Petrit Picaku

Petrit Picaku

Drejtor i Gjeologjisë


EDUKIMI

1982 - 1987

Shkolla e Mesme Profesionale Prrenjas, Shqipëri
Dega Gjeologji

1987 - 1992

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave
Dega Gjeologji (Mineralet e ngurta)

KUALIFIKIME

2012

Trajnimi per rreziqet hidrogjeologjike e sizmike “Projekt Pilot I Misericordia di Firenze”

1999

Kurs afatshkurtër kualifikimi në Gjeologji Inxhinierike, organizuar nga Fakulteti Gjeologji-Miniera. Tiranë.

 

EKSPERIENCA

14.12.2020 - në vazhdim

Drejtor i Drejtorisë së Gjeologjisë në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar.

01.08.2016 - 14.12.2020

Specialist në Sektorin e Hartografimit në Drejtorinë e Gjeologjisë në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar.

01.05.2016 - 01.08.2016

Bashkia Lezhë me detyrë Inspektor në IVMT.

01.04.2008 - 31.12.2015

K.Inspektor i Inspektoriatit Urbanistik Vendor, Komuna Shënkoll.

1995 - 2001

inxhinier Gjeolog pranë Ndërmarrjes Gjeologjike Rubik .

1993 - 1994

Inspektor i ndihmës ekonomike në Administratën e Këshillit të Rrethit Mirditë .

