Hasan Kulici

Hasan Kulici

Drejtor i Gjeologjisë Inxhinierike – Gjeofizikë – Gjeodezisë


EDUKIMI

2009

Profesor i Asociuar

1996

Doktor i Shkencave në Gjeologji

1989-1990

Specializim Pasuniversitar, pranë Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës “Kurs i kuadrove për drejtues të ndërmarrjeve ekonomike”, grupi Industri

1976-1981

Universiteti i Tiranës, Fakulteti Gjeologji - Miniera.
Diplomuar Ing. Gjeolog

KUALIFIKIME

1984

Specializim pranë kompanisë “Amianti di Balanxhero” të shfrytëzimit dhe përpunimit të mineralit të asbestit( Itali ).

EKSPERIENCA

2013 - në vazhdim

Drejtor i Drejtorisë së Gjeologjisë-Inxhinierike, Gjeofizikë, Gjeodezisë

2006-2013

Përgjegjës i Sektorit të Hapësirës Bregdetare

2005-2006

Specialist në Drejtorinë e Përgjithëshme të Sh. Gj. Sh

1998-2005

Drejtor i Degës Rajonale të Sh. Gj. Sh. B. Curri

1992-1998

Inxhinier gjeolog në Ndërmarrjen Gjeologjike Tropojë

1990 - 1992

Kryegjeolog pranë Ndërmarrjes Gjeologjike Tropojë

1989 - 1990

Specializim pasuniversitar (menaxhim i ndërmarrjeve)

1986 - 1989

Kryegjeolog pranë Ndërmarrjes Gjeologjike Tropojë

1980 - 1986

Inxh. Gjeolog në Ndërmarrjen Gjeologjike Tropojë

Aktiviteti Shkencor

42

Publikime shkencore, artikuj, referate, kumtesa

21

Projekte

17

Studime

2

Monografi shkencore

30

Kumtesa e referate shkencore jashtë Shqipërisë

Gjuhët e Huaja

Anglisht

me dëshmi

Italisht

me dëshmi