, Bashkia Lezhë.
 • Janar - Dhjetor 2017, Drejtoria e Hidrogjeologjisë, Projekti V-1 “Monitorimi i lumenjve të Shqipërisë” me detyrë konkrete ndërtimi i hartës gjeologjike të brigjeve të lumit Mat me sipërfaqe 51 km2 dhe matje fushore me grup pune A. Dhimitri, P. Prendi, V. Kola, P. Picaku) të profileve të monitorimit në lumin Mat.
 • Nëntor 2016, Monitorim dhe hartimi Relacionit Gjeologo-Inxhinierik për fenomenet gjeodinamike në fshatrat Shkopet i Vjetër, Milot Mal dhe Dilbnisht të Bashkisë Kurbin me grup pune (P.Picaku, V.Kola).
 • Gusht - Dhjetor 2016, Drejtoria e Hidrogjeologjisë ,Projekti V-1 “ Monitorimi i Lumenjve të Shqipërisë” me detyrë konkrete evidentimi i fenomeneve gjeodinamike dhe mjedisore dhe plotësimi i hartës përkatëse në segmentin Ura e Matit – Bregdet, në lumin e Matit.

Gjuhët e Huaja

Anglisht

Italisht

Aftësi kompjuterike dhe kompetenca

Aftësi në fushën e rilevimeve dhe hartografimeve gjeologjike të fituara gjatë punës në Ndërmarjen Gjeologjike Rubik dhe në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar.

Njohuri të programeve kompjuterike bazë (Word, Exel, Power Point) dhe AutoCAD.