Bilal Koçi

Bilal Koçi

Drejtor i Burimeve Minerale


EDUKIMI

1986 - 1991

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave
Dega Gjeologji Xeherore

2012 - 2014

Universiteti Polis, Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban, diplomuar: Master i Shkencave në Menaxhim Mjedisor Urban.

KUALIFIKIME

Nëntor 2015

Kurs trajnimi organizuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Bashkëpunimit të Japonisë (JICA)-Drejtoria e Përgjithshme e Kërkimit dhe Zbulimit të Turqisë (MADEN TETKIK ve ARAMA)-MTA (09.11.2015 - 20.11.2015) për: “Third Country Training Program on “Capacity Building on Exploration and Evaluation of Underground Resources for Balkan Countries”. Certifikatë (Ankara, Turqi).

Shkurt 2013

Kurs trajnimi organizuar nga Institute for Housing and Urban Development Studies and Polis University “Sustinaible Urban Planing and Land Development”. Certefikatë

Shtator 2011

Pjesëmarrje dhe referim në “Konferencen ndërkombëtare e Gjeologjisë” organizuar nga GeoAlb 2011 Mitrovicë, Kosovë.

Mars 2011

Kursin e programit ArcGIS të organizuar nga Qendra Goethe, Miratuar nga MASH Nr. 213, datë 20.08.2003. Per perfundimin me vleresimin Shumë Mirë programin ArcGIS, Certefikatë

Tetor 2010

Pjesëmarrje në aktivitetin: SARMA National/Regional Meeting organised by Ministry Economy, Trade and Energy and Albanian Geological Survey: Sustainable approach to aggregates, South East Europe jointly for our common future; Programme co-founded by the European Union

Gusht 2008

Pjesëmarrje dhe referim në “The 33rd International Geological Congress”, Oslo, Norway, Certificate of Attendance International Geological Congress.

Qershor 1999

Kurs afatshkurtër kualifikimi në Gjeologji Inxhinierike, organizuar nga Fakulteti Gjeologji-Miniera. Tiranë. Certifikatë Nr. 7, Date 23.06.1999. me rezultatin Shumë Mirë.

EKSPERIENCA

03.12.2020 - vazhdim

Drejtor i Drejtorise së Burimeve Minerale

29.05.2020 - 03.12.2020

Drejtor i komanduar i Drejtorisë së Burimeve minerale dhe Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Lejeve të Kërkim-Zbulimit, Sh.Gj.Sh.

01.07.2013 - 29.05.2020

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Lejeve të Kërkim-Zbulimit në Drejtorinë e Burimeve Minerale, Sh.Gj.Sh.

01.09.2010 - 01.07.2013

Specialist në Drejtorinë e Burimeve Minerale, Sh.Gj.Sh.

01.09.2008 - 01.09.2010

Specialist në Drejtorinë e Gjeoinformatizimit Publikimeve dhe Sensibilizimit, Sh.Gj.Sh.

01.01.2004 - 01.09.2008

Specialist në Drejtorinë e Gjeologjisë Civile, Sh.Gj.Sh.

01.02.2002 - 01.01.2004

Specialist në Agjencia e Inventarizimit të Pronave të Paluajtshme Publike (AITPP), Ministria e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit.

09.05.2000 - 01.02.2002

Specialist në Degën Gjeologjike Rajonale Burrel, Sh.Gj.Sh.

25.01.1998 - 09.05.2000

Drejtor në Degën Gjeologjike Rajonale Burrel, Sh.Gj.Sh.

