Serbeze Bajraktari

Serbeze Bajraktari

Drejtore e Laboratorit të Analizave Kimike

EDUKIMI

2020

Kërkesat e Përgjithshme për kompetencen e laboratoreve të Kalibrimit e të Testimit (ISO/IEC 17025: 2017).

2014

Procedurat e Akreditimit të Laboratoreve,Kerkesat e Standartit ISO/IEC 17025: 2005 dhe Udhezues te Organizmave Nderkombetare te Akreditimit.

1983-1988

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyres, Dega Kimi- Industriale.

EKSPERIENCA

2019 - në vazhdim

Drejtore e Laboratorit Qendror të Analizave Kimike të SH.GJ.Sh. Tirane

2016

Pergjegjese e Sektorit të Analizave Kimike të Mineraleve në Drejtorine e laboratorit të SH.GJ.Sh. Tirane.

2013

Kimiste në Sektorin e Analizave Kimike të Mineraleve në Drejtorine e Laboratorit të SH.Gj.Sh. Tirane.

2010

K/Inspektore në Drejtorine Rajonale të Autoritetit Kombetar të Ushqimit, Qarku Kukës.

2002

K/Inspektore e Sigurise Ushqimore, Drejtoria Rajonale e Bujqesise dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Qarku Kukes.

1989

Pergjegjese e Laboratorit të analizave kimike, Ndermarrja Gjeologjikje Kukes.

1988

Pergjegjese e Laboratorit të Analizave Kimike, Fabrika e Kromit, Kalimash, Kukes

Aftësi te tjera

Programet baze te kompjuterit Microsoft, Word, Excel, Powerpoint, etj.

Aftesitë organizative

Si Drejtore e Laboratorit dhe Menaxhere e Cilësise, kam aftësi të organizoj punen në Drejtorine e Analizave Kimike duke koordinuar, menaxhuar, drejtuar të gjithe aktivitetin e laboratorit në perputhje me kerkesat e Sistemit të Menaxhimit të Cilesise, Rregullores së punes dhe Standartit ISO 17025 2017.
Programimin, organizimin e ngritjes tekniko-profesionale te personelit te laboratorit, sipas pozicionit te punes dhe aftesive te tyre profesionale.
Organizoj bashkepunimin me Institucionet apo Laboratoret e tjere kombetare e nderkombetare, mban lidhje me DPS.
Organizoj kalibrimin e pajisjeve e aparaturave te laboratorit, organizon dhe pasuron arkiven me dokumentacionet e nevojshme.
Organizimin e mbledhjeve mujore, 6-mujore e vjetore mbi aktivitetet laboratorike.

Aftesitë teknike

Zotëroj aftësi teknike në analizat kimike të ujrave duke përdorur Metodat Instrumentale e metodat Standarte, duke përdorur mostrat e certifikuara PT, (CRM), mostrat e kontrollit etj, duke zbatuar në këtë mënyre kërkesat e standartit ISO.
Zotëroj aftësi teknike në analizat kimike të mineraleve duke përdorur Metodat Standarte, mostrat e certifikuara (CRM) duke zbatuar në këtë mënyre kerkesat e standartit ISO.
Kam aftësi menaxheriale për menaxhimin e sistemit te cilesise ne Drejtorine e Laboratorit.

Gjuhët e Huaja

Gjuha mëmë

Shqip

Anglisht