Viktor Doda

Viktor Doda

Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar


EDUKIMI

2003

Doktor i Shkencave në Gjeologji.

1998-2002

Përfunduar shkollën pasuniversitare për Gjeoshkenca në Fakultetin ‘Gjeologji Miniera’

1974-1979

Inxhinier gjeolog. Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti ‘Gjeologji Miniera’

EKSPERIENCA

2013-në vazhdim

Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar

2009-2013

Instituti i Gjeoshkencave të U.P.T. (Tirane)

2005-2009

I papunë

2002-2005

Ministër i Industrisë dhe Energjitikës

2001-2005

Deputet i Kuvendit të Shqipërisë

Prill-Shtator 2001

Ministër i Transporteve

1997-2001

Zv. Ministër në Ministrinë e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit

1992-1997

Inxh. Gjeolog në Ndërmarrjen Gjeologjike Rubik

1991-1992

Deputet i Kuvendit Popullor

1987-1991

Deputet i Kuvendit Popullor

1987-1992

Në organet drejtuese të Pushtetit Lokal të rrethit Mirditë (Shef seksioni, Sekretar, Zv. Kryetar dhe Kryetar i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit).

1984-1987

Drejtor i Ndërmarrjes Gjeologjike Rubik

1980-1984

Inxh. Gjeolog v.b. i bakrit Perlat

1979-1980

Inxh. Gjeolog v.b. i bakrit Gurth – Spac

VLERËSIME

1984

Çmimi i Republikës i Shkallës së Dytë, VKM Nr. 274, datë 17.11.1984.

Veprimtaria Profesionale

1997

Autor i projektit për kryrjen e studimit tematiko – pergjithësues mbi ndërtimin gjeologo – strukturor dhe perespektivën mineralmbajtëse në rajonin Simon – Peshqesh – Verri.

1996

Autor i projektit për vlerësimin gjeologo – ekonomik të gëlqerorve Cr1-2 në objektin e Kurbneshit.

1995

Autor i raportit “Mbi punimet e kryera per vlerësimin paraprak gjeologo – industrial të gëlqerorëve masiv të Rubikut dhe studimin e hollësishëm të gëlqerorëve shtresorë – pllakorë të v.b. Rasfikut.

1995

Autor i projektit të kerkim – vlerësimit për bakër në rajonin Kullaxhi – Shullan – Bukel.

1994

Autor i projektit të kërkim – zbulimit të mineralizimit sulfur të bakrit në objektin Gjazhde.

1993

Autor i projektit për vlerësimin gjeologo – industrial të shkembinjve karbonatik në rrethin e Mirditës.

1986

Autor i studimit mbi perspektivën e mëtejsheme të kërkim – zbulimit të mineralizimit sulfure të bakrit në rajonin Prosek- Perlat – Shebe.

1983

Autor i raportit mbi “Rezultatet e punimeve gjeologo – zbuluese për v.b. Perlat dhe llogaritja e rezervave”.

1981-1982

Autor i projektit të kërkim – vlerësimit për bakër të objektit Kurbnesh.

1980-1985

Autor i projekteve të punimeve të kërkim – zbulimit të v.b. të bakrit Perlat, Mirditë.

1985

Bashkëautor i raportit “Të pergjithësimit dhe kriterizimit të v.b. jo metalore të Shqiperisë”. (Harta e mineraleve jo metalore të Shqipërisë Shk:1:200000).

1984

Bashkëautor i projektit të kërkim – vlerësimit të mineralizimit sulfure të bakrit në zonen Perlat – Tarazhe.

1983

Bashkëautor i projektit të punimeve të prognozes së bakrit në rrethin e Mirditës.

1982

Bashkëautor i projektit të punimeve të kerkim – vlerësimit për perspektivën bakërmbajtëse në zonën Prosek

1981

Bashkëautor i projektit të punimeve të kërkim – vlerësimit për perspektivën bakërmbajtëse në zonën e Lekundes.

Referime në Konferenca

2010-2013

Botime të ndryshme shkencore si autor dhe bashkëautor në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit.

2010

2010 Lateral velocity contrasts across Lushnje- Elbasan- Dibra deep fault zone of Albania. (Publikuar në Simpoziumin Ndërkombëtar të Tërmeteve, zhvilluar ne Dhaka, Bangladesh, me 5-6 Mars, 2010).

1996

Petrology and metallogenic features of volcanics of the two ophiolite belts Of Albania. (Referuar në takimin shkencor Italo – Shqiptar; Pasuritë minerare të ofioliteve Shqiptare dhe rinovimet teknologjike)

1995

Pseudostratiform copper deposit in the upper lavas (Perlat aria, Mirdita zone). Editions BRGM

Gjuhët e Huaja

Anglisht

E Mbrojtur