15.10.1991 - 25.01.1998

Specialist në Degën Gjeologjike Rajonale Burrel, “Gjeoablba” Sh.A.VEPRIMTARIA PROFESIONALE
 • Projekti “Vlerësimi i potencialit krom-mbajtës dhe mineraleve të tjerë në masivin ultrabazik të Bulqizës, perspektiva e vendburimeve kryesore dhe objekteve në drejtim të shtrirjes, në krahë dhe në thellësi”, për vitin 2020.
 • Projekti “Detyrat e Sh.Gj.Sh-se në dhënien e lejeve minerare të kërkim-zbulimit dhe mbikëqyrjen e aktivitetit minerar përkatës, në zbatim të ligjit Nr. 10304 datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, për vitin 2020.
 • Projekti dhe raporti: “Inteligjenca Minerale për Europën (MINTELL4EU)” (Mineral Intelligence for Europe (MINTELL4EU ). Viti 2019.
 • Projekti dhe raporti “Vlerësimi i potencialit krom-mbajtës dhe mineraleve të tjerë në masivin ultrabazik të Bulqizës, perspektiva e vendburimeve kryesore dhe objekteve në drejtim të shtrirjes, në krahë dhe në thellësi”. Viti 2019.
 • Projekti dhe raporti: “Detyrat e Sh.Gj.Sh-se në dhënien e lejeve minerare të kërkim-zbulimit dhe mbikëqyrjen e aktivitetit minerar përkatës, në zbatim të ligjit Nr. 10304 datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Viti 2019.
 • Projekti dhe raporti: “Vlerësimi i potencialit krom-mbajtës dhe mineraleve të tjerë në masivin ultrabazik të Bulqizës, perspektiva e vendburimeve kryesore dhe objekteve në drejtim të shtrirjes, në krahë dhe në thellësi”. Viti 2018.
 • Projekti dhe raporti: “Ndërtimi i databases të pasurive minerale në Republikën e Shqipërisë dhe sipas Bashkive”. Viti 2018.
 • Projekti dhe raporti: “Detyrat e Sh.Gj.Sh-se në dhënien e lejeve minerare të kërkim-zbulimit dhe mbikëqyrjen e aktivitetit minerar përkatës, në zbatim të ligjit Nr. 10304 datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Viti 2018.
 • Projekti dhe raporti: “Gjeologjia-Gjeoresurset-Gjeorreziqet dhe mjedisi në Bashkitë e Shqipërisë” (N/projekti: Resurset minerale dhe energjetike të bashkive Klos, Dropull, Libohovë, Këlcyrë, Peqin, Poliçan) në shkallë 1: 50 000. Viti 2017.
 • Projekti dhe raporti: “Detyrat e Sh.Gj.Sh-se në dhënien e lejeve minerare të kërkim-zbulimit dhe mbikëqyrjen e aktivitetit minerar përkatës, në zbatim të ligjit Nr. 10304 datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Viti 2017.
 • Projekti dhe raporti: “Vlerësim i kapacitetit të lëndëve të para minerale të Shqipërisë, në kuadër të Komitetit Europian” (MICA). Viti 2017.
 • Projekti dhe raporti: “Gjeologjia-Gjeoresurset-Gjeorreziqet dhe mjedisi në Bashkitë e Shqipërisë (N/projekti: Resurset minerale dhe energjetike të bashkive Mat, Bulqizë, Përmet) në shkallë 1:50000”. Viti 2016.
 • Projekti dhe raporti: “Detyrat e Sh.Gj.Sh-se në dhënien e lejeve minerare të kërkim-zbulimit dhe mbikëqyrjen e aktivitetit minerar përkatës, në zbatim të ligjit Nr. 10304 datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Viti 2016.
 • Projekti dhe raporti: “Vlerësim i kapacitetit të lëndëve të para minerale të Shqipërisë, në kuadër të Komitetit Europian” (MICA). Viti 2016.
 • Projekti dhe raporti: “Gjeologjia-Gjeoresurset-Gjeorreziqet dhe mjedisi në Bashkitë e Shqipërisë” (N/projekti: Resurset minerale dhe energjetike të bashkive Dibër, Korçë) në shkallë 1:50 000. Viti 2015.
 • Projekti dhe raporti: “Rrjeti Europian Inteligjent i Mineraleve” (Minerals 4EU). Viti 2015.
 • Projekti dhe raporti: “Detyrat e Sh.Gj.Sh-se në dhënien e lejeve minerare të kërkim-zbulimit dhe mbikëqyrjen e aktivitetit minerar përkatës, në zbatim të ligjit Nr. 10304 datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Viti 2015.
 • Projekti dhe raporti: “Gjeologjia-Gjeoresurset-Gjeorreziqet dhe mjedisi në Qarqet e Shqipërisë” (N/projekti: Resurset minerale dhe energjetike të Qarkut Dibër dhe Korçë) në shkallë 1:100000. Viti 2014.
 • Projekti dhe raporti: “Rrjeti Europian Inteligjent i Mineraleve” (Minerals 4EU). Viti 2014.