1992 - 1993

Mesues matematike me kontratë nga Zyra e Arsimit Mirditë, Shkolla e mesme Prosek .VEPRIMTARIA PROFESIONALE
 • 2022 (P.Picaku, R. Çako). Raport vjetor i projektit me titull “Marrëdhëniet e Serpentiniteve me shkëmbinjtë rrethues në lindje dhe në perëndim të zonës tektonike Mirdita”.
 • 2022 (P.Picaku, S.Hamiti) Relacion Studimor Gjeologjik për “Mundësinë e përdorimit të depozitimeve karbonatike të moshës Kretë e sipërme si gur ndërtimi dhe dekorativ që ndodhen në tavan të V.B. të Hekur – Nikelit të objektit të Gurit të Oljes” në të cilin kryen aktivitet shfrytëzimi subjekti “PLATINIUM ALB” shpk, që ndodhet në territorin e lejes minerare me nr.1938 dt.12.10.2022, Homesh, Bashkia Pogradec, Qarku Korçë.
 • 2022 (P. Picaku, S. Hamiti) Relacion Studimor Gjeologo-Petrografik për “Emërtimin e llojit shkëmbor” në të cilin kryen aktivitet shfrytëzimi subjekti “Thoreneks”, që ndodhet në territorin e lejes minerare me nr.388 dt.17.03.2017, Progër, Bashkia Devoll, Qarku Korçë.
 • 2022 (Z. Karanxha, P. Picaku, etj.) Raporti vjetor i projektit me titull:“Saktësime dhe plotësime të hartave shumëqëllimore të Shqipërisë (komponenti Gjeologji) sipas planshetave në shkallë 1:25 000”.
 • 2021 (P. Picaku, S.Hamiti.) Relacion Studimor Gjeologo-Petrografik për “Emërtimin e llojit shkëmbor” në të cilin kryen aktivitet shfrytëzimi subjekti “Vëllezërit Hazisllari”, pjesë e ndërtimit gjeologjik të territorit të lejes minerare me nr.166 dt.16.08.2013, Melovë.
 • 2021 (P. Picaku,Z. Karanxha) Raport i projektit me titull “Saktësimi i ndërtimit gjeologjik të sektorit Selisht- Manazdre dhe korrelimilitologjik e strukturor i Njësisë së Gjallicës me tërësinë e kornizës karbonatike të zonës tektonike Mirdita”. Konturimi dhe veçimi si Njësisë më vete i anës perëndimore të njësisë së Hajmelit në sektorin e Burimasit, Tiranë.
 • Janar 2020 e në vazhdim ( V. Kola , P. Picaku, etj. ). Projekti II-4 me titull: “Vlerësimi i perspektivës bakërmbajtëse dhe elementëve shoqërues të tij, në brezin vullkanogjeno-sedimentar të sektorit Poravë - Palaj - Karmë - Rubik - Ferrshkopet - Stojan dhe përcaktimi i shesheve perspektivë për kërkim - zbulim”.
 • (Gj. Stoja , P.Picaku etj. ). Projekti V-1 me titull: “Monitorimi gjeologjik dhe ndërtimi i databazës së të dhënave gjeologjike, në veprat inxhinierike dhe të punimeve minerare të kërkim-shfrytëzimit”.
 • Janar - Dhjetor 2019 ( N. Vukzaj, P. Picaku etj). Projekti I-2 me titull “Ndërtimi i hartave shumëqëllimore të Shqipërisë (komponenti Minerale të Dobishme), sipas planshetave në shkallë 1:25 000”.
 • Tetor - Dhjetor 2018 (V. Kola, P. Picaku). Projekti V-2 “Përpilimi i hartave gjeologo-inxhinierike sipas plansheteve në shkallë 1:25 000 dhe hartimi i databazës për rrëshqitjet”, Planshetit K-34-077-B-c.(Zall-Reçi).
 • Tetor 2018, (ARRSH, V. Kola, P. Picaku) “Relacion përmbledhës për fenomenet gjeodinamike në kufi të rrugës së kombit (Fshatrat Blinisht, Pshqesh e Klos të Bashkisë Mirditë)”.
 • Qershor - Korrik (P. Picaku, V. Kola). Projekti 5/1 “Monitorimi i digave të rezervuarëve”. Është bërë vrojtimi dhe hartimi u relacioneve përkatëse për rezervuarët Shkafanë, Shkallë, Rubjekë, Radë 1, Radë 2, Palaq, Xhafzotaj, Spitallë 1, Spitallë 2, Popaj, Ishëm, Borçë, Bubq, Topane.
 • Maj 2018, (P. Picaku, V. Kola ). Relacion gjeologo –inxhinierik mbi qëndrueshmërinë e shpatit (rivlerësim i situatës) ku vendosen banesat e lagjes Milot Mal, Bashkia Kurbin.
  • Prill 2018, ( P. Picaku ), 1)Studim mbi kushtet gjeologo-inxhinerike të rrëshqitjes në fshatin Sheshaj , Bashkia Mirdite; 2)Studim mbi kushtet gjeologo-inxhinerike të rrëshqitjes në fshatin Blinisht , Bashkia Mirditë.
 • Janar - Gusht 2018, Drejtoria e Hidrogjeologjise , Projekti V-1 “Monitorimi i lumenjve të Shqipërisë” me grup pune A. Dhimitri, P. Prendi, V. Kola, P. Picaku) me detyrë konkrete matje fushore të profileve të monitorimit në lumin Mat.
 • Tetor 2017, (P. Picaku , V. Kola ). Relacion Gjeologo-inxhinierik mbi fenomenin e rrëzimit të masiveve shkëmbor në fshatin Torovicë, Bashkia Lezhë.
 • Janar - Dhjetor 2017, Drejtoria e Hidrogjeologjisë, Projekti V-1 “Monitorimi i lumenjve të Shqipërisë” me detyrë konkrete ndërtimi i hartës gjeologjike të brigjeve të lumit Mat me sipërfaqe 51 km2 dhe matje fushore me grup pune A. Dhimitri, P. Prendi, V. Kola, P. Picaku) të profileve të monitorimit në lumin Mat.
 • Nëntor 2016, Monitorim dhe hartimi Relacionit Gjeologo-Inxhinierik për fenomenet gjeodinamike në fshatrat Shkopet i Vjetër, Milot Mal dhe Dilbnisht të Bashkisë Kurbin me grup pune (P.Picaku, V.Kola).
 • Gusht - Dhjetor 2016, Drejtoria e Hidrogjeologjisë ,Projekti V-1 “ Monitorimi i Lumenjve të Shqipërisë” me detyrë konkrete evidentimi i fenomeneve gjeodinamike dhe mjedisore dhe plotësimi i hartës përkatëse në segmentin Ura e Matit – Bregdet, në lumin e Matit.
 • (2001) Raport shkencor (studim) i projektit Nr.14/12 me titull “Studimi gjeologo – inxhinierik i qytetit të Rrëshenit dhe rrethinave të tij.
 • (1999) Raport shkencor (studim) i projektit Nr.9/7 me titull “Kërkim vlerësim i argjilave për qeramikë të trashë ndërtimi në objektin Prosek (Mirditë).
 • (1999) Projekt me Nr. 14/12 me titull “Studimi gjeologo – inxhinierik i qytetit të Rrëshenit dhe rrethinave të tij, në shkallë 1 : 10 000, për qëllime urbane.

Gjuhët e Huaja

Anglisht

Italisht

Aftësi kompjuterike dhe kompetenca

Aftësi në fushën e rilevimeve dhe hartografimeve gjeologjike të fituara gjatë punës në Ndërmarjen Gjeologjike Rubik dhe në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar.

Njohuri të programeve kompjuterike bazë (Word, Exel, Power Point) dhe AutoCAD.