 • Projekti dhe raporti: “Detyrat e Sh.Gj.Sh-se në dhënien e lejeve minerare të kërkim-zbulimit dhe mbikëqyrjen e aktivitetit minerar përkatës, në zbatim të ligjit Nr. 10304 datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”. Viti 2014.
 • Projekti dhe raporti: “Burimet minerale, afrimi dhe prezantimi i tyre në ekonominë e tregut -Qarku i Shkodrës”. Viti 2013.
 • Projekti dhe raporti: “Detyrat e Sh.Gj.Sh-se në dhënien e lejeve minerare të kërkim-zbulimit dhe mbikëqyrjen e aktivitetit minerar përkatës, në zbatim të ligjit Nr. 10304 datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”. Viti 2013.
 • Projekti dhe raporti: “Burimet minerale, afrimi dhe prezantimi i tyre në ekonominë e tregut - Qarku i Dibrës”. Viti 2012.
 • Projekti dhe raporti: “Detyrat e Sh.Gj.Sh-se në dhënien e lejeve minerare të kërkim-zbulimit dhe mbikëqyrjen e aktivitetit minerar përkatës, në zbatim të ligjit Nr. 10304 datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”. Viti 2012.
 • Projekti dhe raporti: “Burimet minerale, afrimi dhe prezantimi i tyre në ekonominë e tregut - Qarku i Kukësit”. Viti 2011.
 • Projekti dhe raporti: “Detyrat e Sh.Gj.Sh-se në dhënien e lejeve minerare të kërkim-zbulimit dhe mbikëqyrjen e aktivitetit minerar përkatës, në zbatim të ligjit Nr. 10304 datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”. Viti 2011.
 • Projekti dhe raporti: “Harta e mineraleve te dobishme te Shqipërisë në shkallë 1:200 000”. Vitet 2009-2010.
 • Projekti dhe raporti: “Gjeokimia e zonës urbane të qytetit të Durrësit dhe Kavajës”. Viti 2009.
 • Projekti dhe raporti: “Gjeokimia e zonës urbane dhe periferisë së qytetit të Tiranës”. Vitet 2007-2008.
 • Projekti dhe raporti: “Hidrogjeologjia, gjeologjia ambientale, gjeologjia inxhinierike e liqeneve karstike e akullnajore, si dhe e rezervuarëve kryesore të Shqipërisë” për vitet 2005-2006.
 • Projekti dhe raporti: “Gjeokimia e rajoneve industriale të Elbasanit dhe Vlorës”. Viti 2004.
 • Projekti dhe raporti: “Studimi i gjeologo-inxhinierik i rajoneve urbane e rurale te rrethit te Matit” për vitin 2002.
 • Projekti: “Gjeologjia dhe Strukturat për planshetet e territorit te rrethit te Matit”. Viti 2002.
 • Projekti dhe raporti: “Studimi i gjeologo-inxhinierik i rajoneve urbane e rurale të rrethit të Matit”. Viti 2001.
 • Projekti dhe raporti: “Studimi i fenomeneve gjeodinamike, rajonizimi i zonave me risk gjeologjik në rrethin e Matit, si dhe përpilimi i hartës së rreziqeve natyrore në shkalle 1:50 000 të territorit të Matit”. Viti 2000.
 • Projekti dhe raporti: “Përpilimi i Hartës Gjeologjike dhe Pasuritë Minerale të territorit të rrethit të Matit në shkallë 1:50000”. Viti 1999.
 • Projekti dhe raporti: “Rilevimi gjeologjik në shkallë 1:25 000 i Gropës së Burrelit”. Vitet 1996-1998.
 • Projekti dhe raporti: “Gjeologo-Gjeofizik: Kërkim-zbulimi i argjilave “Montmorilonit-Atapulgite” Shëngjun”. Viti 1996.
 • Projekti dhe raporti: “Studimi i argjilave në objektet Bruç, Mallunxë e Gurrë”. Viti 1995.
 • Projekti dhe raporti: “Projekt mbi punimet e kërkim-zbulimit në vendburimin e argjilave “Montmorilonit-Atapulgite” Shëngjun”. Viti 1995.
 • Projekti dhe raporti: “Raport mbi punimet e rilevimit në shkallë 1 : 2000 në vendburimin e argjilave Montmorillonit-Atapulgite Derjan. Viti 1994.
 • Projekti “Projekt mbi punimet e kërkimit për hapjen e perspektives në pjesën jugperëndimore të vendburimit të kromit Thekën”. Viti 1994.
 • Projekti dhe raporti: “Projekt për punimet e kërkimit për gurë dekorativ në rajonin Martanesh”. Viti 1994.
 • Projekti: “Projekt mbi punimet e kërkim-zbulimit në vendburimin e kromit Theken”. Viti 1993.
 • Projekti: “Projekt mbi punimet e kërkim-zbulimit në vendburimin e kromit “Fushë Lopë (Lugjës)”. Viti 1992.
 • Projekti: “Projekt mbi punimet e kërkim-zbulimit në vendburimin e kromit “Lugu i Gjatë-10 Korriku-Liqeni i Sopeve”. Viti 1992.

Gjuhët e Huaja

Anglisht

Frengjisht